Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Συμπληρωματικές οδηγίες για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης (Αθήνα, 18 / 01 /10 - Αριθ. Πρωτ. Σ67/2)

Ι.Κ.Α. - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) - Πληροφορίες: M. Παναγοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191 - FAX: 2105230046 - e-mail : diefpar@ika.gr

ΘΕΜΑ: « Συμπληρωματικές οδηγίες για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης.»
ΣΧΕΤ: Η αρ. 80/2009 εγκύκλιος.

Με την ως άνω σχετική εγκύκλιο σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3808/2009 και η με αρ. 2/90703/0026/10.12.2009 Υπουργική Απόφαση και παρασχέθηκαν οδηγίες για την χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης.

Α. Με το αρ.πρωτ. Φ80000/οικ.29729/2336/18.12.2009 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ( Γεν. Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων ) διευκρινίστηκαν, εκτός των άλλων τα εξής:
1.Στους συνταξιούχους που δεν λαμβάνουν το ΕΚΑΣ, αλλά θα δικαιωθούν του επιδόματος για το έτος 2009, σύμφωνα με τη νέα Κ.Υ.Α., η οποία βρίσκεται στο στάδιο συνυπογραφής της από τους συναρμόδιους Υπουργούς, η πρώτη δόση θα καταβληθεί μέχρι 31/3/2010.
Ευνόητο είναι ότι θα πρέπει να ελέγχεται εάν έχει ήδη καταβληθεί η πρώτη δόση, εκ ποσού 200 ευρώ με κριτήριο το φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου.
2.Σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.3808/2009 σε όλες τις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω θανάτου, όπου υφίστανται περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, χορηγείται ένα ποσό έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης η οποία επιμερίζεται ανάλογα.
Επομένως όταν κάποια από τα δικαιοδόχα μέλη δεν δικαιούνται της οικονομικής ενίσχυσης για οποιοδήποτε λόγο, η οικονομική ενίσχυση είτε επιμερίζεται στους υπόλοιπους δικαιούχους είτε χορηγείται ολόκληρη στον μοναδικό δικαιούχο.
Σε περίπτωση συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου που δικαιούνται διαφορετικά ποσά οικονομικής ενίσχυσης, χορηγείται το μεγαλύτερο ποσό, το οποίο και επιμερίζεται ανάλογα.

Β. Δεδομένου ότι, όπως παρατηρήθηκε, πολλοί συνταξιούχοι μας –δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- έχουν λάβει ειδοποίηση και από τις τράπεζες για να πληρωθούν το εν λόγω επίδομα, σαν φορολογούμενοι, σας εφιστούμε την προσοχή όπως κατά την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης ζητάτε από τους συνταξιούχους υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν λάβει και δεν δικαιούνται το επίδομα από άλλη πηγή.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου