Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2010

ΝΕΑ Σ.Σ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Π.Κ. 62/28.12.2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης


Στην Αθήνα σήμερα την 1η Δεκεμβρίου 2009 μεταξύ:
1. της «Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ)», που εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Μιχάλη Κουρουτό, Πρόεδρο νόμιμα εξουσιοδοτημένος και
2. της «Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.κ. Σοφοκλή Ξυνή, Πρόεδρο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ, ενώπιον του Μεσολαβητή Φώτη Κλαουδάτου, έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Αρθρο 1
Στις διατάξεις αυτής της ρύθμισης υπάγονται όλοι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τις ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) όλης της χώρας (ημερήσια και εσπερινά).

Αρθρο 2
Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τις ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) ανήκουν στις εξής κατηγορίες και υποκατηγορίες:

Α. Διδάσκοντες τα μαθήματα Γενικής Παιδείας (γενικής ωφελιμότητας) που διακρίνονται σε:
1. απασχολούμενους με πλήρες ωράριο
2. απασχολούμενους με μειωμένο ωράριο

Β. Διδάσκοντες τα τεχνολογικά μαθήματα (τεχνικής κατεύθυνσης)
1. απασχολούμενοι με πλήρες ωράριο
2. απασχολούμενοι με μειωμένο ωράριο
3. απασχολούμενοι με ωριαία αντιμισθία (ωρομίσθιοι)

Αρθρο 3
α. Ως εκπαιδευτικοί με πλήρη απασχόληση θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί των οποίων το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας είναι τουλάχιστον ίσο με το υποχρεωτικό ωράριο των δημοσίων εκπαιδευτικών, όπως περιγράφεται στην παρ.13 του άρθρου 14 του Ν. 1566/85 και παρ.3 του άρθρου 48 του Ν. 2413/96.
β. Ως προς την πρόσληψη, τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, την απόλυση και τη διαδικασία μετάβασης στο δημόσιο των εκπαιδευτικών πλήρους απασχόλησης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24Α'/ 13-2-2002), και του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267Α'/20-11-2003) όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και η παρ. 14 της αριθμ. Δ/579526/26-7-2002 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.
γ. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν την ίδια βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη όπως ακριβώς και οι διορισμένοι στο δημόσιο συνάδελφοι τους, λαμβάνουν δε τις αντίστοιχες αποδοχές - συμπεριλαμβανομένων όλων των επιδομάτων - των εκπαιδευτικών του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αυξημένες κατά ποσοστό 5%, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.
Οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές των εκπαιδευτικών πλήρους απασχόλησης από 1.9.2009 αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το νόμο μισθολογικών ρυθμίσεων λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου που θα ισχύουν για το έτος 2010.
δ. Στους διευθυντές και υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων καταβάλλεται επιπλέον μηνιαίο επίδομα θέσης και για δώδεκα μήνες ετησίως.
Σε κάθε περίπτωση τα επιδόματα αυτά δεν θα είναι κατώτερα από εκείνα που δίδονται στη δημόσια εκπαίδευση και με προσαύξηση 5%.
Αρθρο 4
α. Ως εκπαιδευτικοί με μερική απασχόληση χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί των οποίων το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας είναι μικρότερο από το αντίστοιχο υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 13 του άρθρου 14 του Ν.1566/85 και είναι: απόφοιτοι καθηγητικών σχολών, πτυχιούχοι ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ, πτυχιούχοι ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ ή που πληρούν τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου Φ8/575/36179/Δ5/11-4-2005 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β. Ως προς την πρόσληψη, τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, την απόλυση και τη διαδικασία μετάβασης στο δημόσιο των εκπαιδευτικών μερικής απασχόλησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24Α'/ 13-2-2002) και του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267Α'/20-11-2003) όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και η παρ. 14 της αριθμ. Δ/579526/26-7-2002 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί με μερική απασχόληση έχουν την ίδια βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη όπως ακριβώς και οι διορισμένοι στο δημόσιο συνάδελφοι τους, οι δε αποδοχές τους θα προσδιορίζονται με βάση το εκάστοτε ισχύον μισθολόγιο των εκπαιδευτικών του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και όλων των επιδομάτων, και για το σύνολο των μαθημάτων που αυτοί θα διδάσκουν με αναλογία χ/21 ή χ/19 ή χ/18 ή χ/16 (όπου χ οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας) ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, αυξημένες κατά ποσοστό 5%.
γ. Οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές των εκπαιδευτικών μερικής απασχόλησης από 1.9.2009 αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το νόμο μισθολογικών ρυθμίσεων λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου που θα ισχύσουν για το έτος 2010.
δ. Για τη συμπλήρωση υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας ενός έτους λαμβάνεται ως βάση η διδασκαλία των 18 ωρών εβδομαδιαίως κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Η προϋπηρεσία ή υπηρεσία για διδασκαλία μικρότερου αριθμού ωρών υπολογίζεται αναλογικά σε κλάσμα με παρανομαστή το 18.
ε. Γίνεται μνεία ότι οι εκπρόσωποι των Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και των ιδιωτικών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) πρέπει να προσλαμβάνουν, μέσω αναγγελιών στον ΟΑΕΔ, εφημερίδες, κ.λ.π., εκ των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν μαθήματα τεχνολογικής κατεύθυνσης τουλάχιστον το 50% από πτυχιούχους ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ). Η ρύθμιση αυτή δεν περιλαμβάνει τους ήδη εργαζομένους. Σε περίπτωση αδυναμίας των εκπροσώπων των ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ να εξεύρουν εκπαιδευτικούς με πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), κατά το ανωτέρω ποσοστό (50%), δύνανται να προσλαμβάνουν και άτομα που δεν έχουν πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί σχετική γραπτή ενημέρωση του αρμόδιου Γραφείου Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ.
Αρθρο 5
α. Ως εκπαιδευτικοί με ωριαία αντιμισθία (ωρομίσθιοι), θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί μαθημάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α1. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ασφαλισμένοι στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό ή συνταξιούχοι του δημοσίου ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού ή ελεύθεροι επαγγελματίες.
α2. Είναι πτυχιούχοι Τεχνικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίς παιδαγωγική επάρκεια.
β. Οι εκπαιδευτικοί με ωριαία αντιμισθία προσλαμβάνονται κατά την έναρξη του σχολικού έτους ή κατά τη διάρκεια αυτού. Η διάρκεια των συμβάσεων των εκπαιδευτικών με ωριαία αντιμισθία είναι ίδια με αυτή των εκπαιδευτικών με πλήρες ωράριο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, παρ. β. της παρούσας.
γ. Οι προσλαμβανόμενοι με ωριαία αντιμισθία αμείβονται από 1.9.2009 για κάθε προβλεπόμενη ώρα διδασκαλίας με το 1/70 των κάθε είδους μηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου του αντίστοιχου κλάδου των εκπαιδευτικών του δημοσίου όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την υπ'αριθμό 2/14708/0022/ 21.3.05 εγκύκλιο του ΓΛΚ περί μισθολογικών ρυθμίσεων και τους νόμους μισθολογικών ρυθμίσεων έτους 2009 για τους εκπαιδευτικούς με αναγωγή σε 12μηνη βάση, διαιρούμενο δια 12 και πολλαπλασιαζόμενο επί 9 και προσαυξημένο κατά 5%.
Από 1.9.2009 οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές των εκπαιδευτικών ωριαίας αντιμισθίας αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το νόμο μισθολογικών ρυθμίσεων λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου που θα ισχύσουν για το έτος 2010, αυξημένες κατά ποσοστό 5%.
Η υπηρεσία ή προϋπηρεσία για διδασκαλία μικρότερου αριθμού ωρών υπολογίζεται αναλογικά.
Οι μηνιαίες αποδοχές προκύπτουν από το γινόμενο της ωριαίας αντιμισθίας επί τον αριθμό των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας εβδομαδιαίως, μη εξαιρουμένων των αργιών, πολλαπλασιαζόμενο επί 4,2.
Οι παραπάνω αποδοχές καταβάλλονται ισόποσα επί 12 μήνες, ήτοι και πέραν της εκδόσεως των αποτελεσμάτων των εξετάσεων των σχολείων, λόγω ακριβώς της κατά τα παραπάνω αναγωγής σε 12μηνη βάση.
δ. Στους με ωριαία αντιμισθία αμειβόμενους εκπαιδευτικούς της παρούσας σύμβασης καταβάλλεται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας 5% για κάθε τριετία διδακτικής υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας και μέχρι 10 τριετίες.
ε. Για τη συμπλήρωση υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας ενός έτους λαμβάνεται ως βάση η διδασκαλία των 18 ωρών εβδομαδιαίως κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Η προϋπηρεσία ή υπηρεσία για διδασκαλία μικρότερου αριθμού ωρών υπολογίζεται αναλογικά σε κλάσμα με παρονομαστή το 18.
στ. Αν εκπαιδευτικός που διδάσκει μαθήματα Τεχνολογικής κατεύθυνσης έχει τριετή συνεχή υπηρεσία και δεν υπάγεται στην περίπτωση α1 του άρθρου 5 της παρούσας, η σύμβασή του υπάγεται στην περίπτωση εκπαιδευτικού που απασχολείται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο. Η περίπτωση αυτή αφορά μόνο τους υπαγόμενους στην παρ. α2 του παρόντος άρθρου.
ζ. Για τα λοιπά θέματα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24Α'/13-2-2002) και του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267Α'/20-11-2003), όπως ισχύουν σήμερα.
Αρθρο 6
Για τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καταβάλλονται 45 ευρώ και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος καταβάλλονται 75 ευρώ μηνιαίως. Από 1.9.2009 αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το νόμο μισθολογικών ρυθμίσεων λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου που θα ισχύσουν για το έτος 2010.
Αρθρο 7
Χορηγούνται για την ενίσχυση της οικογενείας όλου του φάσματος των εκπαιδευτικών όλων των κατηγοριών (πλήρους απασχολήσεως, μερικής απασχολήσεως και ωρομισθίους) μηνιαία: σε έγγαμο 35 ευρώ, έγγαμο ή άγαμο με ένα ανήλικο τέκνο 35 + 18 ευρώ, με 2 τέκνα 35+(2Χ18) ευρώ, με τρία τέκνα 35+(2Χ18)+35 ευρώ, με τέσσερα τέκνα 35+(2Χ18)+35+47 ευρώ, με πέντε τέκνα 35+(2Χ18)+35+47+73 ευρώ και με έξι τέκνα 35+(2Χ18)+35+47+(73Χ2) ευρώ.
Από 1.9.2009 τα επιδόματα αναπροσαρμόζονται για όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το νόμο μισθολογικών ρυθμίσεων λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου που θα ισχύσουν για το έτος 2010.
Αρθρο 8
Η καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο εντός των πρώτων πέντε (5) εργάσιμων ημερών του επόμενου μηνός από εκείνο στον οποίο παρασχέθηκε η εργασία. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβάλλονται εκτός των δεδουλευμένων και τόκοι υπερημερίας.
Αρθρο 9
Μέχρι δύο τέκνα των υπαγόμενων στην παρούσα δικαιούνται να φοιτούν με έκπτωση στα δίδακτρα τουλάχιστον 70% στα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τις ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) που απασχολούνται οι γονείς τους.
Αρθρο 10
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα, ευνοϊκότερα καθεστώτα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από τους νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις, ΣΣΕ ή ΔΑ, κανονισμούς εργασίας, έθιμα κλπ, δε θίγονται με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 11
Η ισχύς της παρούσας, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα, αρχίζει από 1.9.2009.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)
Μιχάλης Κουρουτός

Για την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Π.Ε.Ι.Ε.Ε.&Κ.)
Σοφοκλής Ξυνής


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου