Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

Οτι πρέπει να ξέρετε για το επίδομα ανεργίας

Όλες οι ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες με σκοπό να βοηθήσουν τους άνεργους καταβάλλουν στους δηλωμένους ως άνεργους κάποια οικονομικά βοηθήματα, τα επιδόματα ανεργίας. Τα επιδόματα αυτά διαφέρουν από χώρα σε χώρα ανάλογα με την πολιτική που ακολουθείται και ανάλογα με την δυνατότητα της οικονομίας κάθε χώρας. Πάντως πολλοί οικονομολόγοι έχουν εκφραστεί και αρνητικά σε ότι αφορά τα επιδόματα ανεργίας καθώς θεωρούν πως σε περίπτωση που το επίδομα είναι υψηλό και καταβάλλεται για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να αποτελέσει σοβαρό λόγο για κάποιον ώστε να μην ψάχνει εργασία και να παραμένει άνεργος.

1) Επίδομα Ανεργίας στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα για να λάβει κάποιος μισθωτός το επίδομα ανεργίας θα πρέπει έχει ασφαλισθεί στο κλάδο ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και η σύμβαση εργασίας του είτε να έχει λήξει (σύμβαση ορισμένου χρόνου) είτε να έχει καταγγελθεί από τον εργοδότη του. Το νομικό πλαίσιο σχετικά με την παροχή του επιδόματος ανεργίας αποτελείται από τους Ν.Δ. 2961/1954 (άρθρο 11), Ν. 1545/85, Ν. 1836/89 (άρθρο 15), Ν. 1892/1990 (άρθρο 37), Ν. 3552/4.4.07 (άρθρο 5).

2) Προϋποθέσεις Λήψεις Επιδόματος Ανεργίας
Για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας ο άνεργος θα πρέπει εντός 60 ημερών, από την ημερομηνία καταγγελίας σύμβασης, να υποβάλλει αίτηση στον Ο.Α.Ε.Δ.. Η επιδότηση ανεργίας αρχίζει από την ημέρα της εγγραφής στην Τοπική Υπηρεσία. Αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την καταγγελία επιδοτούνται από την 7η ημέρα.
 i) Επιδότηση για πρώτη φορά:
• Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
• Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.
ii) Επιδότηση για δεύτερη φορά:
Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.
Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
Για τους απασχολούμενους σε εποχιακά επαγγέλματα (π.χ. οικοδόμοι, καπνεργάτες, ξενοδοχοϋπάλληλοι, μουσικοί, ηθοποιοί κ.ά.) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο επίσης για ορισμένες κατηγορίες (π.χ. αλιεργάτες ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο.

Παράδειγμα: Έστω υπάλληλος γραφείου, ο οποίος εργάζεται 2 χρόνια και η σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται από τον εργοδότη στις 30/5/2008 δικαιούται επίδομα ανεργίας;
Προκειμένου να επιδοτηθεί για πρώτη φορά, θα πρέπει να προσκομίσει στον Ο.Α.Ε.Δ. τα ένσημα των δύο (2) τελευταίων ετών από την απόλυσή του. Θα δικαιούται ταμείο ανεργίας εάν ο αριθμός των ενσήμων που έχει συγκεντρώσει, θα εμπίπτει σε μία από τις δύο παρακάτω προϋποθέσεις που παρουσιάζονται με παράδειγμα:

 1. Έστω ότι υποβάλλει αίτηση στον Ο.Α.Ε.Δ. στις 15/6/2010 με ημερομηνία απόλυσης την 30η/5ου/2010. Τα χρονικά διαστήματα τα οποία θα προσμετρηθούν για την απόφαση θα είναι:
• Από 15/6/2008-14/6/2009 πρέπει να υπάρχουν 80 ένσημα
• Από 15/6/2009-14/6/2010 πρέπει να υπάρχουν 80 ένσημα, και συγχρόνως από 30/03/2008 έως 30/3/2009 θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 125 ένσημα προκειμένου να δικαιούται ταμείο ανεργίας για πέντε μήνες.

 2. Επίσης, θα δικαιούται ταμείο ανεργίας, για πέντε μήνες, εάν από 30/5/2008 έως 30/5/2009 υπάρχουν 80 ένσημα, από 30/5/2009 έως 30/5/2010 υπάρχουν άλλα 80 ένσημα και συγχρόνως από 30/5/2008 έως 30/3/2009 υπάρχουν 200 ένσημα.

3) Διάρκεια Επιδότησης
Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

Γενική Κατηγορία Εργαζομένων - 14μηνο

Ημέρες Εργασίας __________________________Διάρκεια Επιδότησης

125-149 ή 200 στη διετία ___________________________:  5μηνες
150-179 ή 250 στη διετία ___________________________:  6 μήνες
180-219 ή 300 στη διετία ___________________________:  8 μήνες
220-249 ________________________________________: 10 μήνες
250 και άνω _____________________________________: 12 μήνες
210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας __________: 12 μήνες

4) Ποσό Επιδόματος Ανεργίας
Σύμφωνα με τον Ν.3552/2007 το επίδομα ανεργίας απαρτίζεται από το βασικό επίδομα ανεργίας και τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών.
Μέλη οικογένειας, για τα οποία παρέχεται προσαύξηση, θεωρούνται όσα αναγνωρίζονται από τον α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄), αν ο άνεργος έφερε πράγματι σε σημαντικό βαθμό το βάρος της διατροφής τους. Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.
Το βασικό επίδομα ανεργίας ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 2007 σε ποσοστό 50% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και από 1ης Ιανουαρίου 2008 σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξάρτητα αν ο άνεργος αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο.
Από 01.09.2008 μέχρι 30.04.2009 το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 430,75 ευρώ.
Στους ανέργους, οι οποίοι δεν είχαν πλήρη απασχόληση και των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές ήταν ίσες ή μικρότερες από το εξαπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, καταβάλλεται το 50% του βασικού επιδόματος ανεργίας. Στους ανέργους, οι οποίοι δεν είχαν πλήρη απασχόληση και των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές ήταν μεγαλύτερες από το εξαπλάσιο και μικρότερες ή ίσες με το δωδεκαπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, καταβάλλεται το 75% του βασικού επιδόματος ανεργίας.
Στους ανέργους, οι οποίοι δεν είχαν πλήρη απασχόληση και των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές ήταν μεγαλύτερες από το δωδεκαπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, καταβάλλεται το 100% του βασικού επιδόματος ανεργίας.
Στους ανέργους, οι οποίοι είχαν πλήρη απασχόληση, καταβάλλεται το 100% του βασικού επιδόματος ανεργίας
Σε περιπτώσεις εύλογων αμφιβολιών ως προς το πραγματικό ύψος του καταβλητέου επιδόματος ανεργίας, αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ.

Το επίδομα ανεργίας είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο, εκτός εάν πρόκειται για διατροφή συζύγων, ανιόντων ή κατιόντων. Ο συμψηφισμός επιτρέπεται, όταν πρόκειται για εξόφληση οφειλής από αχρεωστήτως καταβληθέντα επιδόματα ανεργίας, και μπορεί να γίνει με δόσεις που καθορίζει το Δ.Σ., υπό τον περιορισμό ότι σε κάθε περίπτωση το 1/2 του επιδόματος καταβάλλεται στον άνεργο.

Παρέχεται η δυνατότητα στους μισθωτούς, της μεταφοράς του δικαιώματος ανεργίας, στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναζήτηση εργασίας, με βάση στον Κανονισμό 1408/71/ΕΟΚ (Έντυπο Ε303 για μεταφορά επιδότησης) με την προϋπόθεση ότι:
• Έχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης για αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους.
• Έχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους – Μέλους όπου μεταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες, κατά ανώτατο όριο.

5) Δικαιολογητικά για τη Λήψη του Επιδόματος
• Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.
• Βιβλιάριο ενσήμων του (της) ενδιαφερομένου (-ης) της τελευταίας διετίας.
• Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.
• Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
• Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.
• Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, την οποία θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου