Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

Νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό και μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας επιβάλλει με το επικαιροποιημένο Μνημόνιο η τρόικα.

Μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας και νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό επιβάλλει με το επικαιροποιημένο Μνημόνιο η τρόικα.
Σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις, η κυβέρνηση δεσμεύεται:
1 Να υιοθετήσει και να υλοποιήσει νομοθεσία για την αναμόρφωση του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο θα προβλέπει μείωση των υπερωριακών αποδοχών και ενισχυμένη ευελιξία στη διαχείριση των ωρών εργασίας.
2 Να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις σε επίπεδο επιχείρησης υπερισχύουν των κλαδικών συμβάσεων που με τη σειρά τους υπερισχύουν έναντι των συμβάσεων σε επίπεδο επαγγελματικών ενώσεων. Με άλλα λόγια, οι Επιχειρησιακές Συμβάσεις εργασίας να υπερισχύουν έναντι όλων. Δηλαδή να παρέχεται η δυνατότητα σύναψης Επιχειρησιακών Συμβάσεων Εργασίας με προβλεπόμενες αποδοχές κατώτερες εκείνων που προβλέπονται από τις αντίστοιχες Κλαδικές ή Επαγγελματικές Συμβάσεις Εργασίας.
3 Να αποσύρει τη διάταξη που επιτρέπει στο υπουργείο Εργασίας να επεκτείνει όλες τις κλαδικές συμβάσεις και σε αυτούς που δεν εκπροσωπούνται στις διαπραγματεύσεις. Με άλλα λόγια η κυβέρνηση δεσμεύεται να καταργήσει τη διάταξη σύμφωνα με την οποία, ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας, με απόφασή του και μετά από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, μπορεί να επεκτείνει και να κηρύξει υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ή του επαγγέλματος κάποια ΣΣΕ η οποία δεσμεύει ήδη εργοδότες, που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος.
4 Να τροποποιήσει τη νομοθεσία για την προστασία της εργασίας ώστε να επεκταθεί η δοκιμαστική περίοδος για τους νεοπροσληφθέντες στον ένα χρόνο και να διευκολύνει τη μεγαλύτερη χρήση συμβάσεων προσωρινής εργασίας και μερικής απασχόλησης. (Μέχρι τώρα, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, δοκιμαστική περίοδος θεωρείτε η μέχρι δύο (2) μήνες διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, ο εργοδότης αλλά και ο εργαζόμενος δύνανται να καταγγείλουν την μεταξύ τους σχέση εξηρτημένης εργασίας χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης).
5 Να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο για τη διαιτησία (νόμος 1876/1990) έτσι ώστε το καθένα από τα δύο μέρη να μπορεί να προσφύγει στη διαιτησία εάν διαφωνεί με τις προτάσεις του διαμεσολαβητή, χωρίς εξαιρέσεις στο αντικείμενο ή την κάλυψη. «Θα πρέπει να παράσχει μια διαδικασία διαιτησίας η οποία να λειτουργεί με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια και με μια ανεξάρτητη επιτροπή από διαιτητές, των οποίων η δυνατότητα αποφάσεων θα είναι απαλλαγμένη από κυβερνητική επιρροή. Οι στόχοι της διαιτησίας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι αποδίδεται προσήκουσα σημασία στην ανταγωνιστικότητα με όρους κόστους και συνεπώς υποστηρίζεται η δημιουργία θέσεων εργασίας».
Ασφαλιστικό
Σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό, επισημαίνεται ότι η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα παράσχει μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2010 ενδιάμεσες μακροχρόνιες προβλέψεις για τις συνταξιοδοτικές δαπάνες μέχρι το 2060, που θα καλύπτουν τα κύρια συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, δημοσίων υπαλλήλων). Εάν δεν επιτυγχάνεται ο στόχος αύξησης των δαπανών για συντάξεις κατά 2,5% του ΑΕΠ τα επόμενα 50 χρόνια, τότε η κυβέρνηση υποχρεούται να λάβει πρόσθετα μέτρα έως τον Ιούνιο του 2011. Επίσης, η κυβέρνηση θα πρέπει να ολοκληρώσει τις αναλογιστικές μελέτες στα επικουρικά ταμεία, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση των συντάξεων στα ελλειμματικά, αφού -όπως ρητά αναφέρεται- σκοπός είναι «η σταθεροποίηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης και η εξασφάλιση της ουδετερότητας του προϋπολογισμού για τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης».
Επίσης, ζητεί την ουσιαστική αναθεώρηση της λίστας βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων ώστε να μην εντάσσεται σε αυτήν πάνω από το 10% του εργατικού δυναμικού. Η νέα λίστα θα εφαρμοστεί με ισχύ από την 1η Ιουλίου του 2011 σε όλους τους σημερινούς και μελλοντικούς εργαζομένους. Τέλος, υποχρεώνεται η Τράπεζα της Ελλάδος να καταργήσει τα ιδιαίτερα συνταξιοδοτικά προνόμια στο προσωπικό της.

γ. λιάσκος
Τμηματάρχης Υπουργείου ΕργασίαςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου