Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Κώδικας Δεοντολογίας Φυσικοθεραπευτών.


YA Υ7γ/ΓΠ/οικ. 107359 ΦΕΚ 1396/Β/6.9.2010

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
    Έχοντας υπόψη:
   1. Το άρθρο 16 του Ν.3599/2007 «Σύσταση Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 176/Α'/2007).
    2. Το άρθρο 49 του Ν.3370/05 «Οργάνωση και Λει τουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176/Α'/2005).
    3. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α'/1995).
    4. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α'/2005).
    5. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί ας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α'/2000).
    6. Την αριθ. 167287/2009 απόφαση «Καθορισμός Αρμο διοτήτων της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης Φωτεινής Γεννηματά» (ΦΕΚ 2480/Β'/2009).
    7. Το αριθ. 235/6-10-2009 έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, αποφασίζουμε:

Α. Γενικά καθήκοντα Φυσικοθεραπευτών


Άρθρο 1

   Ο Φυσικοθεραπευτής οφείλει να αποτελεί υπόδειγμα έντιμου και άμεμπτου ατόμου σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του, προστατεύοντας την αξιοπρέπεια του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος.
   Οφείλει να σέβεται τις υγειονομικές αρχές, τα συλλογικά όργανα του κλάδου και δικαιούται να απολαμβάνει τον ίδιο σεβασμό από τους πιο πάνω φορείς.
   Οφείλει γενικά να πράττει καθετί που επιβάλλει το καθήκον του σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, τις αρχές ηθικής και της δεοντολογίας, τις διατάξεις του παρόντος κώδικα, τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος καταστατικού του Π.Σ.Φ., τις διατά ξεις του Κανονισμού Λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων, καθώς και το σύνολο των διατάξεων που διαμορφώνουν το νομικό πλαίσιο άσκησης του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος.

Άρθρο 2

   Πρωταρχική μέριμνα του φυσικοθεραπευτή κατά την παροχή των υπηρεσιών του είναι η κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου ως βιοψυχοκοινωνικής και πνευματικής οντότητας. Με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του ασθενούς, στα πλαίσια της πρόληψης, διάγνωσης, θερα πείας, αποκατάστασης και ανακούφισης από τον πόνο, ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να χρησιμοποιεί το σύνολο των επιστημονικών και επαγγελματικών του γνώσεων, δεξιοτήτων και την εμπειρία του, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την επιστημονική και επαγγελματική του αυτοτέλεια.

Άρθρο 3

   Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να ενεργεί κάθετι αναγκαίο για την αποτροπή της παράνομης άσκησης του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος, ενημερώνοντας αμελλητί τις αρμόδιες αρχές και δη τα θεσμοθετημένα όργανα του ΠΣΦ κάθε φορά που υποπίπτει στην αντίληψή του περίπτωση αντιποίησης του επαγγέλματος.
   Απαγορεύεται η συγκάλυψη με τον τίτλο του φυσικοθεραπευτή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, προστασία προσώπων με σκοπό την παράνομη άσκηση τουφυσι-κοθεραπευτικού επαγγέλματος ή οποιαδήποτε συνερ γασία ή σύμπραξη με τέτοια άτομα.

Β. Υποχρεώσεις προς τους ασθενείς

Άρθρο 4

   Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να επιδεικνύει απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και την τιμή του ασθενούς.
   Οφείλει να λαμβάνει κάθε μέτρο που θα προάγει αλλά και να απέχει από κάθε ενέργεια που είναι δυνατό να θίξει το αίσθημα της προσωπικής ελευθερίας και την ελεύθερη βούληση του ασθενούς.
   Απαγορεύεται η τέλεση οιασδήποτε μη ενδεδειγμένης θεραπευτικής πράξης ή πειραματισμού, που δύνανται να θίξουν το αίσθημα της προσωπικής ελευθερίας και την ελεύθερη βούληση του ασθενούς ή να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.

Άρθρο 5

   Ο φυσικοθεραπευτής, ανεξάρτητα από τα προσωπικά του αισθήματα, οφείλει να παρέχει προς όλους τους ασθενείς την ίδια φροντίδα, επιμέλεια και αφοσίωση, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές, ιδεολογικές ή άλλες τοποθετήσεις τους, από την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση ή την βαρύτητα της νόσου.

Άρθρο 6

   Η συχνότητα των φυσικοθεραπευτικών επισκέψεων πρέπει να δικαιολογείται από τη βαρύτητα της νόσου, από την θέληση του ασθενούς ή των οικείων του.

Άρθρο 7

   Ο φυσικοθεραπευτής δεν επιτρέπεται να αναμιγνύεται στις οικογενειακές υποθέσεις του ασθενή.

Άρθρο 8

   Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει απεριόριστο σεβασμό στην ιδιωτική ζωή του ασθενούς και απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που είναι δυνατόν να βλάψει το απόρρητον των κάθε είδους πληροφοριών που λαμβά νει κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Απαγορεύεται κάθε δημόσια συζήτηση ή υπαινιγμοί σχετικά με την υγεία του ασθενούς.
   Το βιβλίο ασθενών (πελατών) είναι απόρρητο. Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπει ο νό μος και σε όσες περιπτώσεις τον αποδεσμεύει.

Άρθρο 9

   Δεν επιτρέπεται στον φυσικοθεραπευτή να διαθέτει τα μέσα και τις δυνατότητες της επιστήμης για την ικανοποίηση αθέμιτων συμφερόντων του ή άλλων ορέ ξεων ή παθών.

Άρθρο 10

   Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του ασθενούς του, στα πλαίσια και όρια των καθηκόντων του, σύμφωνα με τα δεδομένα της φυσικοθεραπευτικής επιστήμης και τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη ή πειραματική ή μη αναγνωρισμένη διαγνωστική ή θεραπευτική μέθοδο. Για το σκοπό αυτό οφυσικοθεραπευτής οφείλει να ενημερώνεται και να βελτιώνει τις δεξιότητες του στα πλαίσια της συνεχι ζόμενης εκπαίδευσης.

Άρθρο 11

   Ο φυσικοθεραπευτής απαγορεύεται να παρέχει στους ασθενείς του ιατρικές συμβουλές, αλλά οφείλει να τους παραπέμπει στον αρμόδιο ιατρό.

Άρθρο 12

   Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να αρνηθεί τις υπηρεσί ες του σε κάθε περίπτωση που κρίνει ότι δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ή πείρα για την αντιμετώπιση τινός ασθενούς.

Γ. Καθήκοντα προς τους συναδέλφους

Άρθρο 13

   Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να διατηρεί άριστες σχέσεις αλληλοσεβασμού και εκτίμησης με τους συναδέλφους του, αποφεύγοντας κάθε δόλια ενέργεια βλαπτική των συμφερόντων τους.

Άρθρο 14

   Απαγορεύεται στον φυσικοθεραπευτή να επικρίνει ή να αποδοκιμάζει με οποιονδήποτε τρόπο το έργο των συναδέλφων του. Αν υποπέσουν στην αντίληψη του φυσικοθεραπευτή πράξεις ή παραλείψεις συναδέλφων του, οι οποίες εμφανώς βλάπτουν την υγεία του ασθενούς ή αντίκεινται στην ηθική, αυτός υποχρεούται να το αναφέ ρει αμελλητί στη Διοίκηση του οικείου Π.Τ. του Π.Σ.Φ.
   Απαγορεύεται στον φυσικοθεραπευτή να δίνει προσοχή σε κακολογίες και επικρίσεις που στρέφονται κατά συναδέλφου ή σε κακολογίες εναντίον του ίδιου, τις οποίες αναπόδεικτα αναφέρει.

Άρθρο 15

   Η επίλυση επαγγελματικών διαφωνιών μεταξύ φυσικοθεραπευτών πρέπει να γίνεται με απόπειρα συμβι βασμού και προσφυγή των εμπλεκομένων στο οικείο ΠΤ. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να δημοσιο ποιούνται καθ' οιονδήποτε τρόπο επαγγελματικές και επιστημονικές διαφορές.

Άρθρο 16

   Απαγορεύεται στον φυσικοθεραπευτή που διαθέτει εργαστήριο ή μόνιμη εργασιακή σχέση να ασκεί το επάγγελμά του κατά τρόπο πλανόδιο από τόπο σε τόπο. Δεν επιτρέπεται στον φυσικοθεραπευτή να παρέχει τις υπη ρεσίες του εκτός των ορίων της περιοχής του Περιφερει ακού Τμήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, εφ' όσον υπάρχει συνάδελφος που ασκεί μόνιμα επάγγελμα.

Άρθρο 17

   Ο φυσικοθεραπευτής δύναται να διατηρεί ένα μόνον εργαστήριο φυσικοθεραπείας. Εργαστήριο φυσικοθεραπείας δύνανται να διατηρούν μόνον τα τακτικά μέλη του ΠΣΦ, όπως αυτά ορίζονται περιοριστικώς από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 3599/2007, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ29/1987 (ΦΕΚ 8/Α'/1987).
   Δεν επιτρέπεται σε φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι έχουν δίπλωμα ιατρού, φαρμακοποιού ή άλλου υγειονομικού επαγγέλματος να διατηρούν ιατρεία, φαρμα κεία ή άλλα παρεμφερή καταστήματα σε λειτουργία, εκτός αν παύσουν την άσκηση του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος.

Δ. Σχέσεις του φυσικοθεραπευτή με τους άλλους επαγγελματίες της υγείας

Άρθρο 18

   Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να διατηρεί άριστες σχέσεις με ιατρούς, νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό υγείας, παραμερίζοντας κάθε διαφορά, με γνώμονα το συμφέρον του ασθενούς και την εύρυθμη λειτουργία του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 19

   Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να σέβεται και να συνεργάζεται αρμονικά με τους ιατρούς και το λοιπό προσωπικό υγείας, διατηρώντας την επιστημονική του αυτοτέλεια και την ιδιότητα του ως ισότιμο μέλος της θεραπευτικής ομάδας.

Ε. Συνεργασία του φυσικοθεραπευτή με τις αρχές υγείας (Υπουργείο Υγείας - Νοσοκομεία - Ασφαλιστι κούς Οργανισμούς)

Άρθρο 20

   Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες και να συνδράμει τις δημόσιες αρχές στο έργο τους για την προαγωγή της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 21

   Ο φυσικοθεραπευτής οφείλει να γνωρίζει πλήρως τους νόμους και κανονισμούς που διέπουν την άσκηση του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος.

Άρθρο 22

   Οι φυσικοθεραπευτές πρέπει να συμμετέχουν σε προγράμματα δημόσιας εκπαίδευσης, παρέχοντας πληρο φόρηση σχετικά με το επάγγελμα.

ΣΤ. Διαφήμιση

Άρθρο 23

   Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο δημόσια διαφήμιση (τύπος, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, τοιχο κόλληση, διανομή έντυπου υλικού κ.λπ.) τουΦυσικο θεραπευτή ή η δημόσια αναφορά του ονόματός του με σκοπό τη διαφήμιση είτε απ' αυτόν είτε από τρίτο πρόσωπο καθ' υπόδειξή του.

Άρθρο 24

   Οι πινακίδες που αναρτώνται στα εργαστήρια Φυσικοθεραπείας πρέπει να αναγράφουν αποκλειστικά και μόνον την φράση «Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας» ή «Φυσικοθεραπεία», καθώς και το ονοματεπώνυμο του φυσικοθεραπευτή ή την επωνυμία της εταιρείας με το λογότυπο που καθιερώνει το εταιρικό Καταστατικό, σύμφωνα με το Π.Δ. 29/87, ενώ οι διαστάσεις τους δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2 Χ 0,50 μέτρα.

Άρθρο 25

   Απαγορεύεται η δημοσίευση ανακοινώσεων, δηλώσεων ή συνεντεύξεων για διαφημιστικό σκοπό ή για επαγγελματική επικράτηση.

Άρθρο 26

   Ο Φυσικοθεραπευτής οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια και να προλαμβάνει κάθε πράξη η οποία μπο ρεί να δημιουργήσει υπόνοιες ότι καταφεύγει σε αγυρτεία, εξαπάτηση, καταδέσμευση ή εκμετάλλευση της πελατείας του.

Άρθρο 27

   Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση επιστημονικών τίτλων που δεν έχουν αποκτηθεί ή αναγνωρισθεί νομότυπα.

Άρθρο 28

   Ο Φυσικοθεραπευτής οφείλει να απέχει από κάθε πράξη που μπορεί να προκαλέσει αθέμιτο ανταγωνισμό προς τους συναδέλφους του ή αθέμιτο συνεταιρισμό μ' αυτούς ή με άλλα πρόσωπα.

Ζ. Φυσικοθεραπευτική Αμοιβή

Άρθρο 29

   Ο Φυσικοθεραπευτής παρέχει τις υπηρεσίες του με αμοιβή χωρίς να έχει το δικαίωμα να υποτιμά την αξία τους και να διαδίδει με οποιοδήποτε τρόπο ή με οποιο δήποτε μέσο ότι δέχεται αμοιβή κατώτερη από αυτή που ορίζεται από τον νόμο.

Άρθρο 30

   Κατ' εξαίρεση και με τρόπο που αποκλείει την διαφήμιση ή τον αθέμιτο ανταγωνισμό ο Φυσικοθεραπευτής μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν ή με τίμημα κατώτερο από το ισχύον προς αποδεδειγμένα απόρους ή οικονομικά αδυνάτους ασθενείς.

Άρθρο 31

   Κάθε άτομο το οποίο έχει κάλυψη ασφαλιστικού οργανισμού δεν θεωρείται άπορο έναντι του Φυσικοθεραπευτή.

Άρθρο 32

   Οποιαδήποτε συστηματική και εσκεμμένη μείωση τιμών εκ μέρους του Φυσικοθεραπευτή, θεωρείται ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού και ελλείψεως σεβασμού προς την αξιοπρέπεια του φυσικοθεραπευτικού λειτουργήμα τος και τα πραγματικά συμφέροντα της κοινωνίας.

Άρθρο 33

   Ο Φυσικοθεραπευτής πρέπει να χειρίζεται με λεπτότητα, διακριτικότητα και μετριοπάθεια τα ζητήματα αμοιβής, απέχοντας από κάθε ενέργεια ή απαίτηση, η οποία μπορεί να δικαιολογήσει μομφή εναντίον του για κερδοσκοπία ή αισχροκέρδεια.

Άρθρο 34

   Απαγορεύεται κάθε διανομή της αμοιβής του φυσικοθεραπευτή, εκχώρηση μέρους της, ή παροχή ποσοστών προς γιατρούς ή άλλους μεσάζοντες για την αύξηση της πελατείας του.

Άρθρο 35

   Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα επαφίεται στην επιστημονική αξιοπρέπεια και την επαγγελματική συνείδηση των Φυσικοθεραπευτώνκαθώς και στην σωστή λειτουργία των Π.Τ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικο-θεραπευτών και των Πειθαρχικών Συμβουλίων. Κάθε παραβίαση των διατάξεων αυτών διώκεται πειθαρχικώς.

Άρθρο 36

   Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου