Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Πόσο μειώθηκε το κόστος εργασίας ανά κλάδο

Η ευελιξία στην αγορά εργασίας, η μετατροπή των συμβάσεων από πλήρους απασχόλησης σε μερικής καθώς και η υπογραφή ατομικών συμβάσεων οδήγησε σε μείωση του πραγματικού κόστους εργασίας στην Ελλάδα κατά τουλάχιστον 10% με 15%. Αυτό θα μεταφέρει η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη στους εκπροσώπους της Τρόικας με τους οποίους αναμένεται να συναντηθεί το απόγευμα, παράλληλα με την παρουσίαση των κεντρικών στόχων για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής. Το υπουργείο έχει αναλάβει το... βάρος 6,5 δισ. ευρώ, με αιχμή την πάταξη της εισφοροδιαφυγής, τον περαιτέρω περιορισμό των δαπανών υγείας και την περικοπή κοινωνικών δαπανών.

Στη σημερινή συνάντηση, η κ. Κατσέλη θα παρουσιάσει σύμφωνα με πληροφορίες μελέτη, που δείχνει πως η εξέλιξη του επιπέδου μισθών και του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στον ιδιωτικό τομέα επιβεβαιώνει τη μείωση των μέσων αποδοχών των εργαζομένων τόσο κατά το 2010 όσο και κατά τους πρώτους μήνες του 2011.

Αναλυτικά, στο σύνολο της οικονομίας, οι μέσες ακαθάριστες ονομαστικές αποδοχές μειώθηκαν κατά 5% το 2010 σε σχέση με το 2009, ενώ το 2011 εκτιμάται ότι θα μειωθούν περαιτέρω, κατά 2,7%. Σε πραγματικούς όρους (δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του πληθωρισμού), οι μέσες ακαθάριστες αποδοχές στο σύνολο της οικονομίας μειώθηκαν κατά 9,3% το 2010 (έναντι αύξησης 3,3% το 2009) και εκτιμάται ότι θα μειωθούν περαιτέρω κατά 5%-5,8% το 2011 (στοιχεία βάσει εκτίμησης Τράπεζας της Ελλάδος).

Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στον επιχειρηματικό τομέα, που περιλαμβάνει τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και τις τράπεζες,  εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 1,8% το 2010 έναντι αύξησης 3,4% που είχε σημειώσει το 2009. Το 2011 προβλέπεται περαιτέρω μείωση της τάξης του 2,7%.

Οι μέσες ακαθάριστες ονομαστικές αποδοχές το 2010 μειώθηκαν κατά 2,9% στον μη τραπεζικό ιδιωτικό τομέα (έναντι αύξησης 2,8% το 2009), κατά 1,8% στις τράπεζες (έναντι αύξησης 3,7% το 2009) και κατά 5,5% στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (έναντι αύξησης 7,7% το 2009). Το 2011, προβλέπεται περαιτέρω μείωση 1,7% στον μη τραπεζικό ιδιωτικό τομέα, 3,3% στις τράπεζες και 6,2% στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Στην ανάλυση που θα παραθέσει η υπουργός Εργασίας εξετάζεται η εξέλιξη του κόστους εργασίας το 2010 σε σχέση με το 2009 για 6 κλάδους της ελληνικής οικονομίας: κατασκευές, καταλύματα και εστίαση, μεταποίηση, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, υγεία και δημόσια διοίκηση & άμυνα.

Τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν είναι αποτέλεσμα ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας Δείκτες Κόστους Εργασίας που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ, με βασικό σκοπό την παραγωγή τριμηνιαίων δεικτών σχετικών με τις αμοιβές ανά ώρα.

Το συνολικό κόστος εργασίας περιλαμβάνει τις αμοιβές των απασχολουμένων, τις εργοδοτικές εισφορές όπως και το σύνολο των φόρων που πληρώνει ο εργοδότης (εκτός του φόρου μισθωτών υπηρεσιών) και οι οποίοι σχετίζονται με την απασχόληση. Από το συνολικό κόστος εργασίας αφαιρούνται οι επιδοτήσεις που λαμβάνει ο εργοδότης ενώ δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για επαγγελματική κατάρτιση.

Κατασκευές 

Στις κατασκευές το συνολικό κόστος εργασίας, σε πραγματικούς όρους, μειώθηκε κατά 2,2% το 2010 σε σχέση με το 2009. Το α’ τρίμηνο του 2010 σημειώθηκε σημαντική αύξηση κατά 14,9% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2009, στη συνέχεια όμως καταγράφονται αρνητικοί ρυθμοί μεταβολής, με αποτέλεσμα το τελευταίο τρίμηνο του 2010 να φτάσει το -14,5% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2009.

Η μείωση των αποδοχών στον κατασκευαστικό τομέα συνδέεται με τη σοβαρή μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας όλο το 2010. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2010 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 10,9% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 19,8% στην επιφάνεια και κατά 23,7% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2009.

Καταλύματα και εστίαση

Στα ξενοδοχεία και τους χώρους εστίασης το πραγματικό συνολικό κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 16,3% σε ετήσια βάση το 2010 σε σχέση με το 2009. Η ανάλυση των στοιχείων ανά τρίμηνο δείχνει ότι ενώ στην αρχή του 2010 (α’ τρίμηνο) το κόστος εργασίας αυξανόταν, στη συνέχεια σημειώθηκε σοβαρή κάμψη, η οποία τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2010 αποτυπώθηκε με μειώσεις του κόστους εργασίας πάνω από 30% (-30,2% το γ’ τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2009 και -34,5% το δ’ τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2009).

Μεταποίηση

Στον κλάδο της μεταποίησης η μείωση του πραγματικού συνολικού κόστους εργασίας το 2010 έφθασε το 1,3%, σε σχέση με το 2009 με τα δύο τελευταία τρίμηνα του έτους να παρουσιάζονται τάσεις εντονότερης μείωσης. Ειδικότερα, ενώ το α’ τρίμηνο του 2010 το συνολικό κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 13,3% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2009, στη συνέχεια κατέγραψε αρνητικές μεταβολές που έφθασαν το -8,2% και -6,2% το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2010 αντίστοιχα (σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2009).

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο

Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο το πραγματικό συνολικό κόστος εργασίας σημείωσε μικρή μείωση της τάξης του 0,2% το 2010 σε σχέση με το 2009. Το δύο τελευταία τρίμηνα, ωστόσο, του 2010 διαφαίνονται τάσεις σημαντικής μείωσης του συνολικού κόστους εργασίας, αφού το γ’ τρίμηνο σημειώθηκε μεταβολή -3,6% (σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2009) και το δ’ τρίμηνο μεταβολή -3,8% (σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2009). Η μικρή μείωση του πραγματικού συνολικού κόστους εργασίας σε ετήσια βάση στο εμπόριο αντανακλά, ως ένα βαθμό, τη δομή του κλάδου, καθώς το 40% περίπου της μέσης ετήσιας απασχόλησης στις επιχειρήσεις του εμπορίου είναι αυτοαπασχολούμενοι και μη αμειβόμενα μέλη της οικογένειας, ενώ το 45,2% των επιχειρήσεων του εμπορίου απασχολούν έναν εργαζόμενο (που στην πλειοψηφία του –ποσοστό 98%– είναι και ιδιοκτήτης της επιχείρησης).

Υγεία 

Στον κλάδο της υγείας το πραγματικό συνολικό κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 4,6% το 2010 σε σχέση με το 2009. Η μείωση του κόστους εργασίας στον κλάδο καταγράφεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2010, ξεκινώντας από -1,1% το α’ τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, για να εκτιναχθεί στο -12,4% το τελευταίο τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2009.

Δημόσια διοίκηση & άμυνα

Στη δημόσια διοίκηση και άμυνα το πραγματικό συνολικό κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 6,1% το 2010 σε σχέση με το 2009. Σημαντικότερες μειώσεις, με ποσοστά άνω του 11%, καταγράφονται τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2010 (-12,3% το γ’ τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2009 και -11,4% το δ’ τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2009).

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  
Μεταβολή πραγματικού συνολικού κόστους εργασίας από το τρίμηνο του προηγούμενου έτους, 2010-2009 (%)

Κατά-σκευές
Καταλ/τα & Εστίαση
Μετα-ποίηση
Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο
Υγεία
Δημ. Διοίκηση & Άμυνα
2010α-2009α
14,9
9,3
13,3
7,9
-1,1
1,7
2010β-2009β
-4,8
-9,8
-4,1
-1,3
-2,7
-2,3
2010γ-2009γ
-4,2
-30,2
-8,2
-3,6
-2,0
-12,3
2010δ-2009δ
-14,5
-34,5
-6,2
-3,8
-12,4
-11,4

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., υπολογισμοί ΠΑΕΠ

Της Ρούλας Σαλούρου - capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου