Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ι.Κ.Α. ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ 3986/2011 (Από 01.08.2011)

Με το νόμο 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/01.07.11) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 44 παρ. 9, αυξάνονται από 01.08.2011 οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπέρ του κάδου Ανεργίας κατά 0,50% εκάστη. Ήτοι, σύνολο 5% (Προηγούμενα ποσοστά 1,33% ασφαλισμένου και 2,67% εργοδότη, σύνολο 4,00%).


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ι.Κ.Α.
ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Από 01.08.2011

ΦΟΡΕΑΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ασφ/νου
Εργοδότη
Σύνολο
Ι.Κ.Α.
Ασθένεια, παροχές σε είδος
2,15
4,30
6,45
Ασθένεια, παροχές σε χρήμα
0,40
0,80
1,20
Σύνταξης
6,67
13,33
20,00
Επαγγελματικού κινδύνου
-
1,00
1,00
Βαρέων επαγγελμάτων
2,20
1,40
3,60
Ι.Κ.Α.
Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
3,00
3,00
6,00
Ο.Α.Ε.Δ.
Ανεργίας
1,83
3,17
5,00
Στράτευσης
-
1,00
1,00
Οικογενειακών επιδομάτων, ΔΛΟΕΜ
1,00
1,00
2,00
Προστασία Εργαζομένων από αφερεγγυότητα εργοδοτών, ΛΠΕΑΑΕ
-
0,15
0,15
Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, ΛΕΠΕΕ-ΕΛΠΕΚΕ
-
0,45
0,45
Ειδικός λογαριασμός Ανεργίας, ΕΚΛΑ
0,10
0,26
0,36
Ο.Ε.Κ.
Εργατικής Κατοικίας
1,00
0,75
1,75
Ο.Ε.Ε.
Εργατικής Εστίας
0,35
0,35
0,70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Κλάδοι Ασφ/σης
Κατηγορίες εργαζομένων
Εισφορές
Ασφ/νου
Εργοδότη
Σύνολο
Ι.Κ.Α.
με Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Εργατοτεχνίτες οικοδόμοι
19,95
40,766
60,716
Ι.Κ.Α.
χωρίς Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Εργατοτεχνίτες οικοδόμοι
15,70
36,076
51,776

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου