Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Την περαιτέρω οικονομική διευκόλυνση των δανειοληπτών αποφάσισε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δίνοντας μάλιστα και σχετική παράταση μέχρι την 31/12/2011, προκειμένου οι δικαιούχοι να προλάβουν να ζητήσουν να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε απάντησή του που διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Π. Κουρουπλή, τονίζει ότι έχει αποφασισθεί περαιτέρω διευκόλυνση των δανειοληπτών.
Με το ίδιο έγγραφο σημειώνεται, πάντως, ότι έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις για την επιμήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης των χορηγηθέντων δανείων, την αναστολή εξυπηρέτησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις και τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών.
Οπως ειδικότερα επισημαίνεται, στα δάνεια για αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση η διάρκεια αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου των δανείων είναι δυνατό να επιμηκύνεται για 5 ή 10 έτη πέραν της υπολειπόμενης διάρκειας εξόφλησης του δανείου, κατ΄ επιλογήν του δανειολήπτη, με το ισχύον επιτόκιο της εξυπηρέτησης. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική διάρκεια εξόφλησης του δανείου δεν θα υπερβαίνει τα 40 έτη.
Στα ενυπόθηκα επισκευαστικά δάνεια η διάρκεια αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου των δανείων είναι δυνατόν να επιμηκύνεται για 5 ή 10 έτη, πέραν της υπολειπόμενης διάρκειας εξόφλησης δανείου, κατ΄ επιλογήν του δανειολήπτη, με το ισχύον επιτόκιο της εξυπηρέτησης. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική διάρκεια εξόφλησης του δανείου δεν θα υπερβαίνει τα 26 έτη. Στα δάνεια μικροεπισκευών - μικροβελτιώσεων, η διάρκεια αοποληρωμής του άληκτου κεφαλαίου των δανείων είναι δυνατό να επιμηκύνεται για 5 έτη, με το ισχύον επιτόκιο της εξυπηρέτησης. Σε κάθε περίπτωση η συνολική διάρκεια εξόφλησης του δανείου δεν θα υπερβαίνει τα 15 έτη.
Επιμηκύνσεις 
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διευκρινίζει ότι η δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής των παραπάνω δανείων παρέχεται σε δανειολήπτες που σωρευτικά τα δάνειά τους άρχισαν να εξυπηρετούνται από 1.1.2005 μέχρι και 1.7.2010, η μηνιαία δόση των δανείων τους ανέρχεται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 400 ευρώ για τα στεγαστικά δάνεια, των 250 ευρώ για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και των 150 ευρώ για τα δάνεια των μικροεπισκευών - μικροβελτιώσεων. Επίσης παρέχεται σε δανειολήπτες που η ηλικία τους, κατά τη λήξη της διάρκειας του δανείου, δεν θα υπερβαίνει το 80ο έτος για τα στεγαστικά και τα ενυπόθηκα επισκευαστικά δάνεια και το 75ο έτος για τα δάνεια μικροεπισκευών - μικροβελτιώσεων.
Η δυνατότητα επιμήκυνσης μπορεί να παρέχεται σε ειδικές περιπτώσεις δανειοληπτών, για όλα τα δάνεια του στεγαστικού τομέα, ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης εξυπηρέτησής τους και το ύψος του ποσού της μηνιαίας δόσης για λόγους υγείας ή οικογενειακούς λόγους, σε περιπτώσεις δανειοληπτών πολύτεκνων, τρίτεκνων, ειδικών αναγκών. Επίσης όταν η μηνιαία δόση από το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων, που συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση των αποδοχών τους, υπερβαίνει τα 6/10 αυτών και ακόμη όταν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, η ρύθμιση των οποίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της αίτησης επιμήκυνσης.
Σε ό,τι αφορά στην αναστολή εξυπηρέτησης δανείων, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διευκρινίζει ότι εφόσον υπάρχει πρόδηλη αδυναμία ανταπόκρισης του δανειολήπτη στις δανειακές υποχρεώσεις, είναι δυνατή η εξέταση από το Δ.Σ. -κατά περίπτωση- αιτημάτων αναστολής εξυπηρέτησης του δανείου -όχι πέραν των 2 ετών- και εντός της επιτρεπόμενης από το νόμο ανώτερης διάρκειας εξυπηρέτησης του δανείου, με επιμήκυνση της διάρκειας και με κατά περίπτωση καταβολή ή κεφαλαιοποίηση των τόκων της περιόδου αναστολής.
Το διάστημα
Επίσης για τοκοχρεολυτικές δόσεις, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, η ρύθμιση καταβολής θα μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του δανειολήπτη, είτε μέχρι 36 μήνες με απόφαση των εξουσιοδοτημένων υπηρεσιακών οργάνων, είτε μέχρι 120 μήνες με απόφαση του Δ.Σ., εντός της ισχύουσας διάρκειας του δανείου, με το ισχύον συμβατικό επιτόκιο εξυπηρέτησης. Με την έγκριση της αίτησης του δανειολήπτη για ρύθμιση, ποσοστό 50% επί των τόκων υπερημερίας εκπίπτει, εφόσον η καταβολή γίνεται τακτικά και εμπρόθεσμα.
Στο έγγραφο γίνεται μνεία σε δύο ακόμη αποφάσεις του Δ.Σ. με τις οποίες, αποφασίστηκε πρώτον, η πλήρης απαλλαγή των οφειλετών ληξιπρόθεσμων χρεών από το συνολικό ποσό των τόκων υπερημερίας, σε περίπτωση που εξοφλήσουν εφάπαξ τη ληξιπρόθεσμη οφειλή του δανείου τους και δεύτερον, δόθηκε παράταση μέχρι 31.12.2011 για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλες τις ανωτέρω ρυθμίσεις.
Έως 10 έτη
Στα ενυπόθηκα επισκευαστικά δάνεια η διάρκεια αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου των δανείων είναι δυνατόν να επιμηκύνεται για 5 ή 10 έτη, με το ισχύον επιτόκιο της εξυπηρέτησης.
Στα δάνεια μικροεπισκευών - μικροβελτιώσεων, η διάρκεια αοποληρωμής του άληκτου κεφαλαίου είναι δυνατό να επιμηκύνεται για 5 έτη.
Για αναστολή εξυπηρέτησης δανείων, διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχει πρόδηλη αδυναμία πληρωμής, είναι δυνατή η εξέταση από το Δ.Σ. αιτημάτων αναστολής εξυπηρέτησης του δανείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου