Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου οι λίστες για την εργασιακή εφεδρεία στο Δημόσιο.

Από την 1η Δεκεμβρίου ξεκινάνε οι αποχωρήσεις από το Δημόσιο.
Υπεγράφησαν από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρη Ρέππα οι πρώτες εφαρμοστικές εγκύκλιοι του Ν. 4024 για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.
Στο πλαίσιο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, ρυθμίζουν ζητήματα όπως το νέο βαθμολόγιο-μισθολόγιο, την εργασιακή εφεδρεία, την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, την αυτοδίκαιη απόλυση και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, καθώς και την αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών και ανακατανομή οργανικών θέσεων.
Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα έχουν συνταχθεί οι λίστες με τους υπαλλήλους που θα τεθούν σε καθεστώς εφεδρείας ή σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, ενώ η εφαρμογή θα ξεκινήσει από την 1η Δεκεμβρίου.

Όπως σημειώνεται «η ένταξη στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας λογίζεται ως προαναγγελία απόλυσης για κάθε έννομη συνέπεια και οι αποδοχές που καταβάλλονται στο προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς εφεδρείας συμψηφίζονται με την αποζημίωση λόγω απόλυσης που τυχόν οφείλεται κατά τη λήξη του χρόνου της εργασιακής εφεδρείας».
Περίπου 25.000 μόνιμοι υπάλληλοι σε δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τοπική αυτοδιοίκηση, θα μπουν στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, λαμβάνοντας το 60% του βασικού μισθού τους πριν την εφαρμογή του νέου μισθολογίου. Το προσυνταξιοδοτικό καθεστώς αφορά εκείνους που διανύουν σήμερα το 53ο έτος της ηλικίας τους και έχουν κατ' ελάχιστο 33 χρόνια πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας, ενώ όσοι έχουν συγκεντρώσει 35 χρόνια υπηρεσίας και είναι άνω των 55 ετών οδηγούνται σε υποχρεωτική συνταξιοδότηση και καταργούνται αυτομάτως οι οργανικές θέσεις που κατέχουν.
Από το Δεκέμβριο, θα βγουν στην εργασιακή εφεδρεία εκατοντάδες συμβασιούχοι αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σήμερα σε 14 μικρούς οργανισμούς, οι οποίοι είχαν καταργηθεί ή συγχωνευθεί με νόμο το καλοκαίρι.
Το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας συνεχίζει να λαμβάνει για χρονικό διάστημα 12 μηνών και εφόσον προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις μέχρι 24 μήνες, από την ένταξή του στο καθεστώς αυτό, αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού μισθού που ελάμβανε κατά το χρόνο εισόδου του στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
Όπως σημειώνεται «για το ανωτέρω προσωπικό καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης, οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη, υπολογιζόμενες επί των τακτικών αποδοχών που ελάμβανε ο εργαζόμενος κατά το χρόνο ένταξής του στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας κατά τον ίδιο χρόνο. Αν ο φορέας προέλευσης έχει καταργηθεί, οι ως άνω εισφορές καθώς και η τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση λόγω απόλυσης καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ.».
Όπως είναι γνωστό, από το προσυνταξιοδοτικό καθεστώς εξαιρούνται εκπαιδευτικοί, ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ και των ασφαλιστικών ταμείων, διπλωμάτες, διοικητικοί υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, ειδικοί επιστήμονες καλλιτεχνικό προσωπικό, ιερείς, φύλακες και σωφρονιστικοί υπάλληλοι, πυροσβέστες, υπάλληλοι της ΕΥΠ, γενικοί διευθυντές, πολύτεκνοι, ένας από τους δύο συζύγους αν υπάγονται και οι δύο στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς ή εφεδρεία, υπάλληλοι που ο σύζυγος ή η σύζυγος ή το τέκνο, το οποίο βαρύνει φορολογικά και έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67% και οι προστάτες μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο.
Για την αναδιοργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών υλοποιείται ήδη ένα μακρόπνοο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης της κεντρικής διοίκησης με τη συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας της χώρας και του ΟΟΣΑ. Με τη συγκρότηση αρμόδιας επιτροπής, που καθορίζεται με απόφαση του οικείου υπουργού, το ταχύτερο δυνατό θα πρέπει να διεξαχθεί ο έλεγχος της υφιστάμενης οργανωτικής διάρθρωσης του οικείου υπουργείου (της κεντρικής του υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων μονάδων του), των υπαγόμενων σε αυτό αυτοτελών υπηρεσιών (δηλ. Γενικών και Ειδικών Γραμματειών) και των εποπτευόμενων από αυτό ΝΠΔΔ, ο εντοπισμός υπηρεσιακών μονάδων που έχουν προδήλως περιορισμένο αντικείμενο, ο εντοπισμός υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες υπηρετεί προσωπικό που πλεονάζει ή ελλείπει σε σχέση με τις ασκούμενες από την υπηρεσιακή μονάδα αρμοδιότητες και η ανακατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσιακές μονάδες του υπουργείου ή του ΝΠΔΔ ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 Άρθρου 37 παρ. 7 του Ν. 3986/2011
Σύμφωνα με το ΠΔ «Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού του άρθρου 37 παρ. 7 του Ν. 3986/2011» βασικό ρόλο για την εργασιακή εφεδρεία παίζει το ΑΣΕΠ το οποίο, με τη βοήθεια ιδιωτικών εταιρειών, θα κρίνει το πλεονάζον προσωπικό και θα συντάξει τον Πίνακα Εργασιακής Εφεδρείας.
Τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής του μέτρου το ΑΣΕΠ θα προχωρά στην ανανέωση του Πίνακα κάθε τρεις μήνες, ενώ από το δεύτερο και μετά θα γίνεται δύο φορές: το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο. Ο, δε, Πίνακας Εργασιακής Εφεδρείας θα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ανεξάρτητης Αρχής.
Ο φορέας με το πλεονάζον προσωπικό θα στέλνει στο ΑΣΕΠ έναν πίνακα στον οποίο θα αναγράφεται το υπεράριθμο προσωπικό με αλφαβητική σειρά. Τον ίδιο πίνακα θα κοινοποιεί και στις υπηρεσίες του ώστε οι εργαζόμενοι που περιλαμβάνονται σε αυτόν να υποβάλλουν εντός 20 ημερών τα δικαιολογητικά τα οποία θα καθορίσουν τη σειρά κατάταξής τους ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.
Κριτήρια Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού
1. Το προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που προσδιορίζεται ως πλεονάζον, εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία και ειδικότητα που καταρτίζονται χωριστά για κάθε νομικό πρόσωπο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία του παρόντος Π.Δ.
2. Το πλεονάζον προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ (Πανεπιστημιακής), ΤΕ (Τεχνολογικής) και ΔΕ (Δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης κατατάσσεται ανά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων αντικειμενικών κριτηρίων:
Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τίτλος σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με τα προσόντα που καθορίζονται στο π.δ. 50/2001, για κάθε κλάδο /ειδικότητα: οι μονάδες του βαθμού του τίτλου υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό είκοσι πέντε (25) για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και με τον αριθμό είκοσι (20) για την κατηγορία ΔΕ.
Δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών, σύμφωνα με το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα: σαράντα (40) μονάδες.
Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ λαμβάνεται υπόψη ως δεύτερος τίτλος το δεύτερο πτυχίο είτε του πανεπιστημιακού είτε του τεχνολογικού τομέα της ανωτάτης εκπαίδευσης.
Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ:
Διδακτορικό δίπλωμα: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης: εκατόν (100) μονάδες.
Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώματα ή μεταπτυχιακούς τίτλους , η βαθμολογία είναι αθροιστική, με μέγιστο όριο τις διακόσες (200) μονάδες.
Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ:
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου: είκοσι (20) μονάδες.
Γ. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
α) Για άριστη γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας: σαράντα (40) μονάδες, β) για πολύ καλή γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας: τριάντα (30) μονάδες, γ) για καλή γνώση γλώσσας της ευρωπαϊκής ένωσης : είκοσι (20) μονάδες, δ) για μέτρια γνώση γλώσσας της ευρωπαϊκής ένωσης: δέκα (10) μονάδες.
Για τον υπάλληλο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες, η βαθμολογία είναι αθροιστική, με μέγιστο όριο τις σαράντα (40) μονάδες.
Δ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
Χρόνος προϋπηρεσίας στο φορέα από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος: είκοσι πέντε (25) μονάδες ανά έτος προϋπηρεσίας.
Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Εμπειρία στον κλάδο/ειδικότητα έως πέντε (5) έτη: είκοσι (20) μονάδες ανά έτος εμπειρίας.
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή του κλάδου/ειδικότητας μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υπάλληλος κατατάσσεται στον πίνακα και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.
Δεν υπολογίζεται ως χρόνος εμπειρίας το χρονικό διάστημα που έχει προσμετρηθεί ως προϋπηρεσία σύμφωνα με το υπό στοιχείο Δ΄ κριτήριο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος.
ΣΤ. ΗΛΙΚΙΑ
Για ηλικία από 21 έως 60 ετών: τέσσερις (4) μονάδες ανά έτος
Ζ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας: εβδομήντα (70) μονάδες για κάθε τέκνο, προκειμένου για υπάλληλο που έχει την ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας ή εβδομήντα (70) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του, προκειμένου για υπάλληλο που έχει την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία ένταξης στον πίνακα ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του στερήθηκε έναν από τους γονείς λόγω θανάτου ή κηρύξεως αυτού σε αφάνεια, καθώς και εκείνο που είχε ένα μόνο γονέα. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του.
Για τον υπάλληλο που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας δεν ισχύει η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων, αλλά δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες.
Πολύτεκνος ή Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: εξήντα (60) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του ή εξήντα (60) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον πολύτεκνο ή το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
Για τον υπάλληλο που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δεν ισχύει η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων, αλλά δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες
Στην περίπτωση υπαλλήλου που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος ή τέκνο πολυτέκνου και γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η βαθμολογία των κριτηρίων είναι αθροιστική.
Αριθμός τέκνων:
Τριάντα (30) μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα τέκνα του και με πενήντα (50) μονάδες για το τρίτο τέκνο.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο για τα ζώντα μέλη της οικογένειας.
Η. Χρόνος ένταξης στον πίνακα κατάταξης πλεονάζοντος προσωπικού: Για κάθε έξι (6) μήνες παραμονής στον πίνακα μετά το πρώτο έτος: εβδομήντα (70) μονάδες ανά έξι (6) μήνες.
Επί ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία λαμβάνονται υπόψη τα υπό στοιχεία ΣΤ και Ζ κριτήρια.
3. Το πλεονάζον προσωπικό κατηγορίας  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ κατατάσσεται ανά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακολούθων αντικειμενικών κριτηρίων:
Α. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
Χρόνος προϋπηρεσίας στο φορέα από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος : τριάντα (30) μονάδες ανά έτος προϋπηρεσίας.
Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Εμπειρία σε οποιονδήποτε αντικείμενο έως πέντε (5) έτη: είκοσι (20) μονάδες ανά έτος εμπειρίας.
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε οποιονδήποτε αντικείμενο.
Δεν υπολογίζεται ως χρόνος εμπειρίας χρονικό διάστημα που έχει προσμετρηθεί ως προϋπηρεσία βάσει του προηγουμένου (Α) εδαφίου.
Γ. Ηλικία:
Για ηλικία από 21 έως 60 ετών: πέντε (5) μονάδες ανά έτος.
Δ. Οικογενειακή Κατάσταση:
Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας: εβδομήντα (70) μονάδες για κάθε τέκνο, προκειμένου για υπάλληλο που έχει την ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας ή εβδομήντα (70) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του, προκειμένου για υπάλληλο που έχει την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας
Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία ένταξης στον πίνακα ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του στερήθηκε έναν από τους γονείς λόγω θανάτου ή κηρύξεως αυτού σε αφάνεια, καθώς και εκείνο που είχε ένα μόνο γονέα. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του.
Για τον υπάλληλο που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας δεν ισχύει η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων, αλλά δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες.
Πολύτεκνος ή Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας : εξήντα (60) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του ή εξήντα (60) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του
Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον πολύτεκνο ή το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
Για τον υπάλληλο που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δεν ισχύει η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων, αλλά δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες
Στην περίπτωση υπαλλήλου που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος ή τέκνο πολυτέκνου και γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η βαθμολογία των κριτηρίων είναι αθροιστική.
Αριθμός τέκνων
Τριάντα (30) μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα τέκνα του και με πενήντα (50) μονάδες για το τρίτο τέκνο.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο για τα ζώντα μέλη της οικογένειας.
Ε. Χρόνος ένταξης στον πίνακα κατάταξης πλεονάζοντος προσωπικού: Για κάθε έξι (6) μήνες παραμονής στον πίνακα μετά το πρώτο έτος: εβδομήντα (70) μονάδες ανά έξι (6) μήνες.
Επί ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία λαμβάνονται υπόψη τα υπό στοιχείο Γ και Δ κριτήρια.
4. Σε κάθε περίπτωση, προηγούνται του λοιπού πλεονάζοντος προσωπικού όλων των προαναφερθεισών κατηγοριών ανεξαρτήτως της συνολικής βαθμολογίας τους, κατά σειρά προτεραιότητας: (α) τα άτομα με αναπηρία 50% και άνω, (β) οι έχοντες σύζυγο ή την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία τουλάχιστον 67% και (γ) ο ένας εκ των δύο συζύγων εφόσον και οι δύο χαρακτηρίζονται ως πλεονάζον προσωπικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου