Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Επίκαιρα εργασιακά


Σε αποσύνδεση των ασφαλιστικών παροχών ή προσαυξήσεων σύνταξης, αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης με εξαγορά, περικοπή ποσού σύνταξης λόγω απασχόλησης εισοδηματικά κριτήρια για ασφάλιση κατηγοριών εργαζομένων στον ΟΓΑ ή στον ΟΑΕΕ από το ύψος του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη μετά την μείωση του 22% προχώρησε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης με την κατάθεση σχετικής τροπολογίας στη Βουλή. Ωστόσο άγνωστο παραμένει ποια θα είναι τελικά η μείωση όλων των καταβαλλόμενων επιδομάτων που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό της ΕΓΣΣΕ, όπως το επίδομα ανεργίας, μητρότητας, τέκνων κτλ.
Πριν την κατάθεση της τροπολογίας, ο υπουργός Εργασίας ενημέρωσε το υπουργικό συμβούλιο ότι με την τροπολογία δεν θα επηρεαστούν τα σημερινά επίπεδα των συνταξιοδοτικών παροχών. 
Ακόμη σύμφωνα με την τροπολογία παρατείνονται έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2013 οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας για παροχές ασθένειας να ανέρχονται σε πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, όπως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Παράλληλα, η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων παρατείνεται για ένα έτος από τη λήξη της και πάντως όχι πέραν της 31-Δεκεμβρίου 2012.

Μετοχικό ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

Αλλαγές έρχονται και στον υπολογισμό των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου των Πολιτικών Υπαλλήλων όπου βασίζεται στο βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου η βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά την έξοδο από την υπηρεσία. Ειδικότερα εισάγονται δύο διαφορετικοί βασικοί μισθοί, ένας έως την 31/10/2011 και ένας από 1/11/2011. Για να διατηρηθεί η αναλογικότητα των καταθέσεων των μετόχων θα πρέπει όπως το α’ υπομέρισμα, που υπολογίζεται με βάση το βασικό μισθό μαζί με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, να προκύπτει από δύο ποσά: ένα αυτό που θα αντιστοιχεί στο βασικό μισθό μέχρι 31/10/2011 και ένα στο βασικό μισθό που θα αντιστοιχεί από 1/11/2011 μέχρι την συνταξιοδότηση.

Έτσι πλέον ο υπολογισμός του μερίσματος θα γίνεται με βάση τον χρόνο που ο κάθε μέτοχος συνεισέφερε στην περιουσία του Ταμείου ειδικότερα για τις «τυχόν άλλες αποδοχές» θα πρέπει να καθιερωθεί ως ελάχιστη χρονική συμμετοχή ο μήνας. Με την καθιέρωση του μήνα κάθε μέτοχος θα απολαμβάνει μέρισμα ακριβώς σύμφωνα με τις καταθέσεις – κρατήσεις που του έγιναν επί των «τυχόν άλλων αποδοχών».

Ποιες παροχές δεν μειώνονται 

Αναγνώριση Πλασματικών Χρόνων: Αναγνώριση με εξαγορά για θεμελίωση και προσαύξηση της σύνταξης ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1-1-2011 με τις αυξημένες προϋποθέσεις του άρ. 10 του ν.3863/2010 (ενδεικτικά : χρόνος παιδιών, γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, σπουδών, κενά ασφάλισης, εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών). Η εξαγορά γίνεται σε ποσοστό επί του 25πλασίου του ΗΑΕ που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Απασχόληση Συνταξιούχων: Για τους απασχολούμενους συνταξιούχους που είναι άνω των 55 ετών:(α) Για όσους αναλαμβάνουν έμμισθη εργασία, περικόπτεται το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξής τους που υπερβαίνει τα 30ΗΑΕ κατά 70%.(β) Για όσους αυτοαπασχολούνται, περικόπτεται το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξής τους που υπερβαίνει τα 60ΗΑΕ.

Ποσό προσαύξησης λόγω συζύγου σε περίπτωση συνταξιούχου με ποσό σύνταξης μεγαλύτερο του κατωτάτου ορίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Στους παλαιούς (μέχρι 31-12-1992) ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εκ του νόμου) προσαυξάνεται: 1. Το ποσό της σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας για το σύζυγο κατά 1 ½ του ΗΑΕ2. Το ποσό της σύνταξης αναπηρίας λόγω εργατικού ατυχήματος για το σύζυγο κατά 1 ½ του ΗΑΕ και για κάθε παιδί κατά 1 ΗΑΕ.

Αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας: Για την εξαγορά του χρόνου οι μισθωτοί ασφαλισμένοι καταβάλλουν για κάθε μήνα το άθροισμα της μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, το οποίο υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πριν την υποβολή της αίτησης, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το 25πλάσιο του ΗΑΕ όπως ισχύει κάθε φορά.

Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας: Η εξαγορά γίνεται βάσει του ποσοστού εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη επί του 25πλάσιου του ΗΑΕ, όπως ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης.

Συνταξιοδότηση άγαμων θυγατέρων: Η καταβαλλόμενη σύνταξη σε άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες περικόπτεται ή αναστέλλεται, εάν το εισόδημά τους, πλην των συντάξεων, υπερβαίνει το 30πλάσιο ή 40πλάσιο, ή το 50πλάσιο ή το 60πλάσιο του ΗΑΕ.

Εισοδηματικά κριτήρια για την εφαρμογή των διατάξεων για την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των κατοίκων σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων:
 Η ασφάλιση των μελών αγροτικών συνεταιρισμών στον ΟΓΑ ή στον ΟΑΕΕ συνδέεται με τις άλλες ιδιότητες –απασχολήσεις –επαγγέλματά τους και ασφαλίζονται στους οργανισμούς αυτούς ανάλογα με τα εισοδήματά τους που προέρχονται από τη δραστηριότητα του μέλους του αγροτικού συνεταιρισμού.
Εισοδηματικά κριτήρια για την ασφάλιση των μελών αγροτικών συνεταιρισμών: Ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους και ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια ασφαλίζονται στον ΟΓΑ ή στον ΟΑΕΕ ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων τους και τον τόπο άσκησης της δραστηριότητάς τους.

Σύνταξη γήρατος και αναπηρίας των ασφαλισμένων στον Τομέα Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Οι συντάξιμες αποδοχές είναι το 80% του 75πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ΗΑΕ.

Σύνταξη γήρατος και αναπηρίας των ασφαλισμένων στον Τομέα Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης του Κλάδου

Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Ως συντάξιμος μισθός για τον υπολογισμό της σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το 80% του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία υπάγεται ο ασφαλισμένος, οι οποίες κατηγορίες ορίζονται ως πολλαπλάσια του ΗΑΕ, όπως ισχύει κάθε φορά.

Πρόσθετη σύνταξη: Το ποσό της πρόσθετης σύνταξης, κατά την απονομή, για όλες τις κατηγορίες συντάξεων (γήρατος, αναπηρίας, επιζώντων) υπολογίζεται από το γινόμενο των ετών ασφάλισης επί του ποσού του Η.Α.Ε που ισχύει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους επί τον συντελεστή της ασφαλιστικής κλάσης (0,3 για την Α κλάση, 0,425 για τη Β κλάση και 0,55 για τη Γ κλάση).

Επικουρική σύνταξη: Το ποσό της επικουρικής σύνταξης κατά την απονομή υπολογίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Εξαγορά χρόνου ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης: Καταβολή πρόσθετης εισφοράς 2% επί του 25πλασίου του ΗΑΕ για 4500 η.α. για τη δυνατότητα ταυτόχρονης συνταξιοδότησης από τους φορείς επικουρικής ασφάλισης με 7.500 η.α. συνολικά, εφόσον ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξης από τον φορέα κύριας ασφάλισης με πλήρη ασφαλιστικό βίο (7500 η.α στα βαρέα) και σε συγκεκριμένα όρια ηλικίας.

Υπολογισμός βασικού ποσού σύνταξης του Τομέα ΤΕΑΥΕΚ του ΤΕΑΙΤ: 30% επί του 25πλασίου του ΗΑΕ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται ανάλογα με τη διαφορά συνταξίμων αποδοχών και του 25πλασίου του ΗΑΕ και ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης.

Αναστολή καταβολής σύνταξης σε απασχολούμενους συνταξιούχους φορέων επικουρικής ασφάλισης: Στα Καταστατικά ορισμένων φορέων επικουρικής ασφάλισης προβλέπεται η αναστολή καταβολής της σύνταξης, εφόσον οι αποδοχές του απασχολούμενου συνταξιούχου, άνω των 55 ετών, από την εργασία του υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό, υπολογιζόμενο επί του ΗΑΕ.


ΠΗΓΗ: Real.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου