Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ


Σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ.) 748/1966, που εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα, η 25η Μαρτίου κάθε έτους είναι μία από τις υποχρεωτικές ημέρες αργίες για όλες τις επιχειρήσεις και εργασίες γενικά όλης της Χώρας. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι κατά την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός βεβαίως αυτών που, σύμφωνα με το παραπάνω Β.Δ., λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές του έτους (εστιατόρια, κλινικές, νοσοκομεία, συγκοινωνίες κ.λπ.), ούτε η απασχόληση των εργαζομένων σε αυτές με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
Εφέτος η 25η Μαρτίου συνέπεσε με ημέρα αργίας (Κυριακή) και επομένως, σύμφωνα με τη νομοθεσία μας ισχύσουν τα εξής:
1. Οι επιχειρήσεις που δεν θα λειτούργησαν την ημέρα αυτή οφείλουν, σύμφωνα με τη αριθμ. 303/1961 απόφαση του Αρείου Πάγου, να καταβάλουν το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής σε όσους εργαζομένους αμείβονται με ημερομίσθιο, έστω και αν η ημέρα της εορτής συμπίπτει με Κυριακή δηλαδή με ημέρα αργίας κατά την οποία οι μισθωτοί δεν εργάζονται. Δηλαδή την εβδομάδα από 19-3 μέχρι 25-3 οι ημερομίσθιοι θα λάβουν αποδοχές και θα ασφαλισθούν για 7 ημερομίσθια, ανεξάρτητα αν εργάζονται με 5θήμερο ή 6ήμερο.
2. Οι επιχειρήσεις που λειτούργησαν την ημέρα αυτή, οφείλουν σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο και απασχοληθούν κατ' αυτή:
α. Να καταβάλουν το ημερομίσθιο τους με προσαύξηση 75%, που θα υπολογισθεί κατά τα ανωτέρω.
β. Να τους χορηγήσουν μία ημέρα αναπληρωματικής ανάπαυσης την αμέσως επόμενη εβδομάδα.
Σε όσους δε αμείβονται με μηνιαίο μισθό και εργασθούν κατά την ημέρα αυτή οφείλουν μόνο την προσαύξηση 75% επί του 1/25ου του νομίμου μισθού τους καθώς και μια ημέρα αναπληρωματικής ανάπαυσης την επομένη εβδομάδα.
Σε περίπτωση μη χορήγησης της δικαιούμενης αναπληρωματικής ανάπαυσης , οφείλουν στον μισθωτό 1/25 του μηνιαίου μισθού προσαυξημένο κατά 75%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου