Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Επίδομα (Δώρο) Εορτών Πάσχα!


Επίδομα (Δώρο) Εορτών Πάσχα.
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!1.   Πως γίνεται ο υπολογισμός του Δώρου Πάσχα;
Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Απριλίου κάθε έτους. Αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το παραπάνω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.
Σε περίπτωση όμως που η εργασιακή σχέση του μισθωτού με τον εργοδότη του, δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα που αναφέραμε είτε γιατί αποχώρησε οικιοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής:
Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

2.   Ποιοι δικαιούνται Δώρο Πάσχα;
Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα.

3.   Είναι υποχρεωτική η καταβολή του Δώρου Πάσχα;
Η καταβολή του Δώρου Πάσχα απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία και σε καμία περίπτωση δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστου εργοδότη. (Ακόμα τουλάχιστον).

4.   Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα;
Από τον νόμο η καταβολή του Δώρου του Πάσχα, δίνεται στους εργαζόμενους το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη.

5.   Τι επισύρει για τον εργοδότη η μη καταβολή του;
Η καθυστερημένη καταβολή του δώρου Πάσχα ή η καθυστέρηση του θεωρείτε παράνομη και επισύρει ποινή φυλάκισης . Ο απείθαρχος εργοδότης υπόκαιτε στην διαδικασία του αυτόφωρου.

6.   Εκτός από το Δώρο Πάσχα υπάρχουν και ημέρες υποχρεωτικής αργίας τις ημέρες του Πάσχα;
Οι υποχρεωτικές ημέρες Αργίας είναι 1) Η Κυριακή του Πάσχα και 2) Η Δευτέρα του Πάσχα ενώ η Μεγάλη Παρασκευή δεν ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες,

7.   Πως πληρώνονται οι υποχρεωτικές ημέρες Αργίας;
·         Της Κυριακής του Πάσχα
Ισχύει ότι και για τις υπόλοιπες Κυριακές, δηλαδή απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων. Επομένως, όσοι από τους μισθωτούς απασχοληθούν την ημέρα αυτή δικαιούνται τα παρακάτω:
Αν αμείβονται με μισθό, δικαιούνται να λάβουν ως αμοιβή προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο, για όσες ώρες απασχολήθηκαν και αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης.
Εάν δε δοθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης δικαιούνται να λάβουν ως πρόσθετη αμοιβή το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο για κάθε ώρα απασχόλησης. Η αμοιβή αυτή θα υπολογιστεί βάσει του καταβαλλόμενου ωρομισθίου, ως αποζημίωση για την στέρηση της αναπληρωματικής ανάπαυσης.
Υπενθυμίζουμε ότι η αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης χορηγείται υποχρεωτικά εφόσον οι μισθωτοί απασχολήθηκαν πάνω από 5 ώρες.
Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο για κάθε ώρα εργασίας τους, προσαυξημένο κατά ποσοστό 75% επί του νόμιμου ωρομίσθιου. Στην περίπτωση που απασχοληθούν άνω των 5 ωρών δικαιούνται και αναπληρωματική ανάπαυση, σε άλλη εργάσιμη μέρα της εβδομάδας.
·         Η Δευτέρα του Πάσχα
Εάν ο εργοδότης απασχολήσει το προσωπικό του οφείλει τα παρακάτω:
Στους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό: εάν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα τις επίσημες αργίες, Κυριακές κλπ δικαιούνται να λάβουν ως αμοιβή μόνο το 75% προσαύξηση στο νόμιμο ωρομίσθιο για όσες ώρες απασχοληθούν. Εάν η επιχείρηση δεν λειτουργούσε και φέτος κατ’ εξαίρεση λειτουργεί την Δευτέρα το υ Πάσχα, ο εργοδότης θα καταβάλλει την προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο για όσες ώρες απασχοληθούν και τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν υπολογιζόμενα επί του 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού τους.
Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο: το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν. Στους ημερομίσθιους που θα απουσιάσουν αδικαιολόγητα από την εργασία τους ενώ η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα κατά τις αργίες, δεν οφείλεται ούτε ημερομίσθιο, ούτε φυσικά προσαύξηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου