Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Κομμωτής – Κουρέας. Τεχνίτης περιποίησης χεριών και ποδιών

NOMOΣ 4281/2014 – ΦΕΚ A 160 – 08.08.2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις

Άρθρο 237
Ορισμοί
1. α) Κομμωτής – Κουρέας, είναι εκείνος που παρέχει κάθε είδους εργασία κομμώσεως σε παιδιά, άνδρες και γυναίκες, όπως κούρεμα, χτένισμα απλό ή καλλιτεχνικό, απλό ή ειδικό λούσιμο, αποχρωματισμό, αποχρώσεις, ανταύγειες (MECHES), κατσάρωμα (PERMANENTE), ίσιωμα, τοποθέτηση τοπικής περούκας και περούκας, ξύρισμα και λοιπές καλλιτεχνικές εργασίες.
β) Μαθητευόμενος Κομμωτής -Κουρέας είναι εκείνος που εκτελεί αποκλειστικά βοηθητικές εργασίες στο πλαίσιο της μαθητείας που προβλέπεται στο ν. 4186/2013.
γ) Τεχνίτης περιποίησης χεριών και ποδιών είναι εκείνος που παρέχει υπηρεσίες στην περιποίηση χεριών (MANICURE) και ποδιών (PEDICURE).
2. Κομμωτήριο – Κουρείο, είναι το κατάστημα όπου παρέχονται οι υπηρεσίες που ορίζονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου, καθώς και οι υπηρεσίες περιποίησης χεριών (MANICURE) και ποδιών (PEDICURE), εφόσον αυτές παρέχονται από εξειδικευμένο τεχνίτη.
Άρθρο 238
Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος
Οι Βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος διακρίνονται σε:
α) Κομμωτή -Κουρέα
β) Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.
Άρθρο 239
Προσόντα και διαδικασία για την άσκηση επαγγέλματος
Για την άσκηση του επαγγέλματος οποιασδήποτε κατά το προηγούμενο άρθρο κατηγορίας απαιτούνται τα παρακάτω:
1. Για Κομμωτή – Κουρέα
α. Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Πτυχίο TEE Α’ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β. Πτυχίο TEE Β’ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. γ. Δίπλωμα I.E.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Κομμωτής Τεχνικός περιποίησης κόμης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών (MANICURE – PEDICURE)
α) Δίπλωμα I.E.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας «Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β) Σεμινάριο διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών σε κέντρο Δια Βίου Μάθησης που θα συνοδεύεται από αποδεδειγμένη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα δεκαοκτώ μηνών.
γ) Η διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων του επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών της περίπτωσης β΄ καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Άρθρο 240
Μητρώο
α. Οι κατά τόπους Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων υποχρεούνται να τηρούν ειδικά Μητρώα Επαγγέλματος του άρθρου 2 του παρόντος στα οποία θα καταχωρούνται οι σχετικές Βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος.
β. Οι ενταγμένοι στα Μητρώα του παρόντος άρθρου, έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα της αντίστοιχης ειδικότητας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1.
Άρθρο 241
Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος κομμωτηρίων -κουρείων, περιποίησης χεριών -ποδιών
Για την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος κομμωτηρίων – κουρείων, περιποίησης χεριών -ποδιών, απαιτείται η διαδικασία της γνωστοποίησης από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/ 27.12.2013 (Β 3403) όπως κάθε φορά ισχύει.
Η γνωστοποίηση για την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων αυτών παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Και στις δύο περιπτώσεις ορίζεται υγειονομικά υπεύθυνος του καταστήματος ο οποίος θα κατέχει την ανάλογη βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος.
Για τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των καταστημάτων αυτών εφαρμόζονται ο ισχύον Υγειονομικός Κανονισμός και οι εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις του Υπουργείου Υγείας.
Οι γνωστοποιήσεις ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο κατάστημα, ως χώρο.
Αντικατάσταση της γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21/34825 (Β 3403).
Στα καταστήματα αυτά τηρούνται αρχεία με τα στοιχεία του προσωπικού τους, τα πιστοποιητικά υγείας τους και τις βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματός τους, καθώς και αρχείο με τους προμηθευτές των προϊόντων τους.
Τα αρχεία ενημερωμένα και η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης με το συνημμένο παράρτημα των υγειονομικών όρων της ΚΥΑ, βρίσκονται πάντα στο κατάστημα στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών των υγειονομικών υπηρεσιών της Χώρας.
Τα ανωτέρω καταστήματα δύναται να λειτουργούν ως αμιγή ή μικτά μεταξύ τους ή μικτά με άλλες εμπορικές ή μη δραστηριότητες, όπως προβλέπεται και στην Υ.Δ. Υ1 γ/Γ.Π,/9516/2009 (Β 139).
Άρθρο 242
Πειθαρχικό Συμβούλιο -Πειθαρχικές Ποινές
1) Την πειθαρχική εξουσία στους κουρείς – κομμωτές και τεχνίτες περιποίησης χεριών και ποδιών ασκεί πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, που εδρεύει στην οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και αποτελείται από: α) Ένα Πρωτόδικη, ως Πρόεδρο. β) Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης , ως Μέλος. γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοοιας, ως Μέλος. δ) Έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συνδικαλιστικού Οργάνου Κουρέων -Κομμωτών ως Μέλος. ε) Έναν εκπρόσωπο του Κλαδικού Οργάνου των εργαζομένων ή του Ανώτατου Συνδικαλιστικού Οργάνου, ή έναν εκπρόσωπο από το εργατικό κέντρο εφόσον δεν υπάρχει συνδικαλιστικό όργανο και εφόσον τα θέματα αφορούν στους εργαζόμενους, ως Μέλος. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και συνεδριάζει σε εργάσιμες για τις δημόσιες υπηρεσίες ώρες και ημέρες χωρίς καμία αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του για τη συμμετοχή τους σε αυτή.
2. Ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί να προσφύγει όποιος έχει έννομο συμφέρον.
3. Πειθαρχικά αδικήματα είναι:
α) Κάθε παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.
β) Κάθε βλάβη των επαγγελματικών συμφερόντων των Κομμωτών -Κουρέων και Τεχνικών Περιποίησης χεριών -ποδιών (MANICURE PEDICURE), που προήλθε από δόλο ή αμέλεια ή αναξιοπρεπή συμπεριφορά κατά την άσκηση του επαγγέλματος.
γ) Η μη χορήγηση των απαιτουμένων πιστοποιητικών από τους καταστηματάρχες κομμωτηρίων ή κουρείων προς τους εργαζόμενους που απασχόλησαν ή απασχολούν στις επιχειρήσεις τους.
δ) Η κάθε είδους βλάβη που προκαλείται σε πελάτες κατά την άσκηση του επαγγέλματος.
4. Δεν επιβάλλεται πειθαρχική ποινή χωρίς κλήση σε έγγραφη απολογία.
5. Οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι:
α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Πρόστιμο από 600 έως 3.000 ευρώ που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων, για τους κατόχους άδειας καταστήματος του παρόντος διατάγματος.
γ) Πρόστιμο από 150 έως 1.500 ευρώ που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων, για τους κατόχους αδειών ασκήσεως επαγγέλματος του παρόντος διατάγματος, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα με εξαρτημένη εργασία.
δ) Προσωρινή διαγραφή από τα Μητρώα επαγγέλματος για τους εργαζόμενους με εξαρτημένη ή μη εργασία.
ε) Οριστική διαγραφή από τα Μητρώα επαγγέλματος για τους εργαζόμενους με εξαρτημένη ή μη εργασία.
Άρθρο 243
Η εκ προθέσεως παράβαση επιτακτικών ή απαγορευτικών διατάξεων του παρόντος ως και συναφών υγειονομικών διατάξεων επισύρει τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 244
Οι άδειες και οι βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος και τα μητρώα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το π.δ. 133/2005 συνεχίζουν να ισχύουν ως εκδόθηκαν. Αιτήσεις για χορήγηση αδειών ή βεβαιώσεων συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος, που έχουν υποβληθεί μέχρι της δημοσίευσης του παρόντος, συνεχίζουν και εξετάζονται με βάση το π.δ. 133/2005 για ένα χρόνο ακόμα.
Άρθρο 245
Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται το π.δ. 133/2005 και κάθε σχετική διάταξη που αντίκειται στις παρούσες ρυθμίσεις.
Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας και Οικονομικών ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την έκδοση βεβαιώσεων συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση των ανωτέρω επαγγελμάτων.
Άρθρο 246
Μέχρι την δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 9 παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α 21/12078/17.6.2011 (Β 1467).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου