Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Εγκύκλιος για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, σε νέους ηλικίες από 18-25 ετών, για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.


Οδηγίες για τη συνομολόγηση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου νέων ηλικίας 18-25 ετών που έχουν ως σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας παρέσχε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, εργοδότες επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και λοιπών εργασιών του ιδιωτικού τομέα, μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με νέους ηλικίας 18-25 ετών, (που διανύουν το 18ο έτος μέχρι το 25ο συμπληρωμένο). Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης οι νέοι ηλικίας 18-25 ετών που αλλάζουν ειδικότητα όντας στην ίδια επιχείρηση, δηλαδή απαγορεύεται η μετατροπή των συμβάσεων τους ως προς την ειδικότητα προς αποφυγή καταχρηστικής εφαρμογής της διάταξης.

Η διάρκεια της σύμβασης απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 24 μηνών στον ίδιο ή σε άλλον εργοδότη. Δύναται όμως να είναι μικρότερης διάρκειας χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Για την συμπλήρωση των 24 μηνών που απαιτεί η διάταξη λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν τη δημοσίευση του νόμου και αφορά νέους ηλικίας 18-25 ετών, εφόσον συνάγεται ότι αυτή ήταν προϋπηρεσία για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ή ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έτσι το ήθελαν. Αυτό κρίνεται αναγκαίο ώστε να περιληφθούν περιπτώσεις νέων που είχαν συνάψει συμβάσεις επαγγελματικής εμπειρίας.

Έτσι αν νέος 18-25 ετών, πριν την έναρξη εφαρμογής της διάταξης (1/7/2011) έχει διανύσει 5 μήνες σε εργοδότη ως π.χ. βοηθός λογιστή με σύμβαση επαγγελματικής εμπειρίας, μπορεί μετά την 1/7/2011 να προσληφθεί από νέο εργοδότη με την ίδια ειδικότητα (δηλ. ως βοηθός λογιστή) με τους όρους του άρθρου 43 για τον υπολειπόμενο όμως χρόνο δηλ. μέχρι τη συμπλήρωση της 24 μηνών ήτοι για 19 μήνες. Τα ανωτέρω ισχύουν φυσικά για τις περιπτώσεις που ο νέος συνεχίζει στην ίδια ειδικότητα προκειμένου να αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία σε διαφορετικό όμως εργοδότη. Αν όμως η ειδικότητα είναι διαφορετική από εκείνη για την οποία αποκτήθηκε η εργασιακή εμπειρία πριν την 1/7/2011 τότε ο νέος μπορεί να προσληφθεί με τους όρους του άρθρου 43 για διάστημα συνολικά ως 24 μήνες. 

Η σύμβαση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας καταρτίζεται εγγράφως και υποβάλλεται το αργότερο εντός της επόμενης της σύναψής της, στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) της έδρας του εργοδότη. Στη σύμβαση αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για εργασία απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, πρέπει δε να συμπληρώνεται και να συνυποβάλλεται σχετικό έντυπο. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η καταστρατήγηση αλλά και η καταχρηστική εφαρμογή της διάταξης, επιτρέποντας τον ακριβή έλεγχο των στοιχείων από το ΣΕΠΕ και τον ΟΑΕΔ, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Οι συμβάσεις αυτές είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι νέοι μπορούν να απασχολούνται πλήρως ή μερικώς στην επιχείρηση. Κατά την κατάρτιση και μόνο των ως άνω συμβάσεων μπορεί να συμφωνείται απασχόληση με πλήρες ημερήσιο ωράριο αλλά για λιγότερες ημέρες. Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας διέπονται από τις γενικές διατάξεις περί συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Για την κατάρτιση συμβάσεων απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας δεν απαιτείται προηγούμενη συμφωνία του εργοδότη με τη συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης.

Οι νέοι που συνάπτουν συμβάσεις εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας δεν πρέπει να έχουν προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 24 μηνών στην ειδικότητα που προσλαμβάνονται, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας (ομοιοεπαγγελματική, κλαδική, επιχειρησιακή ή εθνική γενική). π.χ. νεοπροσλαμβανόμενος σε επιχείρηση με την ειδικότητα του «βοηθού λογιστή» δεν πρέπει να έχει προϋπηρεσία, ως βοηθός λογιστή, μεγαλύτερη των 24 μηνών.

Οι εργοδότες που συνάπτουν αυτές τις συμβάσεις εργασίας υποχρεούνται να μην έχουν προβεί κατά τους τελευταίους 3 μήνες πριν από τη σύναψη συμβάσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε μείωση του προσωπικού που απασχολούν. Επίσης, δεν μπορούν να προβούν σε μείωση του προσωπικού που απασχολούν κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας. Στο προσωπικό το οποίο υποχρεούται η επιχείρηση να διατηρήσει σταθερό περιλαμβάνεται το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης, ανεξάρτητα από τη σύμβαση εργασίας του. 

Στο προσωπικό το οποίο υποχρεούται η επιχείρηση να διατηρήσει σταθερό δεν περιλαμβάνονται: οι εργαζόμενοι που έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς, οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου που έχουν λήξει οι συμβάσεις τους, οι συμβάσεις δανεισμού κατά τη λήξη τους, οι συμβάσεις οι οποίες καταγγέλθηκαν εξ αιτίας κατάργησης υφιστάμενης θέσης εργασίας ή κύριου και αποκλειστικού αντικειμένου εργασίας, οι συμβάσεις γενικά που λύονται με υπαιτιότητα του εργαζόμενου καθώς και οι συμβάσεις που λύονται μονομερώς ή με κοινή συναίνεση λόγω συνταξιοδότησης.

Η διατήρηση των θέσεων του προσωπικού της επιχείρησης θα αποδεικνύεται από την κατάσταση προσωπικού και τους συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού, ως προς τις επελθούσες μεταβολές, που έχουν κατατεθεί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Κατά 88.392 περισσότεροι οι άνεργοι σε έναν μήνα (Νοέμβριος 2011)


Αυξημένος κατά 88.392 άτομα ή κατά 14,9% ήταν ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Νοέμβριο, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Αύξηση κατά 22.276 άτομα, ή κατά 3,21%, εμφανίζει ο αριθμός των ανέργων και σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η οποία οφείλεται κυρίως λόγω του τέλους της τουριστικής περιόδου. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Αυξημένο κατά 1,17% είναι και το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων.

Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων ανέρχεται πλέον στα 715.693 άτομα. Από αυτά 301.659 είναι άνδρες (ποσοστό 42,15%) και 414.034 είναι γυναίκες (ποσοστό 57,85%).

Το 40,22% είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και το 59,78% για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Το 35,74% των ανέργων που αναζητούν εργασία βρίσκεται στην περιφέρεια Αττικής, ενώ από το σύνολο της χώρας το 20,27% αναλογεί στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το 62,87% των ανέργων, καταγράφεται στις ηλικίες από τα 30 έως τα 54 χρόνια. Το 27,71% είναι κάτω από 30 ετών και το 9,42% πάνω από 55.

Το 46,90% είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 35,79% υποχρεωτικής και το 16,14% τριτοβάθμιας. Το 1,17% των ανέργων είναι χωρίς εκπαίδευση.

Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 93,11% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 5,34% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,54%.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 213.808 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 25.716 άτομα, ποσοστό 13,67%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, Οκτώβριο.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 75,28% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 13,05% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 5,88% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι, το 3,35% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδομο-τεχνικά επαγγέλματα και το 2,01% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι.

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 59.187, μειωμένες κατά -21,74% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (75.633) και μειωμένες κατά -4,34% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2010 (61.870)

Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 32.629 (μειωμένες κατά -2,91% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένες κατά 3,34% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2010), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 61.388 (μειωμένες κατά -16,68% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένες κατά 2,15% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2010) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 21.025 (μειωμένες κατά -11,31% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -7,51% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2010). 

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 94.017, το 65,29% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -12,37% από τον προηγούμενο μήνα, Οκτώβριο (107.287) και αυξημένο κατά 2,56% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2010 (91.669).

Συνολικά από τις ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά -55.855 θέσεις εργασίας έναντι -55.360 τον Οκτώβριο και -52.530 τον Νοέμβριο του 2010. Ελαφρά μειωμένες εμφανίζονται οι καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου.

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Οσονούπω έρχεται το νέο ασφαλιστικό.


Για 6η συνεχή χρονιά, η ύφεση και η αύξηση της ανεργίας φέρνουν ακόμα πιο κοντά το ενδεχόμενο να υπάρξει νέα παρέμβαση στο ασφαλιστικό μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012.
Το ενδεχόμενο της μείωσης των κύριων συντάξεων έρχεται όλο και πιο κοντά χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση οι αλλαγές να γίνουν ακόμη και στις αρχές του έτους.
Οι εμπειρογνώμονες θεωρούν ιδιαίτερα προβληματικά τα βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού για την κοινωνική ασφάλιση, που αφορούσαν σε κρατική επιχορήγηση από 15,2 δισ. το 2011 σε 13,9 δισ. το 2012.
Αυτό σημαίνει ότι θα δοθούν 1,3 δισ. λιγότερα χρήματα στην πιο κρίσιμη χρονιά της κρίσης, όταν οι απώλειες μόνο από ανεργία, μειώσεις μισθών και ελαστική εργασία 300.000 ανθρώπων θα φτάσουν στα 5 δισ. ευρώ.
Οι βασικές εκτιμήσεις για το 2012 στα 2 μεγαλύτερα ταμεία της χώρας, είναι οι εξής:
  • Στο ΙΚΑ με 1.000.000 συνταξιούχους χρειάζονται κάθε μήνα 1 δισ. για συντάξεις όταν σε ετήσια βάση χάνει 11 δισ. λόγω ανεργίας, ανασφάλιστης εργασίας, και μείωσης μισθών.
  • Στον ΟΑΕΕ λόγω κρίσης η εικόνα περιλαμβάνει 320.000 συνταξιούχους δαπανώντας κάθε μήνα 250 εκ ευρώ για συντάξεις. Όμως από τους 830.000 ασφαλισμένους επαγγελματίες ήδη οι 100.000 έβαλαν λουκέτο και διέκοψαν την ασφάλιση και άλλοι 230.000 απλά αδυνατούν να πληρώσουν εισφορές. Έτσι, βρίσκονται κοντά στο να προτείνουν μείωση εισφορών για μικρό χρονικό διάστημα ώστε να καταφέρουν να εισπράξουν χρήματα.

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011


Τελευταία Κυριακή 2011
Σύμφωνα με το Β.Δ. 750/1971 επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση του προσωπικού τους κατά την Κυριακή που συμπίπτει στο διάστημα από 18 Δεκεμβρίου μέχρι και 24 Δεκεμβρίου . Με βάση τις παραπάνω διατάξεις φέτος η τελευταία Κυριακή θα είναι η 18η Δεκεμβρίου. 

Για όσους απασχοληθούν κατά την Κυριακή αυτή, στην περίπτωση που οι ώρες εργασίας τους την ημέρα αυτή θα είναι μέχρι πέντε (5), οφείλεται αφενός η καταβολή των ωρομισθίων που θα απασχοληθούν προσαυξημένα κατά 75%, χωρίς υποχρέωση χορήγησης αναπληρωματικής ημέρας ανάπαυσης την επόμενη εβδομάδα. Αν εργασθούν όμως περισσότερες από πέντε (5) ώρες την ημέρα αυτή, δικαιούνται να λάβουν την επόμενη εβδομάδα μια ημέρα αναπαύσεως (ΡΕΠΟ) επιπλέον καθώς και το 75% μόνο της αξίας των ωρομισθίων που θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή. Στην περίπτωση που παρά το νόμο δεν χορηγηθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης την επόμενη εβδομάδα, οφείλεται εκτός του 75% κατά τα παραπάνω και η αμοιβή των ωρομισθίων που θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή.

Ως προς την ασφάλιση των μισθωτών που θα απασχοληθούν, ισχύουν τα εξής:
1. Για τους απασχολούμενους κατά την Κυριακή (18/12), εφόσον δεν τους χορηγηθεί ημέρα ανάπαυσης, οι ημέρες ασφάλισης κατά το μήνα Δεκέμβριο θα αυξηθούν κατά μία ημέρα ανεξαρτήτως εάν οι μισθωτοί αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο.
2. Εάν όμως χορηγηθεί ημέρα ανάπαυσης, τότε οι ημέρες ασφάλισης παραμένουν 25 ή 26 για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Οι ώρες εργασίας της ημέρας αυτής για όσους απασχοληθούν με πλήρες ωράριο μπορούν να φθάσουν νόμιμα μέχρι τις οκτώ (8) ώρες.