Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Βασικά σημεία του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών)

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 
Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ανταποκρίνεται στην ιστορική πρόκληση της στήριξης του ασφαλιστικού συστήματος με όρους ισότητας και δικαιοσύνης και εναρμονίζει το ισχύον σύστημα με τις απαιτήσεις του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, που αποτελούν όρους εφαρμογής του Μηχανισμού Στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης (Ν.3845/2010, ΦΕΚ Α'65). Το σχέδιο νόμου επιφέρει ριζικές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα του Δημοσίου σε δύο βασικά σημεία:
 
Αφ' ενός το ενιαίο ασφαλιστικό καθεστώς, την επέκταση δηλαδή και στο δημόσιο τομέα των ρυθμίσεων του υπό κατάθεση ασφαλιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 
Αφ' ετέρου την εξίσωση ορίων ηλικίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, σε συμμόρφωση με την απόφαση του ΔΕΚ που έκρινε ότι οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αποτελούν παραβίαση της αρχής της ισότητας.
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΝΙΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
 
1. Βασική πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης είναι η κατεύθυνση της ενότητας του ασφαλιστικού συστήματος, προκειμένου να στηρίξει αποτελεσματικά το θεμέλιο λίθο του κοινωνικού μας κράτους. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, επεκτείνονται και στο Δημόσιο τα οριζόμενα στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Έτσι, καθιερώνεται από 1-1-2015 και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου βασική και αναλογική σύνταξη, οι οποίες χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στους άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
 
2. Βελτιώνεται και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, ο υπολογισμός της σύνταξης τους με βάση τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
 
3. Στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), θα υπάγονται από 1.1.2011 και οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου και ταυτόχρονα καταργούνται όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα στις νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), καθώς και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας.
 
4. Επιμηκύνεται από 2 σε 5 έτη ο χρόνος διάρκειας του έγγαμου βίου, προκειμένου να δικαιωθεί σύνταξη ο επιζών σύζυγος αποβιώσαντος συνταξιούχου.
 
5. Επεκτείνονται τόσο στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους όσο και στους επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολούνται, οι περιορισμοί που ισχύουν, για όσους από αυτούς λαμβάνουν σύνταξη από τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς. Για όσους από αυτούς εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα, ισχύουν ήδη αυστηρότερες διατάξεις για τον περιορισμό της σύνταξης.
 
6. Καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης των άγαμων ενήλικων θυγατέρων με εξαίρεση τις ανίκανες και όσες σπουδάζουν, καθώς και το δικαίωμα συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων και αυστηροποιούνται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν περιορισμό του ποσού της σύνταξης λόγω αυξημένων εισοδημάτων.
 
7. Από 1-8-2010 θεσπίζεται και στο Δημόσιο Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων η οποία παρακρατείται από τις συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό των 1.400 ευρώ, με κλιμακούμενο συντελεστή από 3% εώς 9% ανάλογα με το ποσό της σύνταξης.
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β': ΕΞΙΣΩΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ
 
Λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθμ. C-559/2007 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, την οδηγία 54/2006 ΕΚ καθώς και τις επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμ. 198237/2010 και D(2010)551-Α (2010)978, είμαστε υποχρεωμένοι να τροποποιήσουμε τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις ώστε να υπάρξει ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία πρέπει να τύχει άμεσης εφαρμογής. Ειδικά με την δεύτερη επιστολή της 15ης/4/2010 της επιτρόπου κας Κθάίηα, διευκρινίζεται ότι η έναρξη της μεταβατικής περιόδου για την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών, πρέπει να οριστεί το αργότερο η 01/01/2011, η εξίσωση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την 31-12-2013 και το όριο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 65° έτος ηλικίας.
 
Η βασική ρύθμιση συνίσταται στο ότι άνδρες και γυναίκες με ανήλικα παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31-12-2010 έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεν άνδρες το 65° έτος, οι δε γυναίκες το 50°, εξισώνονται σταδιακά από 1-01-2011 εντός μεταβατικής περιόδου 3 ετών. Η σταδιακή εξίσωση αφορά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και το χρόνο υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μεταξύ ανδρών και γυναικών
Ειδικότερα προβλέπεται τα ακόλουθα:
1. Εξομοιώνονται, ως προς τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη) άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1982. Η εξίσωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, σε μία τριετία. Δηλ. η ισχύουσα σήμερα υπηρεσία 17 1/2 ετών για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των γυναικών που είναι παντρεμένες με παιδιά κ.λ.π. αυξάνεται στα 20 έτη για όσες συμπληρώνουν τα 17 1/2 έτη το 2011, σε 22 1/2 για όσες τα συμπληρώνουν το 2012 και σε 25 για όσες τα συμπληρώνουν το 2013.
 
2. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις αυξάνονται από 1-1-2011 και μετά, σταδιακά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή, η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλ. να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.
 
3. Επέρχεται εξομοίωση των ανδρών και γυναικών στρατιωτικών ως προς τα έτη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη), σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω.
 
4. Θεσπίζονται, σταδιακά, τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά, ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992.
 
 • το 65° έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά εντός τριετίας δηλ. για όσες γυναίκες συμπληρώσουν την 25ετία από 1-1-2011, το όριο ηλικίας των 50 ετών, που ισχύει σήμερα, αυξάνεται στο 55ό έτος της ηλικίας, για όσες συμπληρώσουν την 25ετία το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 60ό και για όσες συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2013 και μετά, το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65° έτος.
 • το 53ό έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία) το έτος 2011, το 56° έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το 2012 και το 60ό έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το έτος 2013 και μετά.
 • το 65° έτος για άνδρες και γυναίκες που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-1998 και μετά ή έχουν διορισθεί από 1-1-1983 και μετά. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά σε βάθος τριετίας. Δηλ. για όσες γυναίκες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31-12-2010 ισχύει το όριο ηλικίας των 60 ετών, το οποίο αυξάνεται στο 61° έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, στο 63° έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012 και στο 65° έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2013.
 5. Εξομοιώνεται σταδιακά εντός τριετίας το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που μπορούν να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία πριν τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη. Δηλ. το ισχύον μέχρι 31-12-2010 όριο ηλικίας των γυναικών της περίπτωσης αυτής, αυξάνεται στο 56° το έτος 2011, στο 58° το 2012 και στο 60ό έτος το 2013.
 
6. Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν ότι όσοι υπάλληλοι έχουν τρία και άνω παιδιά συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
 
7. Ορίζεται ότι όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010, δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Για τα πρόσωπα αυτά, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις που αφορούν τόσο τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όσο και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

 

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, στο μισό η αποζημίωση, υπερδιπλάσιες απολύσεις, πάμφθηνες οι προσλήψεις

Με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Εργασίας, Α. Λοβέρδος, ανατρέπεται η όποια προστασία απολάμβανε ένας εργαζόμενος έναντι της αυθαιρεσίας του εργοδότη (με δεδομένο ότι οι απολύσεις στην Ελλάδα είναι αναιτιολόγητες). Και αυτό καθώς η αποζημίωση απόλυσης περιορίζεται στο μισό και θα φτάνει το πολύ τους 12 μήνες (σ.σ. συν δύο μηνιάτικα για τα δώρα και το επίδομα αδείας, δηλαδή τον 13ο και 14ο μισθό) για εργασία άνω των 28 ετών, έναντι 24 μηνών έως τώρα (και 28 συνολικά).
Αυτή η δραστική περικοπή των αποζημιώσεων, που καθιστά φθηνές τις απολύσεις, επιτυγχάνεται με το τρικ του περιορισμού των μηνών προειδοποίησης για την επερχόμενη απόλυση. Στο εξής, ο εργοδότης αρκεί να προειδοποιήσει έναν εργαζόμενό του που τον απασχολεί, για παράδειγμα, 10 χρόνια στην επιχείρηση μόλις ένα μήνα πριν από την απόλυση (χωρίς αιτιολογία), για να του δώσει 2,5 μηνιάτικα αποζημίωση αντί για 5 έως τώρα. Επίσης, δεν υποχρεούται να καταβάλει τα 6 μηνιάτικα εφάπαξ με την κοινοποίηση της απόλυσης (ίσχυε έως τώρα) και την υπόλοιπη αποζημίωση σε τρίμηνες δόσεις, αλλά θα πληρώσει μόλις 2 μήνες. Τα υπόλοιπα θα δίνονται σε διμηνιαίες δόσεις. Ουσιαστικά, ο απολυμένος θα παίρνει ένα μηνιάτικο κάθε μήνα από το ποσό της αποζημίωσης.
Ελεύθερες και αυθαίρετες
Ως προς τις απολύσεις, αυτές παραμένουν ελεύθερες και αυθαίρετες -χωρίς περιορισμό- στις επιχειρήσεις μέχρι 20 άτομα, για τις επιχειρήσεις έως τα 150 άτομα αυξάνονται σε 6 τον μήνα (ήταν 4 στις επιχειρήσεις μέχρι 200 άτομα) και το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 5% τον μήνα για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις (ήταν 2% για τις άνω των 200 ατόμων).

Από 740 στα 595 €
Παράλληλα με τις εύκολες και φθηνές απολύσεις, οι εργοδότες αποκτούν νέο και φθηνό προσωπικό. Με μισθό ακόμη και κάτω από τον βασικό των 740 ευρώ, που προβλέπει η σύμβαση που υπέγραψε πριν από δύο χρόνια η ΓΣΕΕ. Οι νέοι έως 21 ετών θα παίρνουν το 80% του βασικού (595 ευρώ) και όσοι είναι έως 25 ετών θα... απολαμβάνουν το 85%. Το ποσό που κερδίζει ο εργοδότης «δύναται», σύμφωνα με την έκφραση του Προεδρικού Διατάγματος, να το καταβάλει ο ΟΑΕΔ. Δηλαδή η κυβέρνηση, με ένα απλό Προεδρικό Διάταγμα (σ.σ. βεβαίως σε εξουσιοδότηση νόμου, αλλά όχι μέσω της κοινοβουλευτικής βασάνου), καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις. Και μάλιστα όσον αφορά τον βασικό-εισαγωγικό μισθό, χωρίς καν να είναι δεδομένη η καταβολή του ελλείποντος μισθού από τον ΟΑΕΔ.

Καταργείται η Διαιτησία
Πέραν της απελευθέρωσης των απολύσεων και της μείωσης των αποδοχών που καθιερώθηκαν με Συλλογικές Συμβάσεις, με το Προεδρικό Διάταγμα καταργούνται οι ίδιες οι συμβάσεις ως αποτέλεσμα συμβιβασμού και Μεσολάβησης. Και αυτό γιατί το αδύνατο μέρος (εργαζόμενος) στερείται της δυνατότητας να προσφύγει στη Διαιτησία (σ.σ. κάτι που λειτουργεί και σαν κοινωνική εκτόνωση) και να βγει έτσι δεσμευτική για τα μέρη απόφαση. Το Π.Δ. προβλέπει την ευχέρεια να πάει το σωματείο στη Διαιτησία μονομερώς στην περίπτωση που αρνηθεί ο εργοδότης (ή ο σύνδεσμος επιχειρήσεων) τη Μεσολάβηση για τη διευθέτηση της διαφοράς. Κατά συνέπεια, ο εργοδότης θα αποδέχεται, σαν τρικ εξαπάτησης των εργαζομένων, τη Μεσολάβηση (πρώτο στάδιο συμβιβασμού), αλλά όχι το αποτέλεσμα αυτής και έτσι θα ξεμπλέκει με τις εργατικές διεκδικήσεις. Το σωματείο δεν θα μπορεί να πηγαίνει στο επόμενο βήμα διευθέτησης της κρίσης, τη Διαιτησία. Λόγω της απουσίας Συλλογικών Σύμβασεων, η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις του κλάδου θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέο προσωπικό με ατομικές συμβάσεις (μετενέργεια) μετά την πάροδο 6 μηνών από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης. Είναι προφανές ότι έτσι και διά της πλαγίας οδού, στον βαθμό που δεν είναι ισχυρά τα συνδικάτα, η χώρα έχει πολλές μικρές επιχειρήσεις, υπάρχει μεγάλος αριθμός ανέργων και αλλοδαπών εργαζομένων, θα κυριαρχήσουν οι ατομικές συμβάσεις εργασίας και θα καταργηθεί κάθε ασπίδα προστασίας της εργασίας.
Στο Π.Δ. προβλέπεται ακόμη η κάλυψη από τον εργοδότη μέρους των ασφαλίστρων σε περίπτωση απόλυσης ηλικιωμένου ανέργου. Θα του καλύπτει το 50% του κόστους αυτασφάλειας για τις ηλικίες από 57 έως 60 ετών και το 80% για τις ηλικίες άνω του 61ου.

Το εν λόγω Π.Δ., πριν δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ) και ισχύσει ως νομοθετικό κείμενο, θα πρέπει να εγκριθεί ως προς τη συνταγματικότητά του από το ΣτΕ. Αυτή τη διαδικασία υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει περί τις 40 ημέρες εωσότου το Π.Δ. πάρει ΦΕΚ.

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ!


Όλη η διαδικασία για την απογραφή και την πληρωμή των δημοσίων υπαλλήλων.
Ηλεκτρονική δήλωση μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες θα πρέπει να υποβάλλουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τα ψιλά γράμματα για την διαδικασία απογραφής του προσωπικού του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης έκανε γνωστά με ανακοίνωση του το υπουργείου Οικονομικών. Βήμα προς βήμα, η διαδικασία έχει ως εξής:
Ποιοι υπάγονται στην απογραφή;
Η διαδικασία απογραφής αφορά σε όλο το προσωπικό του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού.
Πρόκειται για:
1. το μόνιμο προσωπικό
2. το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
3. το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
4. οι μετακλητοί, ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες των γραφείων των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, των γραφείων των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, των γραφείων Προέδρων και Αντιπροέδρων των Ν.Π.Δ.Δ.,
5. οι επί θητεία υπάλληλοι,
6. .οι υπάλληλοι κατηγορίας ειδικών θέσεων,
7. οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή,
8. το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Το πάσης φύσεως διδακτικό και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και το πάσης φύσεως διδακτικό προσωπικό των Σχολών του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.,
9. οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
10. τα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος,
11. το επί θητεία και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στρατιωτικό και ένστολο προσωπικό των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη,
12. οι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι μόνιμοι ιατροί, οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και οι επικουρικοί ιατροί.
13. οι κληρικοί όλων των βαθμίδων και το προσωπικό της Εκκλησίας της Ελλάδος και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην εποπτεία Αυτής,
14. οι διπλωματικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών,
15. οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου,
16. οι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι και αντιπρόεδροι των Ν.Π.Δ.Δ,
17. οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών,
18. τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού,
Πότε και πως θα γίνει η απογραφή;
Η απογραφή θα ξεκινήσει την Δευτέρα 12 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010 με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των υπόχρεων.
Οι προθεσμίες έχουν ως εξής:
ΑΦΜ--> Ημερομηνία
1 -------->12/07/10
2 -------->13/07/10
3 -------->14/07/10
4 -------->15/07/10
5 -------->16/07/10
6 -------->19/07/10
7 -------->20/07/10
8 -------->21/07/10
9 -------->22/07/10
0 -------->23/07/10
Οι υπόχρεοι της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του υπουργείου Οικονομικών απογράφονται μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1η έως και την 9η Ιουλίου 2010.
Πως θα γίνει στην πράξη η απογραφή;
Οι υπόχρεοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονική σελίδα απογραφής, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο www.apografi.gov.gr. Τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν είναι:
α) προσωπικά στοιχεία του υπαλλήλου,
β)στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου και
γ) τίτλους σπουδών του υπαλλήλου.
Μετά την απογραφή του, ο υπάλληλος λαμβάνει κωδικό αριθμό πρόσβασης στα προσωπικά στοιχεία που έχει υποβάλει στην ατομική ηλεκτρονική σελίδα. Η σελίδα απογραφής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής υποβολή στοιχείων αποτελεί ποινικό και πειθαρχικό παράπτωμα.
Πως θα απογραφούν όσοι απουσιάζουν εκείνη την περίοδο;
Όποιος είναι προγραμματισμένο να λείπει με άδεια θα μπορεί να κάνει αίτηση ώστε να απογραφεί από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού της υπηρεσίας που υπηρετεί ή τον αναπληρωτή του. Με ευθύνη του προϊσταμένου τους απογράφονται και οι ασθενείς ή όσοι λείπουν για άλλους λόγους.
Τι συμβαίνει σε περίπτωση λάθους καταχώρησης;
Μεταβολή των στοιχείων της ατομικής σελίδας των απογραφέντων μπορεί να γίνει μόνο από τις διευθύνσεις διοικητικού προσωπικού των υπηρεσιών.
Τι είναι η Ενιαία Αρχή Πληρωμής;
Πρόκειται για οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, μέσω της οποίας θα γίνονται οι πληρωμές μέσω τραπεζικών λογαριασμού, όλων των αποδοχών ή προσθέτων αμοιβών, αποζημιώσεων του προσωπικού του δημοσίου τομέα. Θα έχει δύο τμήματα:
α) Επεξεργασίας στοιχείων και Συντονισμού
β) Γραμματειακής Υποστήριξης
Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω των τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν καθοριστεί με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

Τσουνάμι «αποκαλύψεων» αυτόν τον καιρό…. Μήπως λέγεται Ασφαλιστικό-Εργασιακό;

Πρωταγωνιστές στο παιχνίδι τα ΜΜΕ με… στοχευόμενες «αποκαλύψεις»
 • Η αρχή με την κ. Μαντέλη… επιλέγει η συγκεκριμένη χρονική στιγμή να κληθεί για απολογία ύστερα από πολλές αναβολές…
 • Η συνέχεια το σπίτι του κ. Τσοχατζόπουλου… γνωστή υπόθεση από το 2007…
 • Τέλος το κερασάκι της τούρτας των στοχευμένων «αποκαλύψεων» ο κ. Μαντέλης.. επιλέχθηκε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να «μιλήσει» ενώ ήταν γνωστή η σχέση του με τον λογαριασμό Roccos με τον οποίο είχε γίνει ταυτοποίηση εδώ και ένα χρόνο…
Όλες οι παραπάνω υποθέσεις «ληγμένα προϊόντα» αφού ως γνωστόν έχουν παραγραφεί τα όποια αδικήματα.. Και σαν να μην αρκούσαν όλα αυτά, από κοντά και η Αξιωματική Αντιπολίτευση η οποία φαίνεται να έχει αλλάξει και επισήμως -πλέον- σελίδα και από την εποχή των κουμπάρων, έχει μεταβεί στην εποχή των μπατζανάκηδων…
Δεν λέω ότι δεν έχουν όλα τη σημασία τους όμως γιατί όλα αυτά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο; Μήπως επειδή το «Ασφαλιστικό» νομοσχέδιο αλλά και το σχετικό «Εργασιακό» ξαναγράφονται αυτή την στιγμή με την με την εποπτεία της «Τρόικας» και με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει το «Μνημόνιο Συνεννόησης» της 6ης Μαΐου;
Τι σημαίνει αυτό;
Πλήρη σύνταξη όχι με 37 αλλά με… 40 χρόνια δουλειάς σταδιακά από το 2011 ως το 2015, μετά το 60ό έτος για όλους και μετατροπή των συντάξεων σε επιδόματα. Τα ταμεία για ένα διάστημα θα σταματούν να βγάζουν συντάξεις, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δηλαδή μόνο για ένα μικρό ποσοστό εργαζομένων που θα έχουν πατήσει τα 60 με 37,5 έτη ασφάλισης το 2011, 38ετία το 2012 και 40ετία το 2015. Τα περισσότερα χρόνια δουλειάς, αλλά και το υψηλότερο όριο ηλικίας, οδηγούν σε ένα νέο ασφαλιστικό που ανατρέπει όλο τον μηχανισμό των συντάξεων με τη σημερινή τους μορφή.
Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας η αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού πήρε την πιστοποίηση από τους Ελβετούς αναλογιστές του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Σύμφωνα με αυτή, η εξέλιξη του ασφαλιστικού ελλείμματος είναι θετική καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, θα μειώνεται με βήμα 40%-45% σταδιακά ως το 2030… Αυτό θα συμβεί όχι επειδή θα έχει καταπολεμηθεί η εισφοροδιαφυγή ή οι ασφαλισμένοι θα αυξάνονται και άρα θα εισφέρουν στα ταμεία, αλλά γιατί αυτοί που θα θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη , θα είναι πάρα πολύ …. λιγότεροι στα επόμενα χρόνια!  Πρόκειται δηλαδή για πραγματικό στραγγαλισμό όλων των συνταξιούχων και των εν δυνάμει συνταξιούχων…
Και έρχομαι στο «Εργασιακό»…
Αλλάζει τελείως το τοπίο στις εργασιακές σχέσεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα σημαντικά θέματα που ρυθμίζουν την αγορά εργασίας. Τίθενται πλέον σε κίνδυνο βασικά κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων. Έτσι, το εργασιακό νομοσχέδιο θα αλλάξει άρδην, σε χρονοδιάγραμμα όμως καθορισμένο και αυτό από την «Τρόικα».
Συγκεκριμένα, θα ρυθμίζει για τα εξής:
 • Διαδικασία προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
 • Αύξηση του ορίου απολύσεων στις περιπτώσεις ομαδικών απολύσεων
 • Καθορισμό του ύψους και του τρόπου καταβολής της αποζημίωσης του απολυομένου.
 • Μέτρα αποτροπής απολύσεων εργαζομένων μεγάλης ηλικίας που βρίσκονται στο στάδιο πριν τη συνταξιοδότησή τους ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις.
 • Καθορισμό των όρων απασχόλησης και του κατώτατου ημερομίσθιου των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών, που εισέρχονται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά.
 • Καθορισμό των εν γένει όρων απασχόλησης και ασφάλισης των απασχολουμένων σε συμβάσεις μαθητείας, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να είναι ανώτερη του έτους.
 • Καθορισμό της ανώτατης διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. 
Μήπως λοιπόν το Τσουνάμι «αποκαλύψεων» αυτόν τον καιρό λέγεται Ασφαλιστικό-Εργασιακό;

 

Δεν τα βρήκαν ΓΣΕΕ - Εργοδότες

Συμφώνησαν για τη διατήρηση του 13ου και 14 μισθού στον ιδιωτικό τομέα, αλλά διαφωνούν στις αυξήσεις και τη διάρκεια της σύμβασης, με τους εργοδότες να μιλούν για τριετή σύμβαση με μηδενικές αυξήσεις και τη ΓΣΕΕ να αντιπροτείνει ενιαύσια σύμβαση και αυξήσεις που αγγίζουν τον πληθωρισμό! Οπως και να έχει, άπαντες συμφωνούν για την αναγκαιότητα ύπαρξης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αλλά και της διατήρηση πάσης θυσίας της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ετσι παρ' ότι δεν βρέθηκε σημείο προσέγγισης ώστε να υπάρξει συμφωνία, οι κοινωνικοί εταίροι (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ) συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου στις 14 Ιουνίου με τα μέρη να εκφράζουν την αισιοδοξία τους ακόμη και για κατάληξη σε συμφωνία.
Άλλωστε μία ημέρα μετά θα πρέπει με βάση το χρονοδιάγραμμα του κ. Ανδρέα Λοβέρδου να αποσταλούν οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων επί των αλλαγών στα εργασιακά. Αναφορικά δε με αυτές τις αλλαγές, οι τάσεις είναι μάλλον αντικρουόμενες καθ' ότι η ΓΣΕΕ απορρίπτει το σύνολο των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο, ο ΣΕΒ επιθυμεί την πιστή εφαρμογή του, ενώ ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ επιθυμούν μία εναλλακτική εκδοχή ώστε να μην συρρικνωθεί δραστικά το εισόδημα και η συνεπαγόμενη αγοραστική δύναμη. Σ' αυτό, όμως, που φαίνεται να συμφώνησαν είναι να περιλάβουν τις όποιες ρυθμίσεις στη νέα εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, ώστε να αποκλειστεί η παρέμβαση του κράτους.

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ
Η πρόταση των εργοδοτικών οργανώσεων για τριετή σύμβαση και πάγωμα των μισθών για το 2010 ώστε να διασφαλιστεί η εργασιακή ειρήνη στην ταραγμένη εποχή της «χειμάζουσας» ελληνικής οικονομίας συνοδεύτηκε από κάποια περιθώρια για μικρές αυξήσεις το 2011 και 2012, εφόσον, όπως ειπώθηκε, το επιτρέπουν τα οικονομικά στοιχεία. Μάλιστα, η ΓΣΕΒΕΕ προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα και ως αντιστάθμισμα για το «πάγωμα», πρότεινε να θεσμοθετηθεί η καταβολή ενός ποσού με τη μορφή επιδόματος σε πολύ χαμηλά κλιμάκια.
Σε σχέση με τον 13ο και 14ο μισθό στον ιδιωτικό τομέα η διασφάλισή τους θα ενισχυθεί μέσω ρήτρας που θα ενταχθεί στη νέα ΕΓΣΣΕ.
Συζήτηση έγινε και για όσα περιλαμβάνονται στην πρόσκληση του κ. Λοβέρδου για τις αλλαγές στα εργασιακά, με την έμφαση να δίνεται στην απασχόληση, με αναφορές για διασφάλιση των θέσεων εργασίας και ιδιαίτερα προστασίας εργαζομένων άνω των 50 ετών, την απασχόληση νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας κάτω των 25 ετών με μειωμένες αποδοχές, αλλά παράλληλα και μέτρα, ποσοτικά και ποιοτικά, ενίσχυσης των ανέργων (αύξηση επιδόματος ανεργίας, επιμήκυνση χρόνου καταβολής, επανένταξης στην αγορά).

Τι αλλάζει στις εργασιακές σχέσεις

Αλλάζει τελείως το τοπίο στις εργασιακές σχέσεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα σημαντικά θέματα ρυθμίζουν την αγορά εργασίας. Στις σκληρές - διαπραγματεύσεις με την τρόικα ο υπουργός Εργασίας έχει δεχθεί μεγάλη πίεση όχι μόνο στο Ασφαλιστικό αλλά και στις εργασιακές σχέσεις, όπου τίθενται πλέον σε κίνδυνο βασικά κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων. Έτσι, το εργασιακό νομοσχέδιο θα αλλάξει άρδην, μετά βεβαίως από τις σχετικές διαβουλεύσεις με ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΒ, σε χρονοδιάγραμμα όμως καθορισμένο και αυτό από την τρόικα.

Συγκεκριμένα, υπουργός και κοινωνικοί εταίροι καλούνται να συζητήσουν για τα εξής:
• Διαδικασία προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας
• Αύξηση του ορίου απολύσεων στις περιπτώσεις ομαδικών απολύσεων
• Καθορισμό του ύψους και του τρόπου καταβολής της αποζημίωσης του απολυομένου
• Μέτρα αποτροπής απολύσεων εργαζομένων μεγάλης ηλικίας που βρίσκονται στο στάδιο πριν τη συνταξιοδότησή τους ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις
• Καθορισμό των όρων απασχόλησης και του κατώτατου ημερομίσθιου των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών, που εισέρχονται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά
• Καθορισμό των εν γένει όρων απασχόλησης και ασφάλισης των απασχολουμένων σε συμβάσεις μαθητείας, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να είναι ανώτερη του έτους
• Καθορισμό της ανώτατης διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου

Ο διάλογος στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τις επικείμενες αλλαγές, έχει ξεκινήσει στις 31 Μαΐου. Μέχρι 15 Ιουνίου οι κοινωνικοί εταίροι (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ. ΠΟΞ και ΓΣΕΕ) θα υποβάλουν υπομνήματα με τις θέσεις και τις προτάσεις τους για τα εργασιακά θέματα που θα ρυθμιστούν με βάσει του Μνημόνιο Συνεννόησης με την τρόικα (Ε.Ε., ΕΚΤ και ΔΝΤ). Στη συνέχεια, θα εκδοθούν Προεδρικά Διατάγματα με τις ρυθμίσεις ως το τέλος του έτους.