Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Συμπληρωματικά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για νέους ανέργους 16-24 ετών (προηγούμενη ανάρτηση)


  To νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, για την "απόκτηση εργασιακής εμπειρίας", μέσω της απασχόλησης 10.000 ανέργων, ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, είναι στα πρότυπα του παλαιού stage και διαφοροποιείται, σε σχέση με προηγούμενα αντίστοιχα προγράμματα, ως προς τα εξής σημεία:

  • Απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
  • Παρέχει στους ωφελούμενους νέους μισθό και ασφάλιση
  • Η χρονική του διάρκεια είναι συγκεκριμένη (6-12 μήνες)
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι νέοι ηλικίας 16-24 ετών
  • Παρέχει ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να μετατρέψουν την σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας.

 Ο ΟΑΕΔ καταβάλει ως επιχορήγηση το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων για τους κλάδους σύνταξης, ασθενείας και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ενώ οι εργοδότες καταβάλουν στους νέους με τους οποίους συνάπτουν σύμβαση εργασιακής εμπειρίας μισθό, ο οποίος αντιστοιχεί στο 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή ημερομισθίου.

  Το πρόγραμμα επιχορήγησης έχει διάρκεια 12 μήνες και παρέχει ισχυρά κίνητρα για επέκταση για 12 επιπλέον μήνες, ύστερα από την μετατροπή της σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας. 

  Από την εφαρμογή του προγράμματος θα προκληθεί δαπάνη ύψους 53.940.400 ευρώ (9.058.500 για το 2010, 26.481.900 για το 2011 και 18.400.000 για το 2012, ΚΑΕ 2493). Ο προϋπολογισμός επιμερίζεται σε δαπάνη 21.740.400 για το πρώτο 12μηνο Σύμβασης Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας και 32.200.000 ευρώ προϋπολογισμό δεύτερου 12μηνου εφόσον μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας.

 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ), Η Εθνική Συμμετοχή θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

  Η κατανομή των πόρων και των θέσεων του προγράμματος γίνεται με βάση τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 2007-2013 ως εξής:
  • Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος: 29.667.220 ευρώ και 5.500 θέσεις.
   • Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία: 22.115.564 ευρώ και 4.100 θέσεις.
   • Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα: 2.157.616 ευρώ και 400 θέσεις.

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Ξεκίνησε σήμερα το νέο πρόγραμμα για νέους άνεργους (2010-2012)


Το φιλόδοξο πρόγραμμα για νέους ανέργους 16-24 ετών, για πρόσληψη σε ιδιωτικές εταιρίες με επιδότηση 100% των εργοδοτικών εισφορών, ξεκίνησε σήμερα με την υποβολή των αιτήσεων για ένταξη στη διαδικασία.
Το πρόγραμμα στηρίζεται στην επιδότηση της εισφοράς του νέου εργαζόμενου στην επιχείρηση για 6 έως 12 μήνες προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ειδίκευση και κατόπιν φιλοδοξεί στην μετατροπή της σύμβασης μαθητείας σε σύμβαση εργασίας. Κατά την μαθητεία, ο νεοπροσλαμβανόμενος θα λαμβάνει το 80% του κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου και προβλέπεται η επέκταση για επιπλέον 12 μήνες, εάν η σύμβαση μαθητείας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο έτη (2010-2012) και έχει προϋπολογισμό 53,9 εκ. ευρώ.
Οι προϋποθέσεις ένταξης
Για να ενταχθεί ένας νέος άνεργος στο πρόγραμμα πρέπει:
• Να είναι νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16 - 24 ετών και να μην έχει ασφαλισθεί για περισσότερες από εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης.
• Να έχει την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτει δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
• Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενής που έχει δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
• Να έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχει συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
Οι άνεργοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα δεν πρέπει να έχουν εργαστεί στην ίδια επιχείρηση το τελευταίο 12μηνο πριν την ημερομηνία υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
Για τις επιχειρήσεις
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
• Δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας εκτός αν οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αποδεικνύεται με δικαιολογητικά (διαφορετικά θα πρέπει να έχει γίνει αντικατάσταση πριν την υποβολή της αίτησης).
• Δεν χαρακτηρίζονται ως προβληματικές επιχειρήσεις.
• Δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα, τα νυχτερινά κέντρα, επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους μετά τις 10 το βράδυ, εταιρίες ασφαλείας ή υπηρεσιών καθαριότητας, αλιείας, γεωργικών προϊόντων ή μεταποίησης.

Τις λεπτομέρειες για την υπαγωγή στο πρόγραμμα νέων ανέργων και επιχειρήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPHumanResourcesDevelopment.aspx

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Η καθημερινή παρουσία στη δουλειά, πόσο απαραίτητη είναι;


Η Cisco ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μίας διεθνούς μελέτης για τον χώρο εργασίας που αποκαλύπτει ότι τρεις στους πέντε εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται πια να βρίσκονται στο γραφείο έτσι ώστε να είναι παραγωγικοί.
Στην πραγματικότητα, η επιθυμία τους να εργάζονται εν κινήσει και να είναι ευέλικτοι όσον αφορά στην πρόσβασή τους σε εταιρικά δεδομένα είναι τόσο ισχυρή, ώστε το ίδιο ποσοστό εργαζομένων θα επέλεγαν εργασίες που πληρώνουν λιγότερα, αλλά προσφέρουν πρόσβαση στα εταιρικά δεδομένα εκτός γραφείου, έναντι καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας οι οποίες στερούνταν ευελιξίας.
Αυτό και άλλα συμπεράσματα δίνουν μία πραγματική εικόνα των προσδοκιών, των απαιτήσεων και της συμπεριφοράς των εργαζομένων σε παγκόσμιο επίπεδο, που επηρεάζουν τόσο τον τρόπο με τον οποίο κάποιος έχει πρόσβαση σε πληροφορίες, όσο και τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται η επικοινωνία στον χώρο της επιχείρησης.
Η μελέτη, που περιλαμβάνει συνεντεύξεις με 2.600 εργαζόμενους από 13 χώρες, απεκάλυψε ότι τρεις στους πέντε εργαζομένους (60%) πιστεύουν ότι δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται κανείς στο γραφείο για να είναι παραγωγικός. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην Ασία και στη Λατινική Αμερική.
Δύο στους τρεις εργαζόμενους που συμμετείχαν στην έρευνα (66%) πιστεύουν ότι το τμήμα Πληροφορικής θα τους επιτρέψει να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε συσκευή - προσωπική ή εταιρική - για πρόσβαση σε εταιρικά δίκτυα, εφαρμογές και δεδομένα οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή, ενώ περιμένουν οι τύποι συσκευών να συνεχίσουν να διαφοροποιούνται.
Στο μέλλον οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι η γκάμα συνδεδεμένων στο δίκτυο τερματικών συσκευών θα διευρυνθεί για να συμπεριλάβει μη παραδοσιακές συσκευές όπως, για παράδειγμα, τηλεοράσεις και οθόνες πλοήγησης σε οχήματα.
Για τους εργαζόμενους που έχουν πρόσβαση σε εταιρικά δίκτυα, εφαρμογές και δεδομένα εκτός γραφείου, περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες (45%) παραδέχτηκαν ότι εργάζονταν από δύο έως και τρεις ώρες την ημέρα επιπλέον, ενώ το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δούλευε τέσσερις ώρες ή περισσότερο.
Παρ' όλα αυτά, οι επιπλέον ώρες δεν μεταφράζονται αναγκαστικά σε πάντα συνδεδεμένους εργαζόμενους. Απλά επιθυμούν τη δυνατότητα να διατηρούν μία ισορροπία ζωής-εργασίας τις ώρες που εργάζονται εν κινήσει.
Οι εργαζόμενοι επίσης πιστεύουν ότι η ευελιξία να εργάζονται από οποιοδήποτε σημείο θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία (13%), την επιλογή της εργασίας τους (12%) και το ηθικό (9%). Για παράδειγμα, δύο στους τρεις υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο (66%) δήλωσαν ότι θα δέχονταν μία εργασία με μικρότερη αμοιβή και μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη χρήση συσκευής παρά μία εργασία με μεγαλύτερη αμοιβή, αλλά χωρίς αυτήν την ευελιξία.

Το ποσοστό αυτό ήταν μεγαλύτερο σε κάποιες χώρες, όπως η Ισπανία (78%), παρά τα οικονομικά προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια.

Περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες από το τμήμα Πληροφορικής δήλωσαν ότι δεν είναι αρκετά καλά ενημερωμένοι ως προς τις πολιτικές και τις τεχνολογίες, ώστε να υποστηρίζουν περισσότερο τη φορητότητα στην εργασία. Η ασφάλεια είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας.
Αν και πολλοί από τους ερωτηθέντες από το τμήμα Πληροφορικής πιστεύουν ότι η ασφάλεια (57%), ο προϋπολογισμός (34%) και η εμπειρία των εργαζομένων (17%) είναι και τα κυριότερα εμπόδια στη φορητότητα, συχνά οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι το εμπόδιο είναι οι πολιτικές του τμήματος Πληροφορικής και της εταιρείας.
Η συμπεριφορά των εργαζομένων αποδεικνύει ότι η εκπαίδευση και οι εταιρική πολιτική είναι το ίδιο σημαντικές με την τεχνολογία.

Περίπου ένας εργαζόμενος στους πέντε (19%) σε παγκόσμιο επίπεδο δήλωσε ότι έχει παρατηρήσει αγνώστους σε δημόσιους χώρους να παρατηρούν την οθόνη του υπολογιστή του, ενώ ένα 19% επιπλέον παραδέχτηκε ότι ποτέ δεν δίνει σημασία στον περιβάλλοντα χώρο.
Περίπου ένας εργαζόμενος στους πέντε (17%) παραδέχτηκε ότι αφήνει σε δημόσιους χώρους συσκευές χωρίς επιτήρηση.
Περίπου τρεις εργαζόμενοι στους πέντε σε παγκόσμιο επίπεδο (58%) παραδέχτηκαν ότι κατά καιρούς έχουν επιτρέψει σε άτομα που δεν είναι εργαζόμενοι της ίδιας εταιρείας να χρησιμοποιήσουν τις εταιρικές συσκευές χωρίς επίβλεψη.
Όσο αυξάνεται η φορητότητα των εργαζομένων, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα απώλειας δεδομένων. Ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες από το τμήμα Πληροφορικής (26%) δήλωσε ότι το ένα τέταρτο των συσκευών που δόθηκαν σε εργαζόμενους τους τελευταίους 12 μήνες χάθηκαν ή εκλάπησαν.

Καθώς οι εργαζόμενοι πρέπει να μετακινούνται όλο και πιο συχνά, αυξάνεται αναπόφευκτα και το ενδιαφέρον για την ασφάλεια και τη διαχείριση κινδύνων.
Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη για βελτιωμένες εταιρικές πολιτικές, εκπαίδευση του τελικού χρήστη και σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εργαζόμενους και τμήματα Πληροφορικής.
Η ποιότητα της σχέσης αυτής έχει και τον ανάλογο αντίκτυπο στην ανάπτυξη της εταιρείας, στην παραγωγικότητά της, στο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και στη διαχείριση κινδύνων.

Η μελέτη έγινε για λογαριασμό της Cisco και διεξήχθη σε 13 χώρες από την InsightExpress, μία εταιρεία έρευνας αγοράς που έχει έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες κι εστιάζει στους εργαζόμενους κι επαγγελματίες από τον κλάδο της Πληροφορικής ενώ κάθε έρευνα βασίστηκε σε δείγμα 100 ερωτηθέντων από καθεμία από τις 13 χώρες που συμμετείχαν στη μελέτη με συνολικό δείγμα 2.600 συμμετεχόντων.

***Τα παραπάνω ισχύουν ιδιαίτερα στην Ασία και στη Λατινική Αμερική

Από 100- 300 ευρώ θα είναι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, που θα καταβληθεί σε περίπου 500.000 συνταξιούχους στο τέλος Δεκεμβρίου.


Από 100-300 ευρώ, που θα κλιμακώνεται ανάλογα με το εισόδημα, θα είναι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, που θα καταβληθεί σε περίπου 500.000 συνταξιούχους στο τέλος Δεκεμβρίου. Η έκτακτη αυτή ενίσχυση θα καταβληθεί ταυτόχρονα με την πληρωμή της σύνταξης από κάθε ταμείο (πλην του ΟΓΑ) και το Δημόσιο, και αφορά συνταξιούχους ηλικίας 60 ετών και άνω, ενώ το ηλικιακό όριο δεν ισχύει για τις συντάξεις αναπηρίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το συνολικό κόστος της παρέμβασης είναι 100 εκατ. ευρώ, και η κλιμάκωση, ανάλογα με το εισόδημα του συνταξιούχου, έχει ως εξής:

 Για συνταξιούχο με ατομικό ετήσιο εισόδημα έως 7.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 ευρώ, το ποσό ανέρχεται στα 300 ευρώ

 Για συνταξιούχο με ατομικό ετήσιο εισόδημα από 7.000- 8.500 ευρώ και οικογενειακό εισόδημα έως 500 ευρώ, το ποσό ανέρχεται στα 200 ευρώ, και

 Για συνταξιούχο με ατομικό εισόδημα από 8.500- 10.500 ευρώ και οικογενειακό εισόδημα έως 16.500 ευρώ, το ποσό ανέρχεται στα 100 ευρώ.

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

Αύξηση της άδειας μητρότητας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Την αύξηση σε 18 από 14 μήνες της άδειας μητρότητας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ταυτόχρονη πληρωμή του 100% του μισθού και επιλογή των κρατών μελών να βάλουν ένα «πλαφόν» στο επίπεδο της αναρρωτικής άδειας.
Η πρόταση θα πρέπει να υπερψηφιστεί από το συμβούλιο των υπουργών. Στα μελλοντικά σχέδια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι να δίνεται πλήρης άδεια μητρότητας 20 εβδομάδων αλλά και άδεια πατρότητας διάρκειας δύο εβδομάδων.
"Τα δικαιώματα των μητέρων είναι βασική προτεραιότητα της Ε.Ε. Έτσι και θέλουμε να κάνουμε πρόοδο στο θέμα της ισότητας των δύο φύλων στον τομέα εργασίας, πρέπει πρώτα να βρούμε την σωστή αναλογία ανάμεσα στα δικαιώματα των μητέρων και στην τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα των επιχειρήσεων της Ε.Ε." ανέφερε η αρμόδια επίτροπος, Βίβιαν Ρέντινγκ.

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Ποια είναι τα νέα μέτρα που περιμένουμε και τα οποία έχουν κλειδώσει.

·    Πάγωμα μισθών και συντάξεων για έναν ακόμη χρόνο τουλάχιστον. (Για έναν ακόμη χρόνο και βλέπουμε...).
·    Νέο μισθολόγιο στον δημόσιο τομέα. (Η άμεση προώθηση του νέου μισθολογίου για τον εξορθολογισμό των αμοιβών στον δημόσιο τομέα. «Εγγυημένος είναι μονάχα ο βασικός μισθός», επισημαίνουν παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών).
·    Μετατάξεις και αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς στις ζημιογόνες ΔΕΚΟ. (Το προσωπικό θα κληθεί να αποδεχτεί μετατάξεις και νέους όρους εργασίας).
·    Για τον ιδιωτικό τομέα προβλέπονται επιχειρησιακές συμβάσεις και τοπικά σύμφωνα απασχόλησης με αμοιβές κάτω από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση. (Στον ιδιωτικό τομέα θα εφαρμοστούν επιχειρησιακές συμβάσεις και τοπικά σύμφωνα απασχόλησης με αμοιβές κάτω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η ύφεση σώζει τον 13ο και τον 14ο μισθό, καθώς τυχόν περικοπή τους θα τίναζε στον αέρα την αγορά).
·    Αύξηση αντικειμενικών αξιών και ρυθμίσεις για ημιυπαίθριους και αυθαίρετα.
·    Μετατάξεις προϊόντων σε υψηλότερο ΦΠΑ. (Η μετάταξη προϊόντων από το 11% ΦΠΑ στο 13% και το 23%).

Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Η ανεφάρμοστη προφητική ρύθμιση...


Τον Ιανουάριο του 1998, μια μείζων κρίση συγκλονίζει τη Ν. Δ. Ο πρόεδρος του κόμματος κ. Κ. Καραμανλής αποφασίζει να διαγράψει τρία επιφανή στελέχη της παράταξης, τους κ. Γιώργο Σουφλιά, Στέφανο Μάνο και Βασίλη Κοντογιαννόπουλο. Οι τρεις διαγραφέντες και ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης είχαν απουσιάσει από την ψηφοφορία επί μιας ρύθμισης που είχε φέρει στη Βουλή ο τότε υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Γ. Παπαντωνίου και η οποία προέβλεπε την αλλαγή των γενικών κανονισμών προσωπικού στις ζημιογόνες δημόσιες επιχειρήσεις είτε ύστερα από διαπραγματεύσεις μεταξύ των διοικήσεων είτε με νόμο, εάν εντός έξι μηνών οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε αποτέλεσμα. «Οι αλλαγές του προηγούμενου εδαφίου, με τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων κατά τη διαγραφόμενη σ’ αυτό διαδικασία, πρέπει, ως προς Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς που εμφανίζουν αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα ή βρίσκονται στη φάση εξυγίανσης, να ολοκληρωθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται και για τους Κανονισμούς Εργασίας της παρ. 2 του άρθρου 4 του N. 2271/1994 και ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, οι παραπάνω προθεσμίες παρέλθουν άπρακτες, οι ως άνω αλλαγές γίνονται με το νόμο», προέβλεπε η ρύθμιση.

Ο κ. Καραμανλής είχε χαρακτηρίσει τη διάταξη ανούσια και κενή περιεχομένου επειδή με νόμο προαναγγέλλει νόμο και προχώρησε στη διαγραφή των τριών στελεχών που είχαν εκφρασθεί υπέρ της ρύθμισης και κατά την ημέρα της ψηφοφορίας απουσίασαν. Απόντες, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με τη διάταξη, ήταν και δέκα βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ αυτών και ο σημερινός υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χάρης Καστανίδης. Εστω κι έτσι, η ρύθμιση ψηφίστηκε, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

Οι γενικοί κανονισμοί δεν άλλαξαν και οι ΔΕΚΟ συνέχισαν να βουλιάζουν στα χρέη τους, καθώς διοικήσεις και εποπτεύοντες υπουργοί συνέχισαν το αλισβερίσι με τους εργαζομένους, εγκρίνοντας δαπάνες για αυξήσεις μεγαλύτερες της εισοδηματικής πολιτικής, για επιδόματα, πλασματικές υπερωρίες και άλλες έκτακτες αμοιβές, που αύξαιναν τις συνολικές αποδοχές τους κατά 30%, 40% και 50%.

Σχεδόν επτά χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2005, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της κυβέρνησης Καραμανλή κ. Γ. Αλογοσκούφης φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή ένα νομοσχέδιο για τις ΔΕΚΟ το οποίο περιέχει σχεδόν αυτούσια την ανενεργή ρύθμιση Παπαντωνίου του 1998. «Ιδιαίτερα για τους γενικούς κανονισμούς προσωπικού των (σ. σ. ζημιογόνων) επιχειρήσεων και για ζητήματα που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις, οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται ύστερα από διαπραγματεύσεις των δύο μερών (επιχείρησης και εργαζομένων) με τη διαδικασία της υπογραφής συλλογικής σύμβασης με την πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης. (...) Οι αλλαγές της προηγούμενης παραγράφου με τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων κατά τη διαγραφόμενη σε αυτό διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (...) Αν για οποιονδήποτε λόγο η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι ως άνω αλλαγές γίνονται με νόμο», προβλέπει η διάταξη. Και αυτή είχε την τύχη της πρωτότυπης. Ψηφίστηκε από τη Ν. Δ. (που προφανώς δεν θυμόταν τι έλεγε το 1998) και καταψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ (που προφανώς δεν θυμόταν τι είχε ψηφίσει επτά χρόνια νωρίτερα). Τη ρύθμιση ψήφισε και ο κ. Μάνος, ο οποίος προφητικά είχε πει ότι θα είναι μεταρρύθμιση, εάν εφαρμοστεί. Φυσικά, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, εποπτεύοντες υπουργοί, διοικήσεις και συνδικαλιστές τα βρήκαν. Οι κανονισμοί έμειναν ως είχαν, δόθηκαν αυξήσεις κάτω από το τραπέζι και οι ΔΕΚΟ συνέχισαν να βαδίζουν μακαρίως προς τη χρεοκοπία.

Δώδεκα χρόνια μετά τη ρύθμιση Παπαντωνίου και πέντε μετά τη διάταξη Αλογοσκούφη, η σημερινή κυβέρνηση προχωράει στην αλλαγή των κανονισμών προσωπικού των ΔΕΚΟ...


Βασιλης Zηρας - Καθημερινή της Κυριακής

Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Κώδικας Δεοντολογίας Φυσικοθεραπευτών.


YA Υ7γ/ΓΠ/οικ. 107359 ΦΕΚ 1396/Β/6.9.2010

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
    Έχοντας υπόψη:
   1. Το άρθρο 16 του Ν.3599/2007 «Σύσταση Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 176/Α'/2007).
    2. Το άρθρο 49 του Ν.3370/05 «Οργάνωση και Λει τουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176/Α'/2005).
    3. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α'/1995).
    4. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α'/2005).
    5. Το Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί ας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α'/2000).
    6. Την αριθ. 167287/2009 απόφαση «Καθορισμός Αρμο διοτήτων της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης Φωτεινής Γεννηματά» (ΦΕΚ 2480/Β'/2009).
    7. Το αριθ. 235/6-10-2009 έγγραφο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, αποφασίζουμε:

Α. Γενικά καθήκοντα Φυσικοθεραπευτών

Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, που αφορούν στη λειτουργία των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης και καθορισμός του ύψους του προστίμου αναλόγως με τη διαπιστωθείσα παράβαση


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15527/639 ΦΕΚ 1359/Β/ 2.9.2010

Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, που αφορούν στη λειτουργία των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης και καθορισμός του ύψους του προστίμου αναλόγως με τη διαπιστωθείσα παράβαση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
    1. Τις διατάξεις του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
    2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (Α' 163).
    3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α' 258), όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 και την παράγραφο 11 του άρθρου 21 του Ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α' 111) και αντικαταστάθηκε από την περίπτωση Δ του άρθρου 3 του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Α' 66).
    4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 205), όπως αυτές ισχύουν.
    5. Την αριθ. πρωτ. 9784/Δ13288/17-5-2010 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία συγκροτήθηκε Επιτροπή, έργο της οποίας ήταν η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων των ΕΠΑ και ο καθορισμός του ύψους του προστίμου για κάθε παράβαση.
    6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
  
   Α. Κατηγοριοποιούμε τις παραβάσεις, οι οποίες αφορούν στη λειτουργία των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α), ανάλογα με τη σοβαρότητα τους, ως εξής:

α/α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
1.
Λειτουργία αδειοδοτηθείσας ΕΠΑ κατά παράβαση των όρων της άδειας.
Πολύ υψηλή
2.
Διαπίστωση ότι μία εταιρεία ομίλου εταιρειών λειτουργεί με κύριο σκοπό την διάθεση εργαζομένων σε άλλη εταιρεία του ίδιου ομίλου
Πολύ υψηλή
3.
Μη ικανοποίηση των μισθολογικών απαιτήσεων και μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των προσωρινά απασχολουμένων.
Πολύ υψηλή
4.
Μη προσκόμιση των εξαμηνιαίων εκθέσεων δραστηριότητας από την ΕΠΑ στη Δ/νση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Πολύ υψηλή
5.
Διαπίστωση ότι διατέθηκαν από την ΕΠΑ προσωρινά απασχολούμενοι όταν αυτό δεν επιτρέπεται.
Πολύ υψηλή
6.
Μη ύπαρξη σύμβασης έγγραφης, μεταξύ ΕΠΑ και έμμεσου εργοδότη, στην οποία αναφέρονται τα διαλαμβανόμενα στην παραγρ. 8 του άρθρου 22 του Ν.2956/2001, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 9 της περίπτωσης Β του άρθρου 3 του Ν. 3846/2010
Πολύ υψηλή
7.
Διαπίστωση ότι απαγορεύεται ή παρεμποδίζεται η μόνιμη απασχόληση του προσωρινά απασχολούμενου ή ότι παρεμποδίζονται τα συνδικαλιστικά του δικαιώματα ή παραβλάπτονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωρινά απασχολούμενου
Πολύ υψηλή
8.
Διαπίστωση ότι έγινε υπέρβαση της δωδεκάμηνης διάρκειας απασχόλησης του προσωρινά απασχολούμενου στον έμμεσο ή της δεκαοκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης αυτού στον έμμεσο εργοδότη στην περίπτωση που αυτός αναπληρώνει μισθωτό, του οποίου η σύμβαση είναι σε αναστολή, χωρίς η σύμβαση να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.
Πολύ υψηλή
9.
Διαπίστωση ότι ο μισθωτός επιβαρύνθηκε οικονομικά για την απασχόληση του σε έμμεσο εργοδότη.
Πολύ υψηλή
10.
Διαπίστωση ότι οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία στον έμμεσο εργοδότη είναι κατώτερες της ΕΓΣΣΕ.
Πολύ υψηλή
11.
Μη ύπαρξη σύμβασης για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης.
Υψηλή
12.
Διαπίστωση ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι έχουν διαφορετικούς όρους εργασίας από τους μόνιμους υπαλλήλους του έμμεσου εργοδότη, αντίστοιχης ειδικότητας.
Υψηλή
13.
Μη καταχώρηση στον πίνακα προσωπικού της ΕΠΑ των προσωρινά απασχολούμενων
Υψηλή
14.
Μη ανάρτηση του αντιγράφου του πίνακα προσωπικού, στο οποίο περιλαμβάνονται οι προσωρινά απασχολούμενοι σε έμμεσο εργοδότη, στο χώρο εργασίας του έμμεσου εργοδότη.
Υψηλή
15.
Ο έμμεσος εργοδότης, στον πίνακα προσωπικού που καταθέτει στην Επιθεώρηση Εργασίας δεν περιλαμβάνει σε «ειδικό κεφάλαιο» τους προσωρινά απασχολούμενους.
Υψηλή
16.
Μη κατάθεση αναλυτικού προγράμματος εργασίας από τον έμμεσο εργοδότη στην Επιθεώρηση Εργασίας για τους προσωρινά απασχολούμενους
Υψηλή
17.
Μη υποβολή αιτήματος για έγκριση άδειας υπερωριακής εργασίας, από έμμεσο εργοδότη, για τους προσωρινά απασχολούμενους.
Υψηλή
18.
Μη σύναψη/κατάρτιση των συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης και μη παράδοση στον έμμεσο εργοδότη και τον προσωρινά απασχολούμενο.
Υψηλή
19.
Διαπίστωση ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι δεν απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας και υγείας στην εργασία με το μόνιμο προσωπικό του έμμεσου εργοδότη
Σημαντική
20.
Διαπίστωση ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι δεν ενημερώθηκαν από τον έμμεσο εργοδότη για τις κενές θέσεις που έχει αυτός.
Σημαντική
21.
Διαπίστωση ότι ο έμμεσος εργοδότης δεν παρέχει τις ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες στον προσωρινά απασχολούμενο.
Σημαντική
22.
Η παραχώρηση του μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη δεν δικαιολογείται από έκτακτες, πρόσκαιρες ή εποχιακές ανάγκες.
Σημαντική
23.
Διαπίστωση ότι ο προσωρινά απασχολούμενος απασχολείται στον έμμεσο εργοδότη πριν την κατάρτιση της σύμβασης με τον άμεσο εργοδότη.
Χαμηλή

   Β. ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
   Για κάθε διαπιστωθείσα από τις προαναφερθείσες παραβάσεις επιβάλλεται αυτοτελώς αρχικό ποσό προστίμου, που καθορίζεται σε άμεση συνάρτηση με την σοβαρότητα της συγκεκριμένης παράβασης.
   Για τις παραβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Πολύ υψηλές, το αρχικώς επιβαλλόμενο πρόστιμο καθορίζεται σε 30.000 ευρώ.
   Για τις παραβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Υψηλές, το αρχικώς επιβαλλόμενο πρόστιμο καθορίζεται σε 20.000 ευρώ.
   Για τις παραβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Σημαντικές, το αρχικώς επιβαλλόμενο πρόστιμο καθορίζεται σε 9.000 ευρώ.
   Για τις παραβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Χαμηλές, το αρχικώς επιβαλλόμενο πρόστιμο καθορίζεται σε 3.000 ευρώ.
Κατά τη διαπίστωση κάποιας παράβασης επιβάλλεται το αρχικό ποσό προστίμου, που αντιστοιχεί στο επίπεδο σοβαρότητας, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
   Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εταιρεία είναι υπότροπη ως προς τη συγκεκριμένη παράβαση, το αρχικώς καθορισθέν πρόστιμο επιβάλλεται με προσαύξηση 30% (1η υποτροπή), 40% (2η υποτροπή). Από την τρίτη υποτροπή και μετά για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβάλλεται στην εταιρεία το ανώτατο ποσό προστίμου, ήτοι 30.000 ευρώ.
   Ειδικά για παραβάσεις, που χαρακτηρίζονται ως πολύ υψηλές, το αρχικώς επιβαλλόμενο πρόστιμο καθορίζεται σε 30.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι για κάθε υποτροπή ως προς τις παραβάσεις, που χαρακτηρίζονται ως πολύ υψηλές, επιβάλλεται αυτοτελώς πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ.
   Οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης ή οι έμμεσοι εργοδότες θεωρούνται υπότροποι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτοί έχουν υποπέσει στην ίδια παράβαση για την οποία τους έχει επιβληθεί πρόστιμο, μέσα στην τελευταία τετραετία.
   Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε περίπτωση που διαπιστώνουν παραβάσεις αναφορικά με τη λειτουργία των ΕΠΑ ενημερώνουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΙΚΑ και αντιστρόφως. Η εν λόγω ενημέρωση καθίσταται ανα-γκαία προκειμένου καθεμία από τις ως άνω υπηρεσίες να επιλαμβάνεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
   Οι ως άνω κατά περίπτωση επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις, για παράβαση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία των ΕΠΑ, είναι ανεξάρτητες, ως ειδικότερες, από τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για διαπιστωθείσες παραβάσεις των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν μέσα στα πλαίσια του πεδίου εφαρμογής τους.
   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.