Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Κομμωτής – Κουρέας. Τεχνίτης περιποίησης χεριών και ποδιών

NOMOΣ 4281/2014 – ΦΕΚ A 160 – 08.08.2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις

Άρθρο 237
Ορισμοί
1. α) Κομμωτής – Κουρέας, είναι εκείνος που παρέχει κάθε είδους εργασία κομμώσεως σε παιδιά, άνδρες και γυναίκες, όπως κούρεμα, χτένισμα απλό ή καλλιτεχνικό, απλό ή ειδικό λούσιμο, αποχρωματισμό, αποχρώσεις, ανταύγειες (MECHES), κατσάρωμα (PERMANENTE), ίσιωμα, τοποθέτηση τοπικής περούκας και περούκας, ξύρισμα και λοιπές καλλιτεχνικές εργασίες.
β) Μαθητευόμενος Κομμωτής -Κουρέας είναι εκείνος που εκτελεί αποκλειστικά βοηθητικές εργασίες στο πλαίσιο της μαθητείας που προβλέπεται στο ν. 4186/2013.
γ) Τεχνίτης περιποίησης χεριών και ποδιών είναι εκείνος που παρέχει υπηρεσίες στην περιποίηση χεριών (MANICURE) και ποδιών (PEDICURE).
2. Κομμωτήριο – Κουρείο, είναι το κατάστημα όπου παρέχονται οι υπηρεσίες που ορίζονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου, καθώς και οι υπηρεσίες περιποίησης χεριών (MANICURE) και ποδιών (PEDICURE), εφόσον αυτές παρέχονται από εξειδικευμένο τεχνίτη.
Άρθρο 238
Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος
Οι Βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος διακρίνονται σε:
α) Κομμωτή -Κουρέα
β) Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.
Άρθρο 239
Προσόντα και διαδικασία για την άσκηση επαγγέλματος
Για την άσκηση του επαγγέλματος οποιασδήποτε κατά το προηγούμενο άρθρο κατηγορίας απαιτούνται τα παρακάτω:
1. Για Κομμωτή – Κουρέα
α. Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Πτυχίο TEE Α’ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β. Πτυχίο TEE Β’ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. γ. Δίπλωμα I.E.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Κομμωτής Τεχνικός περιποίησης κόμης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών (MANICURE – PEDICURE)
α) Δίπλωμα I.E.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας «Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β) Σεμινάριο διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών σε κέντρο Δια Βίου Μάθησης που θα συνοδεύεται από αποδεδειγμένη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα δεκαοκτώ μηνών.
γ) Η διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων του επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών της περίπτωσης β΄ καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Άρθρο 240
Μητρώο
α. Οι κατά τόπους Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων υποχρεούνται να τηρούν ειδικά Μητρώα Επαγγέλματος του άρθρου 2 του παρόντος στα οποία θα καταχωρούνται οι σχετικές Βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος.
β. Οι ενταγμένοι στα Μητρώα του παρόντος άρθρου, έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα της αντίστοιχης ειδικότητας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1.
Άρθρο 241
Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος κομμωτηρίων -κουρείων, περιποίησης χεριών -ποδιών
Για την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος κομμωτηρίων – κουρείων, περιποίησης χεριών -ποδιών, απαιτείται η διαδικασία της γνωστοποίησης από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/ 27.12.2013 (Β 3403) όπως κάθε φορά ισχύει.
Η γνωστοποίηση για την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων αυτών παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Και στις δύο περιπτώσεις ορίζεται υγειονομικά υπεύθυνος του καταστήματος ο οποίος θα κατέχει την ανάλογη βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος.
Για τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των καταστημάτων αυτών εφαρμόζονται ο ισχύον Υγειονομικός Κανονισμός και οι εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις του Υπουργείου Υγείας.
Οι γνωστοποιήσεις ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο κατάστημα, ως χώρο.
Αντικατάσταση της γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21/34825 (Β 3403).
Στα καταστήματα αυτά τηρούνται αρχεία με τα στοιχεία του προσωπικού τους, τα πιστοποιητικά υγείας τους και τις βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματός τους, καθώς και αρχείο με τους προμηθευτές των προϊόντων τους.
Τα αρχεία ενημερωμένα και η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης με το συνημμένο παράρτημα των υγειονομικών όρων της ΚΥΑ, βρίσκονται πάντα στο κατάστημα στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών των υγειονομικών υπηρεσιών της Χώρας.
Τα ανωτέρω καταστήματα δύναται να λειτουργούν ως αμιγή ή μικτά μεταξύ τους ή μικτά με άλλες εμπορικές ή μη δραστηριότητες, όπως προβλέπεται και στην Υ.Δ. Υ1 γ/Γ.Π,/9516/2009 (Β 139).
Άρθρο 242
Πειθαρχικό Συμβούλιο -Πειθαρχικές Ποινές
1) Την πειθαρχική εξουσία στους κουρείς – κομμωτές και τεχνίτες περιποίησης χεριών και ποδιών ασκεί πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, που εδρεύει στην οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και αποτελείται από: α) Ένα Πρωτόδικη, ως Πρόεδρο. β) Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης , ως Μέλος. γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοοιας, ως Μέλος. δ) Έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συνδικαλιστικού Οργάνου Κουρέων -Κομμωτών ως Μέλος. ε) Έναν εκπρόσωπο του Κλαδικού Οργάνου των εργαζομένων ή του Ανώτατου Συνδικαλιστικού Οργάνου, ή έναν εκπρόσωπο από το εργατικό κέντρο εφόσον δεν υπάρχει συνδικαλιστικό όργανο και εφόσον τα θέματα αφορούν στους εργαζόμενους, ως Μέλος. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και συνεδριάζει σε εργάσιμες για τις δημόσιες υπηρεσίες ώρες και ημέρες χωρίς καμία αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του για τη συμμετοχή τους σε αυτή.
2. Ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί να προσφύγει όποιος έχει έννομο συμφέρον.
3. Πειθαρχικά αδικήματα είναι:
α) Κάθε παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.
β) Κάθε βλάβη των επαγγελματικών συμφερόντων των Κομμωτών -Κουρέων και Τεχνικών Περιποίησης χεριών -ποδιών (MANICURE PEDICURE), που προήλθε από δόλο ή αμέλεια ή αναξιοπρεπή συμπεριφορά κατά την άσκηση του επαγγέλματος.
γ) Η μη χορήγηση των απαιτουμένων πιστοποιητικών από τους καταστηματάρχες κομμωτηρίων ή κουρείων προς τους εργαζόμενους που απασχόλησαν ή απασχολούν στις επιχειρήσεις τους.
δ) Η κάθε είδους βλάβη που προκαλείται σε πελάτες κατά την άσκηση του επαγγέλματος.
4. Δεν επιβάλλεται πειθαρχική ποινή χωρίς κλήση σε έγγραφη απολογία.
5. Οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι:
α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Πρόστιμο από 600 έως 3.000 ευρώ που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων, για τους κατόχους άδειας καταστήματος του παρόντος διατάγματος.
γ) Πρόστιμο από 150 έως 1.500 ευρώ που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων, για τους κατόχους αδειών ασκήσεως επαγγέλματος του παρόντος διατάγματος, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα με εξαρτημένη εργασία.
δ) Προσωρινή διαγραφή από τα Μητρώα επαγγέλματος για τους εργαζόμενους με εξαρτημένη ή μη εργασία.
ε) Οριστική διαγραφή από τα Μητρώα επαγγέλματος για τους εργαζόμενους με εξαρτημένη ή μη εργασία.
Άρθρο 243
Η εκ προθέσεως παράβαση επιτακτικών ή απαγορευτικών διατάξεων του παρόντος ως και συναφών υγειονομικών διατάξεων επισύρει τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 244
Οι άδειες και οι βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος και τα μητρώα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το π.δ. 133/2005 συνεχίζουν να ισχύουν ως εκδόθηκαν. Αιτήσεις για χορήγηση αδειών ή βεβαιώσεων συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος, που έχουν υποβληθεί μέχρι της δημοσίευσης του παρόντος, συνεχίζουν και εξετάζονται με βάση το π.δ. 133/2005 για ένα χρόνο ακόμα.
Άρθρο 245
Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται το π.δ. 133/2005 και κάθε σχετική διάταξη που αντίκειται στις παρούσες ρυθμίσεις.
Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας και Οικονομικών ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την έκδοση βεβαιώσεων συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση των ανωτέρω επαγγελμάτων.
Άρθρο 246
Μέχρι την δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 9 παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α 21/12078/17.6.2011 (Β 1467).


Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Ο χώρος στάθμευσης στον χώρο εργασίας δεν φορολογείται…

Σε ερμηνεία της... ερμηνευτικής εγκυκλίου κατέφυγε το υπουργείο Οικονομικών. Διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, ότι δεν θεωρούνται εισόδημα η χορήγηση ειδικών στολών εργασίας, η χορήγηση γάλακτος, η παροχή τροφής στον χώρο εργασίας, η χορήγηση θέσης στάθμευσης στον χώρο εργασίας!.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο για αλλαγές στη διάταξη με τη φορολόγηση των εταιρικών παροχών αφήνουν στην κυβέρνηση μετά τη «φωτιά» την οποία «άναψε» σε χιλιάδες φορολογούμενους η ερμηνευτική εγκύκλιος-δυναμίτης που εξέδωσε η γ.γ. Δημοσίων Εσόδων, Αικατερίνη Σαββαΐδου.
Η αναστάτωση ήταν τέτοια που χθες δόθηκε εντολή από το Μαξίμου για έκτακτη επεξήγηση της εγκυκλίου από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με το ποιες παροχές σε είδος θα φορολογούνται και ποιες όχι.
Με τις διευκρινίσεις οι οποίες δόθηκαν από τον υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Μαυραγάνη, παρούσης της Αικατερίνης Σαββαΐδου, η κυβέρνηση «ανέκρουσε πρύμναν» σε σχέση με τα δεδομένα της εγκυκλίου.
Ενώ στην εγκύκλιο ήταν εμφανής η πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών για καθολική φορολόγηση όλων των εταιρικών παροχών που ξεπερνούν σε αξία τα 300 ευρώ, με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν μια τεράστια γκάμα από αυτές βρέθηκαν εκτός.
Σύμφωνα με τον κ. Μαυραγάνη, δεν φορολογούνται παροχές σε είδος οι οποίες δίνονται σε όλο το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό μιας επιχείρησης, σύμφωνα με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, δεδομένου ότι οι συμφωνημένες αυτές παροχές καλύπτουν τις εργασιακές ανάγκες των εργαζομένων της επιχείρησης.
Αυτό σημαίνει ότι αν ένας εργαζόμενος λαμβάνει κατασκηνωτικό επίδομα ή επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού από την εταιρεία όπου εργάζεται, το οποίο αναφέρεται στη συλλογική σύμβαση εργασίας που έχει υπογράψει, το ποσό αυτό δεν θα λαμβάνεται υπόψη στο φορολογητέο εισόδημα. Στην αντίθετη περίπτωση θα φορολογείται κανονικά.

Τα εταιρικά κινητά
Σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των εταιρικών κινητών τηλεφώνων, για τα οποία ο σάλος που προκλήθηκε ήταν ιδιαίτερα μεγάλος, αυτά δεν θα φορολογούνται με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης θα προσκομίσει βεβαίωση του εργοδότη. Και αυτό σε περίπτωση υπέρβασης του κόστους του προγράμματος (πάγιο χρήσης), οπότε «απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη ότι και το υπερβάλλον αυτό ποσό αφορά επαγγελματική χρήση».
Επιπλέον, όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο Οικονομικών, για τους χαμηλόμισθους δεν τίθεται θέμα φορολογικής επιβάρυνσης, αφού οι παροχές αυτές προορίζονται κατά κανόνα για τα υψηλόβαθμα στελέχη που έχουν και μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα.
Βέβαια, τέτοιους είδους αναφορές, όπως και για το αφορολόγητο των 300 ευρώ πάνω από το οποίο θα φορολογείται η αξία της παροχής, δεν υπήρχαν μέσα στην εγκύκλιο της γ.γ. Δημοσίων Εσόδων που εστάλη στις εφορίες.

Νόμος του Στουρνάρα
Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η κ. Σαββαΐδου απλώς ερμήνευσε τον νόμο (4172/2013) που είχε ψηφιστεί πριν από έναν χρόνο και είχε θεσπιστεί επί υπουργίας Γιάννη Στουρνάρα, ενώ σύμβουλος του υπουργού σε φορολογικά θέματα ήταν ο Νίκος Καραβίτης – γνωστός από το «αλαλούμ» με τον ΕΝΦΙΑ.
Η εγκύκλιος Σαββαΐδου προέβλεπε την εφαρμογή των διατάξεων βάσει των οποίων οι εργαζόμενοι που κάνουν χρήση εταιρικών τηλεφώνων, τους δίνονται δωροεπιταγές ή πιστωτικές κάρτες, τους πληρώνει ο εργοδότης τον παιδικό σταθμό του παιδιού τους θα φορολογούνται επιπλέον, καθώς θεωρούνται υπό προϋποθέσεις παροχές σε είδος και θα προσαυξάνουν το εισόδημά τους. Οι διατάξεις έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2014 και μετά.
Σύμφωνα με τον νέο νόμο, το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.
Έτσι, σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του από μισθωτή εργασία στην πραγματική αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος. Ως αγοραία αξία νοείται το κόστος της παροχής που βαρύνει τον εργοδότη, αποδεικνύεται από τα κατά νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά και καταχωρείται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης συναλλαγών του.
Σε αυτό το εισοδηματικό όριο ανήκουν τα εταιρικά κινητά τηλέφωνα που δίνονται σε εργαζόμενους για να πραγματοποιούν τηλέφωνα εκτός της εργασίας τους. Αντίθετα, χωρίς όριο είναι παροχές όπως η παραχώρηση αυτοκινήτου, τα δάνεια, τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών και η παραχώρηση κατοικίας.
Στην έννοια των παροχών σε είδος που φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία εντάσσεται κάθε παροχή που χορηγείται στον μισθωτό, με εξαίρεση τις παροχές που αποβλέπουν αποκλειστικά στην κάλυψη δαπανών ή αποκατάσταση ζημιών του φυσικού προσώπου στο πλαίσιο της εργασιακής του σχέσης και κατά την εκτέλεση της εργασίας του, οι οποίες, ως εκ του είδους τους, βαρύνουν τον εργοδότη, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η παροχή αυτή δεν έχει τα χαρακτηριστικά του εισοδήματος.
Παροχές σε είδος οι οποίες δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία είναι η χορήγηση ειδικών στολών εργασίας, η χορήγηση γάλακτος, η παροχή τροφής στον χώρο εργασίας, η χορήγηση θέσης στάθμευσης στον χώρο εργασίας κ.λπ.
Οι παροχές οι οποίες φορολογούνται ακόμη και αν είναι κάτω από 300 ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών είναι:
● Τα αυτοκίνητα που παρέχονται στα υψηλόβαθμα στελέχη (status cars – αφορά τη φορολόγηση του 30% της απόσβεσης ή του μισθώματος) και όχι αυτά που παραχωρούνται για επαγγελματική χρήση.
● Η διαφορά επιτοκίου των δανείων που δίνονται σε εργαζόμενους.
● Τα δικαιώματα προαίρεσης αγορών – τα περίφημα stock options.
● Η παραχώρηση κατοικίας.

Ξεσηκωμός και στα ιδιωτικά σχολεία για την επίμαχη εγκύκλιο
Σφοδρότατες αντιδράσεις στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης προκάλεσε η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών για τη φορολογία των «παροχών σε είδος», η οποία απειλεί να καταργήσει μια μακρά πολιτική μείωσης των διδάκτρων (ενίοτε έως και 100%) στα ιδιωτικά σχολεία για τα παιδιά των εκπαιδευτικών, αλλά (σε αρκετές περιπτώσεις) και του υπόλοιπου προσωπικού. Ακόμα και ο Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων αντέδρασε εκδίδοντας μια σκληρή ανακοίνωση με την οποία καταγγέλλει την άδικη και τιμωρητική στάση της Πολιτείας απέναντι στους γονείς των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων, ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς ή μη, παρά το γεγονός ότι εκείνοι «απαλλάσσουν το κράτος από τα έξοδα εκπαίδευσης των παιδιών τους».
«Τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία για πολλές δεκαετίες τώρα», αναφέρει ο Σύνδεσμος, «εφαρμόζουν οικειοθελώς πολιτικές μείωσης των διδάκτρων τους προς τα παιδιά των εκπαιδευτικών τους. Οι εκπτώσεις αυτές διαμορφώνονται ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε ιδιωτικού σχολείου και σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν έως και το 100% των διδάκτρων». Το υπουργείο Οικονομικών, τονίζει ο Σύνδεσμος, «πλέον τερματίζει βίαια και αδικαιολόγητα αυτήν τη δυνατότητα«, ενώ «πέρα από το ότι φορολογεί μια παροχή προς τα παιδιά των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων που δεν προσαυξάνει το εισόδημά τους (ο εκπαιδευτικός δεν θα έγραφε τα παιδιά του σε οποιοδήποτε ιδιωτικό σχολείο αναλώνοντας εισόδημα), στην παρούσα περίοδο οικονομικής δυσπραγίας είναι βέβαιο ότι τέτοια επιβάρυνση κανένας ιδιωτικός εκπαιδευτικός δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει. Ως αποτέλεσμα, θα αναγκαστεί να «ξεριζώσει» το παιδί του από το ιδιωτικό σχολείο στο οποίο χρόνια τώρα φοιτούσε, και, προφανώς, να το μεταγράψει σε δημόσιο σχολείο, μετατρέποντας έτσι την ωφέλεια του Κράτους σε δαπάνη του». Σημειώνεται ότι η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομιών αφήνει εκτός φορολόγησης τις υποτροφίες (σε τέκνα είτε εκπαιδευτικών των μονάδων είτε άλλων) και όχι την παροχή δωρεάν φοίτησης.

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Νέο χαράτσι στις εφορίες για όλους τους μισθωτούς - Εγκύκλιος αναφέρει όλες τις παροχές που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι και οι οποίες θεωρούνται εισόδημα.

Νέο “χαράτσι” για μισθωτούς από την Εφορία για όσους υπαλλήλους παίρνουν δωροεπιταγές, κινητά τηλέφωνα, κουπόνια, ασφάλειες αυτοκινήτων θα πληρώνουν φόρου για τις προαναφερόμενες παροχές από την επιχείρηση.
Αναλυτικότερα με εγκύκλιο που εξέδωσε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαϊδου ποιες παροχές σε είδος που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από τις επιχειρήσεις θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, προστίθενται στα εισοδήματά τους και φορολογούνται.
Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι οποιεσδήποτε παροχές σε είδος λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος .
Στις παροχές σε είδος περιλαμβάνονται (δωροεπιταγές, κουπόνια από σουπερμάρκετ, ασφάλειες, αυτοκίνητο, κλπ).
Ειδικά για τα εταιρικά τηλέφωνα παροχή σε είδος που θεωρείται εισόδημα αποτελεί το μέρος που υπερβαίνει το κόστος των προγραμμάτων χρήσης και υπό την προϋπόθεση ότι το υπερβάλλον ποσό του προγράμματος χρήσης χρησιμοποιείται για προσωπικούς τους σκοπούς και όχι για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη.
Ειδικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο:
Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 ορίζονται περιπτώσεις, για τις οποίες θεωρείται ότι υφίσταται εργασιακή σχέση, και κατά συνέπεια το εισόδημα που αποκτάται από τα πρόσωπα των περιπτώσεων αυτών θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 13 ν. 4172/2013 προσδιορίζονται οι παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό του πρόσωπο ή κατά περίπτωση όπου ρητά προβλέπεται στο νόμο ένας εταίρος ή μέτοχος και οι οποίες συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Ειδικότερα, επί του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 και με δεδομένο ότι, όταν μία παροχή δίνεται αποδεδειγμένα για την εκτέλεση εργασίας, δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2, 3, 4 και 5 του ίδιου άρθρου, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος. Ως αγοραία αξία νοείται το κόστος της παροχής που βαρύνει τον εργοδότη, αποδεικνύεται από τα κατά νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά και καταχωρείται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης συναλλαγών του.
Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι με εξαίρεση τις παροχές που περιγράφονται στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 13 ν. 4172/2013, (δηλαδή την παραχώρηση αυτοκινήτου, τα δάνεια, τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών και την παραχώρηση κατοικίας), για τις οποίες δεν υφίσταται περιορισμός όσον αφορά την αξία αυτών, οι λοιπές παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό του πρόσωπο συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία, εφόσον η συνολική αξία των παροχών αυτών υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος.
Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει τα πρόσωπα που συνδέονται με εργασιακή σχέση με τον εργοδότη τους κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α' - στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) και τα εξαρτωμένα ή/και συγγενικά τους πρόσωπα κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 11 και της περίπτωσης στ' του άρθρου 2 του ν.4172/2013 αντίστοιχα. Επισημαίνεται, ότι οι παροχές σε είδος που χορηγούνται προς τρίτα πρόσωπα, που δεν συνδέονται με κανενός είδους εργασιακή σχέση με την επιχείρηση που χορηγεί τις παροχές αυτές, δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 13.
Στην έννοια των παροχών σε είδος που φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία εντάσσεται κάθε παροχή σε είδος που χορηγείται στο μισθωτό, με εξαίρεση τις παροχές που αποβλέπουν αποκλειστικά στην κάλυψη δαπανών ή αποκατάσταση ζημιών του φυσικού προσώπου στα πλαίσια της εργασιακής του σχέσης και κατά την εκτέλεση της εργασίας του, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παρ. 2 ν. 4172/2013, οι οποίες ως εκ του είδους τους, βαρύνουν τον εργοδότη, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η παροχή αυτή δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος.
Ως τέτοιες παροχές , τις οποίες δεν καταλαμβάνει η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 και οι οποίες δεν θεωρούνται παροχές σε είδος και κατά συνέπεια εισόδημα από μισθωτή εργασία, αναφέρονται: οι παροχές σε είδος, οι οποίες χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, μόνο αυτούσια και όχι σε χρήμα και οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές και παραγωγικές ανάγκες της επιχείρησης, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας ή αποτελούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά, τέτοιες παροχές σε είδος, οι οποίες δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία, είναι η χορήγηση ειδικών στολών εργασίας, η χορήγηση γάλακτος, η παροχή τροφής στο χώρο εργασίας, η χορήγηση θέσης στάθμευσης στο χώρο εργασίας κλπ.
Αντιθέτως, στις παροχές σε είδος στους εργαζόμενους και στα συγγενικά τους πρόσωπα που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος και συνεπώς προσαυξάνουν το φορολογητέο εισόδημα των εργαζόμενων περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
α) η αξία των αγαθών, που αντιπροσωπεύουν οι χορηγούμενες «δωροεπιταγές», καθώς και η αξία της αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που αντιπροσωπεύουν τα χορηγούμενα «κουπόνια»,
β) η αξία των διατακτικών που χορηγούνται δωρεάν για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών από συμβεβλημένα καταστήματα. Εξαιρετικά για τις διατακτικές σίτισης ως παροχή σε είδος λαμβάνεται το ποσό που υπερβαίνει τα 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ' της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις η αξία των διατακτικών σίτισης έως έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα,
γ) η παροχή της χρήσης εταιρικών πιστωτικών καρτών στα ανωτέρω πρόσωπα για δαπάνες που δεν πραγματοποιούνται για το συμφέρον της επιχείρησης αλλά για την κάλυψη προσωπικών, οικογενειακών ή άλλων δαπανών που δεν σχετίζονται με το συμφέρον της επιχείρησης του εργοδότη ή δεν χρησιμοποιούνται κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές αυτής και το σχετικό κόστος αναλαμβάνει ο εργοδότης,
δ) το όφελος που προκύπτει για τους εργαζόμενους, διευθυντές, διαχειριστές, μέλη διοίκησης και συνταξιούχους των εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνίας, ύδρευσης, παροχής αερίου, συνδρομητικών υπηρεσιών (π.χ. τηλεόραση) από την παροχή σε αυτούς ορισμένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, νερού, φυσικού αερίου και συνδρομητικών καναλιών αντίστοιχα με μειωμένο τιμολόγιο ή άνευ ανταλλάγματος,
ε) οι διάφορες πληρωμές που γίνονται απευθείας από τους εργοδότες σε τρίτους, όπως αυτές που γίνονται προς φροντιστήρια, σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, κατασκηνώσεις κ.λπ. και αφορούν την κάλυψη εξόδων διδάκτρων, βρεφονηπιακών σταθμών, κ.λπ. των ανωτέρω προσώπων, οι απευθείας πληρωμές που αφορούν την κάλυψη εξόδων συμμετοχής των προσώπων αυτών σε ημερίδες, προγράμματα ή σεμινάρια εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ή την κάλυψη συνδρομών σε περιοδικά και επιμελητήρια, που δεν αφορούν το αντικείμενο της εργασίας τους ή το επίπεδο της θέσης που κατέχουν, οι απευθείας πληρωμές που αφορούν την κάλυψη συνδρομών των προσώπων αυτών (σε γυμναστήρια, λέσχες κ.λπ.), καθώς και αυτές που αφορούν την κάλυψη ιατρικών εξόδων τους (π.χ. check-up).
Περαιτέρω, στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται και το όφελος που προκύπτει για τους εργαζόμενους, διευθυντές, διαχειριστές και μέλη διοίκησης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων εξαιτίας της δωρεάν φοίτησης ή της φοίτησης με μειωμένα δίδακτρα σε αυτά των τέκνων τους, με εξαίρεση τις υποτροφίες που χορηγούνται από τα εν λόγω εκπαιδευτήρια.
στ) η παροχή της χρήσης εταιρικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας που γίνεται στους εργαζόμενους, διευθυντές, διαχειριστές και μέλη διοίκησης κατά το μέρος που υπερβαίνει το κόστος των προγραμμάτων χρήσης και υπό την προϋπόθεση ότι το υπερβάλλον ποσό του προγράμματος χρήσης χρησιμοποιείται για προσωπικούς τους σκοπούς και όχι για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις καλύπτουν τη συγκεκριμένη παροχή στα προαναφερόμενα πρόσωπα με σκοπό την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών τους, την αύξηση της παραγωγικότητάς τους και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών (επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες, κ.λπ.) ακόμα και πέραν του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου. Ο διαχωρισμός της παροχής που εξυπηρετεί την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη από την παροχή που εξυπηρετεί προσωπικούς σκοπούς των ανωτέρω προσώπων είναι εφικτός διότι κατά την έκδοση του λογαριασμού από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας παρέχεται ανάλυση ανά αριθμό.
Σε κάθε περίπτωση, ο διαχωρισμός μπορεί να βασιστεί και σε βεβαίωση του εργοδότη, με την οποία βεβαιώνεται σε ετήσια βάση το ποσό που αφορά σε επαγγελματική χρήση ή άλλη χρήση της εταιρικής σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός ή ο εργοδότης δεν προβεί στον διαχωρισμό αυτό για οποιοδήποτε λόγο και δεν χορηγήσει σχετική βεβαίωση, τότε το υπερβάλλον ποσό του κόστους του προγράμματος χρήσης θεωρείται ως παροχή σε είδος. Στην παροχή αυτή που προσαυξάνει το φορολογητέο εισόδημα των ανωτέρω προσώπων εντάσσονται και οι φόροι και τα τέλη που αντιστοιχούν σε αυτήν (Φ.Π.Α., λοιπά τέλη).
Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα:
Επιχείρηση χορήγησε μέσα στο 2014 σε εργαζόμενο κινητό τηλέφωνο πληρώνοντας όλους τους λογαριασμούς, οι οποίοι αθροιστικά για το έτος αυτό ανήλθαν σε 2.000 ευρώ. 
Περίπτωση α': Από την ανάλυση ανά αριθμό προέκυψε ότι από τη διαφορά των 800 ευρώ (δηλαδή το υπερβάλλον ποσό του προγράμματος χρήσης), 300 ευρώ αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη και τα 500 ευρώ αφορούν προσωπικούς σκοπούς του εργαζόμενου. Κατά συνέπεια ως παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο θεωρείται το ποσό των 500 ευρώ.
Περίπτωση β': Εφόσον από τον αναλυτικό λογαριασμό δεν προκύπτει ή δεν έγινε ο διαχωρισμός επιχειρηματικής ή προσωπικής χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της παροχής βεβαίωσης της επιχείρησης κατά τα ανωτέρω), τότε το σύνολο της διαφοράς (ήτοι τα 800 ευρώ) θεωρείται ως παροχή σε είδος για τον εργαζόμενο. Διευκρινίζεται ότι όταν η επιχείρηση καλύπτει για το ίδιο εκ των ανωτέρω πρόσωπο και την παροχή της χρήσης περισσότερων της μίας συσκευής και εταιρικής σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, τότε η συνολική αξία των επιπρόσθετων συσκευών και εταιρικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας θεωρείται παροχή σε είδος και προσαυξάνει το φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου.
Τέλος, η αξία των παραχωρούμενων προς τα ανωτέρω πρόσωπα εργαλείων εργασίας π.χ. tablets, φορητοί υπολογιστές ακόμα και πέραν του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου δεν προσαυξάνει το φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου δεδομένου ότι η παραχώρηση αυτή εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, την αύξηση της παραγωγικότητάς της και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Το ανωτέρω ισχύει για ένα εργαλείο εργασίας ανά είδος (π.χ. έναν φορητό υπολογιστή, ένα tablet κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι ομοίως δεν θεωρούνται παροχές σε είδος οι δαπάνες πρόσβασης στο διαδίκτυο ως προς τα ανωτέρω εργαλεία εργασίας (π.χ. Mobile internet).

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι παροχή σε είδος αποτελεί και η αγοραία αξία παραχώρησης εταιρικού οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, η οποία αποτιμάται σε ποσοστό 30% του κόστους των αποσβέσεων, των τελών κυκλοφορίας, του κόστους των επισκευών και συντηρήσεων καθώς και του χρηματοδοτικού κόστους αγοράς ή μίσθωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τις εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης. Τα ποσά αυτά φορολογούνται σαν εισόδημα από μισθωτή εργασία. Όταν το ανωτέρω κόστος είναι μηδέν, η παροχή αυτή αποτιμάται σε ποσοστό 30% της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία έτη.
Επισημαίνεται ότι οι λοιπές δαπάνες που αφορούν τα υπόψη οχήματα (καύσιμα, διόδια κλπ) δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αγοραίας αξίας του παραχωρούμενου εταιρικού οχήματος. Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση χρήσης εταιρικού οχήματος για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους (νέα πρόσληψη, αποχώρηση εργαζόμενου λόγω συνταξιοδότησης ή άλλου λόγου,, απόλυσης κλπ), η αξία της παροχής υπολογίζεται αναλογικά με το πραγματικό χρονικό διάστημα (μήνες) χρησιμοποίησής της.
Η χρήση εταιρικού οχήματος από εργαζόμενο για διάστημα άνω των 15 ημερολογιακών ημερών θα λαμβάνεται ως μήνας.
Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 δεν καταλαμβάνουν:
α) τα αυτοκίνητα, τα οποία παρέχουν οι επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς και λοιπούς εργαζομένους, των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη (tool cars) και χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη, ανεξάρτητα αν τα αυτοκίνητα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον δικαιούχο και εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Αντιθέτως, καταλαμβάνεται και αποτελεί παροχή σε είδος η κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενη αγοραία αξία των αυτοκινήτων που παρέχονται στους εργαζόμενους λόγω της θέσης τους (π.χ. σε διευθυντές και επιθεωρητές πωλήσεων, τεχνικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη).
β) για αυτοκίνητα δοκιμών (test-drive), που διαθέτουν οι επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων,
γ) για αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού (π.χ. mini-bus),
δ) για αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για μεταφορά καλεσμένων ή πελατών τους,
ε) για αυτοκίνητα τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης (service) αυτοκινήτων προσωρινά σε αντικατάσταση των επισκευαζόμενων,
στ) για αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδρομίων για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών και των επιβατών τους (αυτοκίνητα πίστας) καθώς και για την μεταφορά VIPS ή προσωπικού.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα:
Επιχείρηση διαθέτει 4 ιδιόκτητα εταιρικά αυτοκίνητα (πάγια στοιχεία της) προς εξυπηρέτηση των αναγκών των 2 εταίρων της. Έστω για το πρώτο αυτοκίνητο καταχωρήθηκαν στα βιβλία ετήσιες δαπάνες (αποσβέσεων, τελών, επισκευών και συντηρήσεων) 6.200 ευρώ, για το δεύτερο 6.000 ευρώ, για το τρίτο 5.800 ευρώ και για το τέταρτο 6.400 ευρώ. Σε όλη τη διάρκεια του 2014 και τα 4 αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται οποτεδήποτε και από τους 2 εταίρους. Συνεπώς, το 30% του κόστους των ανωτέρω, ανέρχεται σε 30%*(6.200+6.000+5.800+6.400)=7.320 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή προκύπτει εισόδημα από μισθωτή εργασία για τον καθένα από τους 2 εταίρους ίσο με 7.320/2=3.660 ευρώ.
Ο εκκαθαριστής μισθοδοσίας θα πρέπει να συμπεριλάβει στη βεβαίωση αποδοχών των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία που θα χορηγηθεί σε καθέναν από τους 2 εταίρους για το φορολογικό έτος 2014 και την παροχή αυτή των 3.660 ευρώ. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που τα εν λόγω αυτοκίνητα είναι μισθωμένα. Οπότε, ο εκκαθαριστής μισθοδοσίας θα πρέπει να επιμερίσει ποσοστό 30% της αγοραίας αξίας των μισθωμένων αυτοκινήτων (μίσθωμα, τέλη κυκλοφορίας και δαπάνες επισκευής και συντήρησης).
Τέλος σημειώνεται ότι με βάση την 129/2534/20.1.2010 ΚΥΑ (Β' 108), η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 13 ν. 4172/2013 δεν καταλαμβάνει τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι παροχή σε είδος αποτελεί και η χορήγηση δανείου κατόπιν έγγραφης συμφωνίας από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο. Η ωφέλεια για τον λήπτη της παροχής αυτής προσδιορίζεται ανά φορολογικό έτος, υπολογίζεται κατά το μήνα στον οποίον έγινε η παροχή και αποτιμάται ως η διαφορά μεταξύ των τόκων που υπολογίζονται με βάση το μέσο επιτόκιο αγοράς (σχετική η ΠΟΛ.1034/30.1.2014 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών) και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος βάσει της σχετικής έγγραφης συμφωνίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία ως παροχή σε είδος λαμβάνεται το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών, ήτοι ποσά που υπερβαίνουν το ποσό των τριών μισθών, θεωρούνται δάνειο.
Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:
α) Σε εργαζόμενο με μηνιαίες καθαρές αποδοχές 1.000 ευρώ καταβάλλεται την 30/6/2014 ο μισθός του και επιπλέον 1.000 ευρώ. Το επιπλέον αυτό ποσό των 1.000 ευρώ δεν θεωρείται δάνειο.
β) Σε εργαζόμενο με μηνιαίες καθαρές αποδοχές 1.000 ευρώ καταβάλλεται την 30/6/2014 ο μισθός του και επιπλέον 4.000 ευρώ. Επειδή το ποσό αυτό υπερβαίνει τις καθαρές αποδοχές τριών μηνών (4.000 > 3.000 (1.000 χ 3)) θεωρείται δάνειο. Στην περίπτωση αυτή, παροχή θεωρείται το ποσό που υπολογίζεται με βάση το μέσο επιτόκιο αγοράς κατά το μήνα που ελήφθη η προκαταβολή με έγγραφη συμφωνία.
Τέλος, γίνεται δεκτό ότι οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 ν. 4172/2013 δεν καταλαμβάνουν τα ποσά που είχαν καταβληθεί ή πιστωθεί στα υπόψη πρόσωπα (εργαζόμενους, εταίρους, μέτοχους κ.λπ.) πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, ανεξαρτήτως του αν τα υπόψη ποσά έχουν καταβληθεί ως δάνεια με έγγραφη συμφωνία ή άνευ αυτής ή ως προκαταβολές μισθών.

4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι παροχή σε είδος είναι και η ωφέλεια που λαμβάνει εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών. Η αξία της παροχής προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μεταβίβασής του και όχι κατά το χρόνο χορήγησης αυτών. Επομένως, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται η ωφέλεια που αποκτάται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ανεξάρτητα από το γεγονός του εάν υφίσταται ή όχι η εργασιακή σχέση του δικαιούχου της ωφέλειας κατά το χρόνο αυτό.
Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει τα δικαιώματα που ασκούνται από την έναρξη ισχύος της διάταξης (δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2014) ανεξαρτήτως του πότε είχε χορηγηθεί το εν λόγω δικαίωμα και επίσης καταλαμβάνει και δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών που διαπραγματεύονται και σε αλλοδαπά χρηματιστήρια.

5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι παροχή σε είδος είναι και η αγοραία αξία από την παραχώρηση κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους. Η παροχή αυτή αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλεται απευθείας από τον εργοδότη προς τον εκμισθωτή της παραχωρούμενης κατοικίας, ενώ στην περίπτωση που η προς παραχώρηση κατοικία ανήκει στον εργοδότη, η παροχή σε είδος αποτιμάται σε ποσοστό 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
Η ανωτέρω διάταξη δεν καταλαμβάνει τις κάτωθι περιπτώσεις:
α) Την παροχή καταλύματος από το Δημόσιο και φορείς του Δημοσίου σε υπηρετούντες σε αυτό (π.χ. σε ένστολους), δεδομένου ότι η μετακίνησή τους αποτελεί εκ του νόμου υποχρέωση.
β) Την παροχή καταλύματος (οικίας) σε εργαζόμενους, εταίρους ή μετόχους από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα λόγω πρόσκαιρης μετακίνησής αυτών σε υποκαταστήματα ή εργοτάξια ή λοιπές επαγγελματικές εγκαταστάσεις του εργοδότη στα πλαίσια της εργασίας τους (ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση όπου ο εργοδότης διατηρεί οικία εκτός της έδρας της επιχείρησής του για τις ανάγκες προσωρινής διαμονής - π.χ. μία εβδομάδα, ένας μήνας - των εργαζομένων που χρειάζεται να μεταβούν προσωρινά εκτός έδρας για τις ανάγκες της επιχείρησης του εργοδότη).

6. Οι διατάξεις του άρθρου 13 ν. 4172/2013 έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που ξεκίνησαν από 1.1.2014 και μετά.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 60 και της παρ. 21 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις του ν.4223/2013, οι παροχές αυτές υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου από 1.1.2015 και μετά. Οδηγίες για την παρακράτηση φόρου στις παροχές αυτές θα δοθούν με νεώτερη εγκύκλιο.

Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας πρέπει να αποτιμούν τις παροχές αυτές που προσαυξάνουν το φορολογητέο εισόδημα των ανωτέρω προσώπων και να τις συμπεριλαμβάνουν και αυτές στις βεβαιώσεις αποδοχών των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις που θα χορηγηθούν.

Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Οκτώ συμβουλές για να εντυπωσιάσετε σε μια συνέντευξη μέσω skype

Interview via Skype
Όλο και περισσότερες συνεντεύξεις γίνονται πλέον μέσω Skype κι αυτός ο τρόπος γνωριμίας των υποψήφιων συνεργατών έχει αποκτήσει πολλούς υποστηρικτές. Οι από απόσταση συνεντεύξεις και οι επαγγελματικές συναντήσεις γίνονται όλο και πιο συχνές με την πάροδο του χρόνου κι επειδή αργά ή γρήγορα μπορεί να βρεθείτε στην ανάγκη να πραγματοποιήσετε μια συνέντευξη με τέτοιο τρόπο, διαβάστε ορισμένες συμβουλές για να κάνετε την καλύτερη εντύπωση και να επιλεγείτε για τη δουλειά αλλά και για σπουδές ή εθελοντισμό. 
1. Δείξτε ότι είστε ο κατάλληλος/λη
Προκειμένου να αποδώσετε τα μέγιστα σε μια συνέντευξη, είναι καλό να προετοιμαστείτε με κάθε δυνατό τρόπο. Αρχικά, κάντε μια έρευνα για την εταιρία στο ίντερνετ και βρείτε την ιστοσελίδα της, τη σελίδα της στο Facebook και παρατηρήστε φωτογραφίες των εργαζομένων για να δείτε το στυλ και το ντύσιμο. Έπειτα, ετοιμαστείτε, γιατί αν έχετε την αμφίεση που έχουμε όλοι καθημερινά στο σπίτι, θα χρειαστείτε αρκετή ώρα να αλλάξετε και να δείχνετε φρέσκοι και μοντέρνοι. Ο Σέριφ Χουσείν, πρόεδρος και διευθυντής δημιουργικού τμήματος της εταιρίας Jinni Communications στην Οτάβα του Καναδά αναφέρει: «εργάζομαι αρκετά από το γραφείο μου στο σπίτι, επομένως η γενειάδα μου είναι σχεδόν πάντα πλούσια, τα μαλλιά μου δεν είναι πάντα χτενισμένα και δεν είμαι κατάλληλα ντυμένος» και παραδέχεται τη σημασία της καλής εμφάνισης σε μια τέτοια επαγγελματική συνέντευξη. Μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να ντυθείτε καλά μόνο μέχρι τη μέση, μιας και θα κάθεστε στο γραφείο σας, αλλά είναι καλύτερο να είστε κατάλληλα ντυμένοι συνολικά, γιατί μπορεί να τύχει να σηκωθείτε. Είναι και ψυχολογικό το θέμα, διότι μπαίνετε σε διάθεση εργασίας όταν είστε ντυμένοι σωστά για μια επαγγελματική συνάντηση. 
2. Προετοιμάστε το χώρο γύρω σας
Ανεξάρτητα αν η κλήση είναι απλώς τηλεφωνική ή αν είναι βιντεοκλήση, πραγματοποιήστε τη συνέντευξη σε ένα ήσυχο δωμάτιο, με ένα σκηνικό σοβαρό και μετρημένο, σε έναν χώρο που απομονώνεται με πόρτα από το υπόλοιπο σπίτι. «Κοιτάξτε πίσω σας και ελέγξτε το δωμάτιο, γιατί αυτό θα βλέπουν οι συνομιλητές σας στο βίντεο», λέει ο Χουσείν. Ένας ακατάστατος χώρος θα αποσυντονίσει το ακροατήριο σας και θα δώσει λανθασμένη ιδέα για τις οργανωτικές σας ικανότητες. Επίσης, ξεφορτωθείτε από το χώρο τυχόν προσωπικά αντικείμενα, γιατί δεν είναι η στιγμή να μοιραστείτε προσωπικές στιγμές με τους πιθανούς εργοδότες σας. Επιπλέον, φροντίστε να έχετε ενημερώσει όλους όσους μένουν μαζί σας για αυτήν τη συνάντηση, γιατί δεν θέλετε να σας διακόψει μια φωνή, ένα τηλέφωνο ή η εκκωφαντική μουσική του διπλανού δωματίου. Αν έχετε σκύλο, ταΐστε τον και βγάλτε τον βόλτα πριν από τη συνέντευξη και αν έχετε παιδιά καλέστε νταντά ή κάποιον συγγενή να τα προσέχει. 
 3. Κάντε πρόβα
Αν δεν έχετε μεγάλη εμπειρία με τις βιντεοκλήσεις, τις πρώτες φορές θα νιώθετε άβολα και αμήχανα, δεν θα ξέρετε πού να κοιτάξετε, τι να κάνετε με τα χέρια σας και δεν θα είναι εύκολο να ελέγξετε την ένταση της φωνής σας. Όλα αυτά όμως λύνονται με εξάσκηση. «Πραγματοποιήστε μια συνέντευξη πρόχειρη, ως εξάσκηση με έναν φίλο και καταγράψτε την για να έχετε μια ξεκάθαρη ιδέα πώς δείχνετε στο βίντεο», συμβουλεύει η Τσέριλ Πάλμερ, σύμβουλος καριέρας και ιδιοκτήτρια του Call to Career. Αναλύστε το αρχείο και επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νιώσετε άνετα με το αποτέλεσμα. 
 4. Ελέγξτε το username σας.
Το username είναι το πρώτο πράγμα που θα δει αυτός στον οποίο δίνετε συνέντευξη. Βεβαιωθείτε ότι είναι επαγγελματικό με το όνομά σας μέσα σε αυτό.
 5. Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε!
Σε μια παραδοσιακή συνέντευξη όπου θα συναντούσατε αυτοπροσώπως κάποιον, θα χαμογελούσατε για να τον χαιρετήσετε και θα διατηρούσατε μια χαρούμενη έκφραση στο πρόσωπό σας καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης. Είναι πιο δύσκολο ίσως να το κάνετε αυτό σε μια συνέντευξη μέσω ίντερνετ, γιατί μπορεί να μη νιώθετε τόσο άνετα να χαμογελάσετε σε κάποιον που δεν τον έχετε δίπλα σας. Ωστόσο, προσπαθήστε να είστε όσο πιο φυσικοί γίνεται και να φερθείτε όπως θα φερόσασταν γενικά σε οποιαδήποτε παρόμοια περίσταση. Το χαμόγελο είναι ο καλύτερος τρόπος να σπάσετε τον πάγο και να αναπτύξετε μια καλή επαφή με το συνομιλητή σας. Ακόμα και τηλεφωνική να είναι η κλήση, αν χαμογελάτε, αυτό περνάει στον ακροατή. Αν σας φαίνεται δύσκολο παρόλα αυτά, τότε εξασκηθείτε λίγο προτού αρχίσει η συνέντευξη, καλέστε έναν φίλο που σας κάνει να γελάτε ή κολλήστε μια χαρούμενη φωτογραφία πίσω από τον υπολογιστή σας για να τη βλέπετε και να χαμογελάτε. Kαι μην ξεχνάτε να κοιτάτε συνεχώς την κάμερα και όχι τις εικόνες της οθόνης του συνομιλητή σας ή την δική σας.
6. Να είστε συγκεντρωμένοι στη συνομιλία
Σε μια συνέντευξη είναι πολύ σημαντικό να ακούτε εκτός από το να μιλάτε. Θα πρέπει να δίνετε στο συνομιλητή σας τη δυνατότητα να καταλάβει ότι τον παρακολουθείτε, ότι είστε στο ρυθμό της συζήτησης. Η σύμβουλος καριέρας προτείνει να χρησιμοποιείτε ορισμένα επιφωνήματα όπως «χμ», «ναι» για να εκφράσετε τη συμμετοχή σας και για να δείξετε ότι συμφωνείτε με αυτά που ακούτε. Να μιλάτε αργά και κατανοητά Σε αυτό το είδος της συνομιλίας δημιουργούνται χρονικές υστερήσεις. Εκμεταλλευτείτε τις για να συγκροτήσετε καλύτερα την σκέψη σας και αυτά που θα πείτε μετά.  Θυμηθείτε επίσης να είστε προσηλωμένοι μόνο στη συνέντευξη και μην αρχίσετε να σκαλίζετε πράγματα δεξιά κι αριστερά, γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο εν μέσω μιας επαγγελματικής συνάντησης στην οποία δείχνετε το χαρακτήρα σας, από το να φαίνεστε σαν να βαριέστε ή να μη δίνετε την πρέπουσα σημασία σε αυτό με το οποίο καταπιάνεστε. 
7. Αν χρειάζεται, κάντε σκονάκι
Το πλεονέκτημα σε μια συνέντευξη μέσω ίντερνετ είναι ότι δεν χρειάζεται να έχετε μάθει απέξω διάφορα πράγματα, αλλά μπορείτε να τα έχετε γράψει κάπου σαν σκονάκι δίπλα σας ή απέναντί σας και να τα συμβουλεύεστε όποτε ξεχνάτε κάτι. «Μπορείτε να έχετε σημειώσεις μπροστά σας, χωρίς να το ξέρει η άλλη πλευρά», προτείνει ο Μπεν Κόμπερ, διευθυντής του τμήματος επιχειρησιακής ανάπτυξης και έρευνας στην PGAV Destinations. «Έχετε το βιογραφικό μπροστά σας, ορισμένα νέα σχετικά με την εταιρία, ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε και πιθανά θέματα συζήτησης». Φυσικά, δεν πρέπει να αρχίσετε να διαβάζετε τις σημειώσεις σαν να λέτε ποίημα, γι’ αυτό διαβάστε καλά αυτά που σημειώσατε και κρατήστε τα κυριότερα σημεία γραμμένα εύκολα και αναγνωρίσιμα.
8. Αντιμετωπίστε αμέσως τεχνολογικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν
Όταν μια συνέντευξη βασίζεται στην τεχνολογία, πολλά προβλήματα μπορεί να προκύψουν. Μια χαμηλής ταχύτητας σύνδεση, κακό σήμα και πολλά άλλα. Ίσως να διστάζετε να δώσετε προσοχή στο πρόβλημα, αλλά δεν θέλετε να δώσετε μια λάθος απάντηση επειδή δεν ακούσατε καλά την ερώτηση. Γι’ αυτό το λόγο, αν πέσει στην αντίληψή σας κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση, στο σήμα, ή στον εξοπλισμό, προσπαθήστε γρήγορα να το επιδιορθώσετε, προκειμένου να έχετε καλύτερη και ποιοτικότερη επικοινωνία. Η κίνηση και η πρωτοβουλία σας πιθανώς να εντυπωσιάσει τα μελλοντικά αφεντικά σας που θα χαρούν να δουν ότι δεν κάθεστε με σταυρωμένα τα χέρια όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα. Για καλό και για κακό πάντως να έχετε συνεχώς το laptop σας στην πρίζα και να έχετε πρόχειρο το κινητό σας με ρύθμιση στο "αθόρυβο" και έτοιμη την επαφή με τον συνομιλητή σας στην περίπτωση που κοπεί η σύνδεση.


Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Υπεγράφη η νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το έτος 2014

Η νέα σύμβαση, η οποία είναι ετήσια και υπογράφηκε πέντε μέρες πριν από τη λήξη τής τρίμηνης μετενέργειας της προηγούμενης, προβλέπει τη διατήρηση βασικών όρων που ορίζονται από τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ, όπως είναι η διατήρηση του επιδόματος γάμου, του 13ου και 14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, και των τριετών -ωριμάνσεων- που έχουν «παγώσει», έως ότου η καταγεγραμμένη ανεργία μειωθεί κάτω από 10%.

Συλλογική σύμβαση εργασίας [26/03/2014]
Συμφωνήθηκε επίσης και η επέκταση του δικαιώματος για άδεια φροντίδας του παιδιού (μειωμένο ωράριο) και στον πατέρα, στην περίπτωση που η γυναίκα είναι αυταπασχολούμενη.
Στις περιπτώσεις που και οι δυο γονείς είναι μισθωτοί, θα μπορούν με κοινή δήλωση στους εργοδότες τους να επιλέγουν για το ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της γονικής άδειας, εκτός και αν με κοινή δήλωσή τους κάνουν και οι δυο χρήση του δικαιώματος αυτού μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται.
Σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2002, παρέχεται στη μητέρα δικαίωμα για 30 μήνες να προσέρχεται αργότερα ή να αποχωρεί κατά μία ώρα νωρίτερα από την εργασία της.
Οι κοινωνικοί εταίροι δεν συζήτησαν το θέμα του κατώτερου μισθού ο οποίος πλέον καθορίζεται με νόμο.
Παράλληλα, συμφωνήθηκε, ειδική ρήτρα η οποία προβλέπει ότι στην περίπτωση κατά την οποία η νομοθεσία αυτή αλλάξει «κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας ΕΓΣΣΕ τότε θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών ορίων της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης».
«Θα αγωνιστούμε για να αποκαταστήσουμε τους μισθούς και τις εργασιακές σχέσεις» δήλωσε μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος. Ο κ. Παναγόπουλος ανέφερε επίσης ότι θα υπάρξει κοινή παρέμβαση με τους εργοδότες προς το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση χαρακτήρισε «αδιανόητο» το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό και τις εργασιακές σχέσεις. Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας αναφέρθηκε στο παράδειγμα του μειωμένου κατώτερου μισθού για τους νέους για το οποίο υποστήριξε ότι όχι μόνο δεν πέτυχε να μειώσει την ανεργία των νέων αλλά αντίθετα την πολλαπλασίασε.
«Πετύχαμε να κρατήσουμε ζωντανό το θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων» δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Γιώργος Δασκαλόπουλος, και πρόσθεσε: «Τώρα πρέπει να δουλέψουμε για να έρθουν καλύτερες μέρες για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις».
Την ανάγκη να κρατηθεί ζωντανός ο θεσμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων σημείωσε και ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Γιώργος Βερνίκος, ενώ τόνισε ότι «στον κλάδο του τουρισμού κάνουμε ό,τι μπορούμε».
«Οι αλόγιστες περικοπές στους μισθούς των εργαζομένων έλαβαν σήμερα τέλος με την ομόφωνη απόφασή μας να κρατήσουμε ενεργό το θεσμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αφού με τον "μανδύα" της ΕΓΣΣΕ διατηρούμε το επίδομα γάμου» ανέφερε ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) Βασίλης Κορκίδης.
«Μήνυμα προς την κυβέρνηση και τους δανειστές» χαρακτήρισε την υπογραφή της σύμβασης ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), Γιώργος Καββαθάς και σημείωσε ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν είναι ελεύθερες λόγω των νομοθετικών παρεμβάσεων.
Η ισχύς της νέας συλλογικής σύμβασης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του 2014 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Χαιρέτισε τη συμφωνία ο Γιάννης Βρούτσης:
«Χαιρετίζουμε τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων και τη σύναψη νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το 2014.
Επιβεβαιώνεται, έτσι, η συλλογική αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και η ουσιαστική δυναμική που αυτή μπορεί να έχει όταν επικρατεί πνεύμα ωριμότητας, συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Σήμερα, στη μεγάλη στροφή για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας, η κοινωνική συνεννόηση και ηρεμία, η συναίνεση και η συνεργασία των δυνάμεων της εργασίας και της παραγωγής είναι περισσότερο απαραίτητες από ποτέ».