Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Αναδρομικά από 14 Φεβρουαρίου οι εργοδότες έχουν το δικαίωμα να μειώσουν αυτόματα του μισθούς με βάση τον νέο νόμο – Η σχετική υπ΄αριθμ. 6 της 28.2.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 38/28-02-2012)


Μετά την χθεσινή έγκριση της σχετικής πράξης νομοθετικού περιεχομένου από το Υπουργικό Συμβούλιο η οποία επικύρωσε ουσιαστικά όσα προβλέπει το «Μνημόνιο 2» δηλαδή ο νόμος 4046/2012 ο οποίος ψηφίστηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο στις 12 Φεβρουαρίου και που προβλέπει μειώσεις 22% και 32% για τους νέους έως 25 ετών, οι εργοδότες έχουν το δικαίωμα να μειώσουν αυτόματα του μισθούς με βάση τον νέο νόμο. Το ίδιο φυσικά ισχύει και από τις 14 Μαΐου, που λήγει η τρίμηνη μετενέργεια, για όσους καλύπτονται αυτή τη στιγμή από κάποια κλαδική σύμβαση σε περίπτωση που δεν υπογραφεί νέα. Ούτως ή άλλως πάντως οι νέες κλαδικές συμβάσεις που θα υπογραφούν, εκτός από γενναίες μειώσεις που αναμένεται να προβλέπουν, θα περιλαμβάνουν μεγάλες μειώσεις αφού θα λείπουν τα περισσότερα επιδόματα όπως το γάμου, ωριμάνσεων (όπως επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας) τα οποία αναστέλλονται μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% .
Ακόμη προβλέπεται ότι η προσφυγή στον Οργανισμό Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) για τις εργατικές διαφορές μπορεί πλέον να γίνει μόνο με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών (εργοδότης και εργαζόμενοι) ενώ οι προσφυγές περιορίζονται αποκλειστικά στο ζήτημα του βασικού μισθού.
Επίσης επέρχονται ανατροπές και σε ό,τι αφορά τις συλλογικές συμβάσεις. Με το νέο καθεστώς οι παλαιές συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη από δύο χρόνια λήγουν αυτομάτως στις 14 Φεβρουαρίου ενώ όσες ισχύουν για μικρότερο διάστημα θα πρέπει να λήξουν τρία χρόνια μετά την ημερομηνία υπογραφής τους. Έως ότου συναφθεί νέα συλλογική σύμβαση εργασίας ο εργαζόμενος (που δεν έχει υπογράψει ατομική σύμβαση) διατηρεί το μισθό που προέβλεπε η τελευταία κλαδική ή επιχειρησιακή σύμβαση.
Τέλος σε ό,τι αφορά το προσωπικό του ευρύτερου δημόσιου τομέα καταργείται πρακτικά η μονιμότητα για όσους καλύπτονταν από συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Στο εξής διατηρείται η μονιμότητα μόνο στο στενό δημόσιο τομέα.

Οι νέοι κατώτατοι μισθοί πλέον της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) διαμορφώνονται ως εξής:
ΑΓΑΜΟΙ:
Χωρίς προϋπηρεσία 586 ευρώ μεικτά (από 751 ευρώ)
Με μια τριετία 634,9 ευρώ (από 814 ευρώ)
Με δύο τριετίες 692,6 ευρώ (από 888 ευρώ)
Με τρεις τριετίες 750 ευρώ (από 962 ευρώ)
ΕΓΓΑΜΟΙ (ο γάμος προσθέτει 50 ευρώ):
Χωρίς προϋπηρεσία 644,7 ευρώ (από 826,5 ευρώ)
Με μια τριετία 693,5 ευρώ (από 889 ευρώ)
Με δύο τριετίες 751 ευρώ (από 963 ευρώ)
Με τρεις τριετίες 809 ευρώ (από 1.037 ευρώ)
ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ: 511 ευρώ
ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ: 357 ευρώ

Παρακάτω, η αρ. 6 της 28.2.2012 σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 6 της 28.2.2012
Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012
ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πράξη 6 της 28.2.2012
(ΦΕΚ Α' 38/28-02-2012)
Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:
 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 (Α΄ 28).
 2. Τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Ε΄ «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις», παράγραφος 29 του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και στο Κεφάλαιο 4 «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης» παράγραφος 4.1: «Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας» του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, τα σχέδια των οποίων εγκρίθηκαν κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 και προσαρτήθηκαν ως παράρτημα V στον ν. 4046/2012.
 3. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις συνιστούν πλήρεις κανόνες δικαίου άμεσης εφαρμογής, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.
 4. Την ανάγκη να ρυθμιστούν αναγκαία ζητήματα για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων.
 5. Την ανάγκη εφαρμογής συνολικών και σημαντικών διαρθρωτικών ρυθμίσεων, με στόχο την τόνωση της απασχόλησης και της παραγωγής και την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, με την απελευθέρωση των αγορών εργασίας, όπως αυτές δικαιολογούνται από λόγους γενικότερου συμφέροντος συνδεόμενοι με τη λειτουργία της εθνικής οικονομίας και την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της.
 6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
 7. Το γεγονός ότι, από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 8. Την από 28.2.2012 εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι :
Άρθρο 1.
 1. Από 14−2−2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15−7−2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1−1−2012, μειώνονται κατά 22%.
 2. Από 14−2−2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής μειώνονται κατά 32% τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15−7−2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1−1−2012, για νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών. Τα μειωμένα κατά 32% κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τους μαθητευόμενους της παρ. 9 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115). Η παρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010, το άρθρο 43 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καταργούνται.
 3. Η άμεση προσαρμογή στα νέα μειωμένα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, όπως καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.
 4. Συμφωνίες των μερών που υπολείπονται των νέων μειωμένων κατώτατων μισθών και ημερομισθίων, όπως καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, είναι αυτοδικαίως άκυρες ως προς τον όρο αυτό.
Άρθρο 2
 1. Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συνάπτονται εφεξής για ορισμένο χρόνο ισχύος, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
 2. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14−2−2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις 14−2−2013.
 3. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που την 14−2−2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27).
 4. Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012. Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα. Η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Οι όροι του τρίτου εδαφίου που διατηρούνται, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν από εκείνους της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή της νέας ή της τροποποιημένης ατομικής σύμβασης.
 5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27) παύουν να ισχύουν.
 6.  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τις Διαιτητικές Αποφάσεις.
Άρθρο 3
 1. Από 14−2−2012 η προσφυγή στη διαιτησία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν.1876/1990 (Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γίνεται αποκλειστικά με κοινή συμφωνία των μερών. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν.3899/2010 (Α΄ 212), παύει να ισχύει.Η παράγραφος 8 του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν.3899/2010 (Α΄ 212) εξακολουθεί να ισχύει.
 2.  Η σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται αποκλειστικά στον καθορισμό βασικού μισθού ή/και βασικού ημερομισθίου, και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνεται σε αυτήν κανένα άλλο ζήτημα αλλά ούτε και ρήτρες που διατηρούν κανονιστικούς όρους προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων.
 3. Μεταξύ των στοιχείων, που σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνει υπόψη του ο διαιτητής ή η Επιτροπή Διαιτησίας, περιλαμβάνονται και οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία, που συγκεντρώθηκαν κατά την διαδικασία της διαιτησίας και κυρίως οι οικονομικές συνθήκες, η πρόοδος στην μείωση του κενού ανταγωνιστικότητας, η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας και η παραγωγική δραστηριότητα στον επαγγελματικό κλάδο που σχετίζεται με την διαφορά.
 4. Προσφυγές που έχουν κατατεθεί στον ΟΜΕΔ και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί διαιτητική απόφαση, αν μεν έχουν κατατεθεί μονομερώς δεν συζητούνται και τίθενται στο αρχείο, ενώ αν έχουν κατατεθεί με κοινή συμφωνία των μερών κρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 4

Από 14−2−2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Άρθρο 5
 1. Από 14−2−2012 συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που προβλέπεται να λήγουν με τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, νοούνται ως συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και σε περίπτωση λύσης αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2112/1920, όπως ισχύει. Οι διατάξεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί κάθε φορά με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65) ή με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
 2. Από την 14.2.2012 διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και όροι Συλλογικών Συμβάσεων και Διαιτητικών Αποφάσεων, Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού και αποφάσεων Διοίκησης επιχειρήσεων, που θεσπίζουν όρους που υποκρύπτουν μονιμότητα ή ρήτρες μονιμότητας παρεκκλίνοντας από τους γενικούς κανόνες της εργατικής νομοθεσίας ή/και προβλέπουν την εφαρμογή, αναλογική ή ευθεία, διατάξεων του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων, καταργούνται. Οι διατάξεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί κάθε φορά με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65) ή με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.1892/1990 (Α΄ 101).

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.
H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΛΥΤΡΑΣ

Καταργείται κάθε έννοια μονιμότητας στις ΔΕΚΟ και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.


Από τις 14.2.2012 διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και όροι Συλλογικών Συμβάσεων και Διαιτητικών Αποφάσεων, Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού και αποφάσεων Διοίκησης επιχειρήσεων, που θεσπίζουν όρους που υποκρύπτουν μονιμότητα ή ρήτρες μονιμότητας παρεκκλίνοντας από τους γενικούς κανόνες της εργατικής νομοθεσίας ή και προβλέπουν την εφαρμογή, αναλογική ή ευθεία, διατάξεων του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων, καταργούνται. Οι διατάξεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Μπαράζ ν/σ και υπουργικών αποφάσεων μέχρι την Πέμπτη, κρίσιμες οι ψηφοφορίες για τη μείωση μισθών και συντάξεων.


Έρχεται νομοθετική «καταιγίδα» για τα προαπαιτούμενα της νέας δανειακής σύμβασης, μέχρι την Πέμπτη, ώστε η ελληνική κυβέρνηση να μην έχει εκκρεμότητες στο Eurogroup και τη Σύνοδος Κορυφής. Ιδιαίτερα κρίσιμες είναι οι ψηφοφορίες της Τρίτης και της Τετάρτης για τις ρυθμίσεις που αφορούν τη μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων και του κατώτατου μισθού όπως και την ενοποίηση των επικουρικών ταμείων και για τις οποίες ΠΑΣΟΚ και ΝΔ έχουν θέσει κομματική πειθαρχία, ιδιαίτερα μετά τις 45 διαγραφές για τα “όχι” στη νέα δανειακή σύμβαση και το PSI στις ψηφοφορίες της περασμένης Κυριακής. Τις επόμενες 4 ημέρες θα πρέπει να εκδοθούν δεκάδες εγκύκλιοι και υπουργικές αποφάσεις.

Αναλυτικά τα προαπαιτούμενα που θα πρέπει να εκπληρωθούν στα επόμενα 24ωρα για τη νέα δανειακή σύμβαση είναι:

Νόμοι του κράτους
 • Μείωση κύριων συντάξεων
 • Μείωση επικουρικών συντάξεων
 • Μείωση κατώτατου μισθού
 • Επέκταση ωραρίου φαρμακείων
 • Υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση
 • Υποχρεωτική συνταγογράφηση δραστικής ουσίας

Εγκύκλιοι
 • Κατάργηση μετενέργειας
 • Πάγωμα ωριμάνσεων
 • Κατάργηση υποχρεωτικής διαιτησίας
 • Κλείσιμο ΟΕΚ-ΟΕΕ
 • Περικοπή ΠΔΕ
 • Μείωση λειτουργικών δαπανών
 • Άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων

Υπουργικές αποφάσεις
 • Μείωση τιμών φαρμάκων με πατέντα 6%
 • Μείωση μέγιστης τιμής γενόσημων 15%
 • Αύξηση συμμετοχής ασφαλισμένων 15%
 • Επικαιροποίηση αρνητικής λίστας φαρμάκων
 • Συνταγογράφηση φθηνότερου φαρμάκουΠηγή: ZOOMNEWS

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ – ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ – ΑΡΝΙΣΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΤΗΓΑΝΙΑ ΓΙΑ ΦΤΩΧΑ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ..


ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
Καθαρά Δευτέρα φέτος είναι στις 27-02-2012. Δεν θεωρείται εξαιρέσιμη αργία για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα  και συνεπώς είναι γι’ αυτούς εργάσιμη μέρα. Έτσι κατά την ημέρα αυτή, επιτρέπεται η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών είναι νόμιμη και δεν δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αμοιβή.
Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, αν μεν είναι ημερομίσθιοι, οφείλεται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς άλλη προσαύξηση (δηλαδή δεν θα λάβουν την προσαύξηση 75%), αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται να λάβουν καμία άλλη αμοιβή πέρα του κανονικού μηνιαίου μισθού. Μπορεί όμως η παραπάνω εορτή να έχει χαρακτηρισθεί σαν ημέρα αργίας: 
α) με συλλογική σύμβαση, επιχειρησιακή συνήθεια, εσωτερικό κανονισμό, με ατομική σύμβαση εργασίας ή τέλος με έθιμο, οπότε οι μισθωτοί δικαιούνται κανονικά το ημερομίσθιο ή το μισθό τους αντίστοιχα χωρίς καμιά πρόσθετη αμοιβή και
β) να περιλαμβάνεται σε ΣΣΕ η Δ.Α όρος για την καταβολή προσαύξησης 75%, οπότε σ αυτή τη περίπτωση οι μισθωτοί που υπάγονται σ΄αυτήν δικαιούνται να λάβουν την παραπάνω αύξηση.
Τέλος τονίζουμε αν την ημέρα αυτή που χαρακτηρίζεται σαν εργάσιμη εορτή, ο μισθωτός που θα απουσιάσει αυθαίρετα από την εργασία του όχι μόνο δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιό του αλλά η απουσία του χαρακτηρίζεται αδικαιολόγητη.
Διευκρινίζεται ότι για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα η καθαρά Δευτέρα είναι επίσημη (υποχρεωτική αργία) αργία
Τι ισχύει για τα Super Market
Η Καθαρή Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές (υποχρεωτικές αργίες), ως εκ τούτου η λειτουργία των καταστημάτων κατά την ημέρα αυτή είναι ελεύθερη, εάν και εφόσον το επιθυμεί ο κάθε έμπορος – επιχειρηματίας. Συνακόλουθα, η Καθαρή Δευτέρα είναι εργάσιμη ημέρα και για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Είναι όμως δυνατόν η ανωτέρω εορτή να οριστεί ως ημέρα αργίας με άλλες ειδικές διατάξεις, όπως π.χ. με συλλογική σύμβαση, υπουργική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα (τοπική εορτή), επιχειρησιακή πρωτοβουλία κ.λπ..
Δεδομένου ότι, ειδικότερα στην περιφέρεια, υπάρχουν μικρά και μεσαία σούπερ μάρκετ ενταγμένα στην δύναμη των Εμπορικών Συλλόγων, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της από 7-9-2006 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις, η Καθαρή Δευτέρα καθιερώθηκε ως υποχρεωτική αργία για τους εργαζόμενους στα Σούπερ Μάρκετ. Εξαιρούνται τα Σούπερ Μάρκετ που βρίσκονται σε Δήμους κάτω των 7.000 κατοίκων, όπου η αργία καθιερώνεται ως προαιρετική. Στην περίπτωση αυτή (τη δεύτερη), εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργήσουν, οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν το ημερομίσθιό τους με προσαύξηση 75%.
Η από 7-9-2006 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν τροποποιεί το πλαίσιο για το ωράριο των καταστημάτων αλλά αφορά μόνο τους εργαζόμενους. Θεωρητικά λοιπόν, εάν ένα Σούπερ Μάρκετ ανοίξει την Καθαρή Δευτέρα σε Δήμο άνω των 7.000 κατοίκων χωρίς να απασχολήσει εργαζόμενους, τότε θα λειτουργήσει νόμιμα.
Οι ρυθμίσεις της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και το όριο των Δήμων με πληθυσμό άνω των 7.000 κατοίκων αφορούν μόνο σε επιχειρήσεις Σούπερ Μάρκετ. Ως εκ τούτου, τα λοιπά εμπορικά καταστήματα τροφίμων, που θα επιλέξουν να λειτουργήσουν την Καθαρή Δευτέρα, οπουδήποτε στην επικράτεια, θα ανοίξουν νόμιμα και δεν οφείλουν προσαυξημένο ημερομίσθιο ή άλλες επιβαρύνσεις. Η προσαύξηση οφείλεται μόνο στους εργαζόμενους των Σούπερ Μάρκετ που θα λειτουργήσουν την ημέρα αυτή σε Δήμους με πληθυσμό κάτω των 7.000 κατοίκων.

ΚΑΛΗ ΑΠΟΚΡΙΑ, ΚΑΛΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!

ΚΟΥΛΟΥΜΑ Ή ΚΟΥΜΟΥΛΑΘΕΣ Ή ΚΟΥΛΟΥΜΠΑ Ή ΚΟΥΜΟΥΛΕΣ.
Μια χαρακτηριστική λέξη που χρησιμοποιούμε για την Καθαρά Δευτέρα είναι τα Κούλουμα, τα οποία σηματοδοτούν το τέλος της αποκριάς και αναφέρονται στο παραδοσιακό λαϊκό πανηγύρι που στήνεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα.
Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί τη λήξη της αποκριάς και την έναρξη της νηστείας.
Το ξεκίνημα της Σαρακοστής γιορτάζεται με διάφορα σαρακοστιανά εδέσματα, όπως η παραδοσιακή λαγάνα, η ταραμοσαλάτα και οι ελιές.
Τι σημαίνει η λέξη "κούλουμα"
Για την προέλευση της λέξης "κούλουμα" αλλά και την καθιέρωση της συγκεκριμένης γιορτής, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
Μία από τις λανθασμένες ερμηνείες που ακούγονται, είναι εκείνη που λέει ότι τα "κούλουμα" προέρχονται από την λατινική λέξη "CULUMUS", κάτι που δεν μπορεί να ισχύει αφού... δεν υπάρχει τέτοια λέξη στα λατινικά.
Η παραπάνω παρανόηση οφείλεται στην εκδοχή που θέλει τα "κούλουμα" να αποτελούν αναγραμματισμό του λατινικού "CUMULUS" που σημαίνει "σωρός, αφθονία", αλλά και "τελείωμα". Το πιθανότερο λοιπόν, είναι το cumulus να έγινε "κούμουλα" και στη συνέχεια "κούλουμα", με την έννοια ότι την ημέρα καταναλώνουν όλοι αφθονία νηστίσιμων τροφών και παράλληλα σηματοδοτεί το τελείωμα της Αποκριάς.
Τα τελευταία χρόνια αναφέρεται επίσης ότι η λέξη "κούλουμα", προέρχεται από την αλβανική λέξη KULM ή KOLUM που -υποτίθεται- σημαίνουν "καθαρός" και συνδυάζονται με την Καθαρά Δευτέρα. Στην αλβανική γλώσσα όμως από τις παραπάνω λέξεις υπάρχει μόνο το kulm και σημαίνει "κορυφή", οπότε δεν γνωρίζουμε πού στηρίζεται αυτή η θεωρία και πόσο βάσιμη μπορεί να είναι.
Σύμφωνα με την δεύτερη πιθανή εκδοχή τώρα, η λέξη "κούλουμα", προέκυψε από την λατινική λέξη "COLUMNA", που σημαίνει "κολώνα". Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία για αρχαία προέλευση της γιορτής, η παράδοση λέει ότι οι Αθηναίοι πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, γιόρταζαν την Καθαρά Δευτέρα στις πλαγιές του λόφου του Φιλοπάππου όπου έτρωγαν και έπιναν καθισμένοι στους βράχους, μέχρι τη δύση του ηλίου. Αμέσως μετά, οι Ρουμελιώτες γαλατάδες που ζούσαν στην Αθήνα έστηναν χορό -κυρίως τσάμικο- στους στύλους του Ολυμπίου Διός, στις "κουλώνες", όπως έλεγαν με την ιδιαίτερη ντοπιολαλιά τους.
  
Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ Ή ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
Τεσσαρακοστή ή Σαρακοστή είναι χριστιανική χρονική περίοδος νηστείας. Είναι η αρχαιότερη από τις μεγάλες νηστείες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Καθιερώθηκε τον 4ο αιώνα. Αρχικά διαρκούσε έξι εβδομάδες ενώ αργότερα προστέθηκε και η έβδομη εβδομάδα.
Ονομασία: 
Ονομάζεται "Σαρακοστή" γιατί περιλαμβάνει σαράντα ημέρες νηστείας. Η ονομασία Τεσσαρακοστή κατ'άρχάς σήμαινε την τεσσαρακοστή ημέρα πριν το Πάσχα, γρήγορα όμως το όνομα δώθηκε σε όλη την περίοδο της νηστείας πριν το Πάσχα. Πολλοί εκλάμβαναν και τη Μεγάλη Εβδομάδα ως συμπεριλαμβανόμενη στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, οπότε ο χρόνος των τεσσαράκοντα ημερών διευρυνόταν[1] Ο χαρακτηρισμός "Μεγάλη"  δε δίνεται για τη μεγάλη διάρκειά της, αλλά για τη σημασία της, σε ανάμνηση των Παθών του Χριστού.
Διάρκεια:
Η Μεγάλη Σαρακοστή αποτελεί την προετοιμασία των πιστών για τη γιορτή της Ανάστασης του Χριστού από την οποία και προσδιορίζεται κατ' έτος ως κινητή περίοδος. Διαρκεί από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή πριν το Σάββατο του Λαζάρου, οπότε ακολουθεί η Κυριακή των Βαΐων και η Μεγάλη Εβδομάδα. Η δε Κυριακή των Βαΐων είναι η τελευταία ημέρα της περιόδου αυτής.
Η Μεγάλη Εβδομάδα δεν περιλαμβάνεται στη Σαρακοστή αν και συνεχίζεται η νηστεία που είναι ιδιαίτερα αυστηρότερη. Στη πραγματικότητα μαζί με την εβδομάδα των Αγίων Παθών είναι πεντηκονθήμερη περίοδος.
Νηστεία: 
Σε όλες τις ημέρες της Μεγάλης Σαρακοστής τηρείται αυστηρή νηστεία εκτός του Σαββάτου και Κυριακής, όπου γίνεται κατάλυση οίνου και ελαίου, επιτρέπεται δηλαδή η κατανάλωση κρασιού και λαδιού. Στις υπόλοιπες ημέρες η νηστεία συνίσταται σε ξεροφαγία, δηλαδή σε φυτικές τροφές χωρίς έλαιο Εξαίρεση αποτελεί:
 • η γιορτή των Αγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων όπου καταλύεται το λάδι καθώς και
 • ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου οπότε καταλύεται το ψάρι, όποια μέρα και να γιορτασθεί.

Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα τηρείται αυστηρή νηστεία ακόμα και το Μεγάλο Σάββατο όπου είναι και το μόνο Σάββατο του έτους που, σύμφωνα με τους κανόνες της εκκλησίας, δεν καταλύεται το λάδι.
Εκ της ονομασίας αυτής τα προς κατανάλωση νηστίσιμα τρόφιμα της περιόδου αυτής, αλλά και οποιαδήποτε έχουν σχέση μ΄ αυτή ονομάζονται σαρακοστιανά σε αντίθεση με τα πασχαλινά.

ΑΡΝΙΣΙΑ ΤΗΓΑΝΙΑ

Ρουμελιώτικη αρνίσια τηγανιά
Αποχαιρετίστε  λοιπόν την κρεατοφαγία με έναν υπέροχο ρουμελιώτικο μεζέ για φτωχά πορτοφόλια… γιατί και η φτώχεια θέλει την καλοπέρασή της…:-)

Υλικά:
 • 1 συκωταριά αρνίσια
 • 3 κουτ. σούπας ξίδι
 • 50 ml κρασί λευκό ξηρό
 • 1 πράσο κομμένο σε κομμάτια
 • 2 κουτ. σούπας ρίγανη
 • 100 ml ελαιόλαδο
 • 2 λεμόνια (τον χυμό τους)

Εκτέλεση:
Πλένουμε τη συκωταριά καλά κάτω από κρύο τρεχούμενο νερό, την κόβουμε σε μπουκιές και τις βάζουμε σε ένα μπολ με ξίδι για 10 λεπτά. Ξεπλένουμε καλά. Bάζουμε σε τηγάνι το ελαιόλαδο και το πράσο και το σοτάρουμε μέχρι να γυαλίσει. Pίχνουμε τη συκωταριά και την αφήνουμε να τσιγαριστεί για 5 περίπου λεπτά. Σβήνουμε με το κρασί και σκεπάζουμε για 1 λεπτό το τηγάνι ώστε να εγκλωβιστεί στο εσω-τερικό του το άρωμα του κρασιού. Στη συνέχεια, προσθέτουμε τα μυρωδικά και αφήνουμε την τηγανιά να σιγοψηθεί για 10 περίπου λεπτά. Περιχύνουμε με τον χυμό των λεμονιών και σερβίρουμε.

Άντε στην υγειά μας, χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή μ’ ένα καλό κρασί!!!

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Επίκαιρα εργασιακά


Σε αποσύνδεση των ασφαλιστικών παροχών ή προσαυξήσεων σύνταξης, αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης με εξαγορά, περικοπή ποσού σύνταξης λόγω απασχόλησης εισοδηματικά κριτήρια για ασφάλιση κατηγοριών εργαζομένων στον ΟΓΑ ή στον ΟΑΕΕ από το ύψος του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη μετά την μείωση του 22% προχώρησε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης με την κατάθεση σχετικής τροπολογίας στη Βουλή. Ωστόσο άγνωστο παραμένει ποια θα είναι τελικά η μείωση όλων των καταβαλλόμενων επιδομάτων που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό της ΕΓΣΣΕ, όπως το επίδομα ανεργίας, μητρότητας, τέκνων κτλ.
Πριν την κατάθεση της τροπολογίας, ο υπουργός Εργασίας ενημέρωσε το υπουργικό συμβούλιο ότι με την τροπολογία δεν θα επηρεαστούν τα σημερινά επίπεδα των συνταξιοδοτικών παροχών. 
Ακόμη σύμφωνα με την τροπολογία παρατείνονται έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2013 οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας για παροχές ασθένειας να ανέρχονται σε πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, όπως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Παράλληλα, η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων παρατείνεται για ένα έτος από τη λήξη της και πάντως όχι πέραν της 31-Δεκεμβρίου 2012.

Μετοχικό ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

Αλλαγές έρχονται και στον υπολογισμό των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου των Πολιτικών Υπαλλήλων όπου βασίζεται στο βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου η βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά την έξοδο από την υπηρεσία. Ειδικότερα εισάγονται δύο διαφορετικοί βασικοί μισθοί, ένας έως την 31/10/2011 και ένας από 1/11/2011. Για να διατηρηθεί η αναλογικότητα των καταθέσεων των μετόχων θα πρέπει όπως το α’ υπομέρισμα, που υπολογίζεται με βάση το βασικό μισθό μαζί με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, να προκύπτει από δύο ποσά: ένα αυτό που θα αντιστοιχεί στο βασικό μισθό μέχρι 31/10/2011 και ένα στο βασικό μισθό που θα αντιστοιχεί από 1/11/2011 μέχρι την συνταξιοδότηση.

Έτσι πλέον ο υπολογισμός του μερίσματος θα γίνεται με βάση τον χρόνο που ο κάθε μέτοχος συνεισέφερε στην περιουσία του Ταμείου ειδικότερα για τις «τυχόν άλλες αποδοχές» θα πρέπει να καθιερωθεί ως ελάχιστη χρονική συμμετοχή ο μήνας. Με την καθιέρωση του μήνα κάθε μέτοχος θα απολαμβάνει μέρισμα ακριβώς σύμφωνα με τις καταθέσεις – κρατήσεις που του έγιναν επί των «τυχόν άλλων αποδοχών».

Ποιες παροχές δεν μειώνονται 

Αναγνώριση Πλασματικών Χρόνων: Αναγνώριση με εξαγορά για θεμελίωση και προσαύξηση της σύνταξης ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1-1-2011 με τις αυξημένες προϋποθέσεις του άρ. 10 του ν.3863/2010 (ενδεικτικά : χρόνος παιδιών, γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, σπουδών, κενά ασφάλισης, εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών). Η εξαγορά γίνεται σε ποσοστό επί του 25πλασίου του ΗΑΕ που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Απασχόληση Συνταξιούχων: Για τους απασχολούμενους συνταξιούχους που είναι άνω των 55 ετών:(α) Για όσους αναλαμβάνουν έμμισθη εργασία, περικόπτεται το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξής τους που υπερβαίνει τα 30ΗΑΕ κατά 70%.(β) Για όσους αυτοαπασχολούνται, περικόπτεται το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξής τους που υπερβαίνει τα 60ΗΑΕ.

Ποσό προσαύξησης λόγω συζύγου σε περίπτωση συνταξιούχου με ποσό σύνταξης μεγαλύτερο του κατωτάτου ορίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Στους παλαιούς (μέχρι 31-12-1992) ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εκ του νόμου) προσαυξάνεται: 1. Το ποσό της σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας για το σύζυγο κατά 1 ½ του ΗΑΕ2. Το ποσό της σύνταξης αναπηρίας λόγω εργατικού ατυχήματος για το σύζυγο κατά 1 ½ του ΗΑΕ και για κάθε παιδί κατά 1 ΗΑΕ.

Αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας: Για την εξαγορά του χρόνου οι μισθωτοί ασφαλισμένοι καταβάλλουν για κάθε μήνα το άθροισμα της μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, το οποίο υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πριν την υποβολή της αίτησης, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το 25πλάσιο του ΗΑΕ όπως ισχύει κάθε φορά.

Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας: Η εξαγορά γίνεται βάσει του ποσοστού εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη επί του 25πλάσιου του ΗΑΕ, όπως ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης.

Συνταξιοδότηση άγαμων θυγατέρων: Η καταβαλλόμενη σύνταξη σε άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες περικόπτεται ή αναστέλλεται, εάν το εισόδημά τους, πλην των συντάξεων, υπερβαίνει το 30πλάσιο ή 40πλάσιο, ή το 50πλάσιο ή το 60πλάσιο του ΗΑΕ.

Εισοδηματικά κριτήρια για την εφαρμογή των διατάξεων για την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των κατοίκων σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων:
 Η ασφάλιση των μελών αγροτικών συνεταιρισμών στον ΟΓΑ ή στον ΟΑΕΕ συνδέεται με τις άλλες ιδιότητες –απασχολήσεις –επαγγέλματά τους και ασφαλίζονται στους οργανισμούς αυτούς ανάλογα με τα εισοδήματά τους που προέρχονται από τη δραστηριότητα του μέλους του αγροτικού συνεταιρισμού.
Εισοδηματικά κριτήρια για την ασφάλιση των μελών αγροτικών συνεταιρισμών: Ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους και ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια ασφαλίζονται στον ΟΓΑ ή στον ΟΑΕΕ ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων τους και τον τόπο άσκησης της δραστηριότητάς τους.

Σύνταξη γήρατος και αναπηρίας των ασφαλισμένων στον Τομέα Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Οι συντάξιμες αποδοχές είναι το 80% του 75πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ΗΑΕ.

Σύνταξη γήρατος και αναπηρίας των ασφαλισμένων στον Τομέα Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης του Κλάδου

Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Ως συντάξιμος μισθός για τον υπολογισμό της σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το 80% του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία υπάγεται ο ασφαλισμένος, οι οποίες κατηγορίες ορίζονται ως πολλαπλάσια του ΗΑΕ, όπως ισχύει κάθε φορά.

Πρόσθετη σύνταξη: Το ποσό της πρόσθετης σύνταξης, κατά την απονομή, για όλες τις κατηγορίες συντάξεων (γήρατος, αναπηρίας, επιζώντων) υπολογίζεται από το γινόμενο των ετών ασφάλισης επί του ποσού του Η.Α.Ε που ισχύει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους επί τον συντελεστή της ασφαλιστικής κλάσης (0,3 για την Α κλάση, 0,425 για τη Β κλάση και 0,55 για τη Γ κλάση).

Επικουρική σύνταξη: Το ποσό της επικουρικής σύνταξης κατά την απονομή υπολογίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Εξαγορά χρόνου ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης: Καταβολή πρόσθετης εισφοράς 2% επί του 25πλασίου του ΗΑΕ για 4500 η.α. για τη δυνατότητα ταυτόχρονης συνταξιοδότησης από τους φορείς επικουρικής ασφάλισης με 7.500 η.α. συνολικά, εφόσον ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξης από τον φορέα κύριας ασφάλισης με πλήρη ασφαλιστικό βίο (7500 η.α στα βαρέα) και σε συγκεκριμένα όρια ηλικίας.

Υπολογισμός βασικού ποσού σύνταξης του Τομέα ΤΕΑΥΕΚ του ΤΕΑΙΤ: 30% επί του 25πλασίου του ΗΑΕ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται ανάλογα με τη διαφορά συνταξίμων αποδοχών και του 25πλασίου του ΗΑΕ και ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης.

Αναστολή καταβολής σύνταξης σε απασχολούμενους συνταξιούχους φορέων επικουρικής ασφάλισης: Στα Καταστατικά ορισμένων φορέων επικουρικής ασφάλισης προβλέπεται η αναστολή καταβολής της σύνταξης, εφόσον οι αποδοχές του απασχολούμενου συνταξιούχου, άνω των 55 ετών, από την εργασία του υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό, υπολογιζόμενο επί του ΗΑΕ.


ΠΗΓΗ: Real.gr

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Νέες μειώσεις μισθών στο δημόσιο - Πως και πότε θα γίνουν οι νέες κρατήσεις στους μισθούς - Ποιοι φορείς και οργανισμοί συγχωνεύονται - Τα ποσά και οι περικοπές σε κάθε υπουργείο.


Χιλιάδες θα είναι και πάλι οι υπάλληλοι του Δημοσίου που θα δουν τη μισθοδοσία του Απριλίου και δεν θα ... αναγνωρίζουν το μισθό τους. Τότε θα ξεκινήσει η παρακράτηση των αναδρομικών για τις μειώσεις μισθών που προβλέπει το ενιαίο μισθολόγιο σε υπαλλήλους του δημοσίου για τους οποίους δεν έχει εφαρμοσθεί ακόμη το νέο μισθολογικό καθεστώς.
Οι μειώσεις αφορούν στη μισθοδοσία των υπαλλήλων αυτών από την 1η Νοεμβρίου 2011 και θα παρακρατηθούν ισόποσα από τους μισθούς των επόμενων μηνών έως και τον Ιούνιο. Ουσιαστικά δηλαδή οι επόμενες τρεις μισθοδοσίες θα είναι αρκετά πιο μειωμένες.

Αυτά, αλλά και οι μειώσεις συντάξεων μαζί με τις περικοπές παντού, σε όλα τα υπουργεία προβλέπονται στο νομοσχέδιο που επιβλήθηκε για την υπογραφή της νέας συμφωνίας και περνάει από τη Βουλή άμεσα.

Μεγάλες είναι οι αλλαγές που προβλέπει στον χάρτη του Δημοσίου καθώς αρχίζουν η μια μετά την άλλη οι συγχωνεύσεις που θα ανοίξουν το δρόμο για την εφεδρεία και στη συνέχεια την απόλυση των υπαλλήλων με στόχο την απόλυση φέτος 15.000 ατόμων.
Συγχωνεύονται σειρά ερευνητικών φορέων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Παιδείας με στόχο να συμπτυχθούν σε 31.
Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για τα ινστιτούτα:
 • Αστρονομίας και Αστροφυσικής,
 • Διαστημικών Ερευνών,
 • Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης,
 • Νεοελληνικών Ερευνών,
 • Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής,
 • Αγροβιοτεχνολογίας,
 • Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων,
 • Μεταφορών και Πληροφορικής,
 • Κοινωνικής Πολιτικής,
 • Εσωτερικών Υδάτων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων,
 • Πυρηνικής Τεχνολογίας κτλ.

 Αναλυτικότερα οι περικοπές δαπανών που προβλέπονται με το νομοσχέδιο:
 • 200 εκατ. ευρώ από τη μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 15% των υπουργείων (εξαιρείται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας).
 • 400 εκατ. ευρώ από τη μείωση των δαπανών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
 • 93 εκατ. ευρώ από τη μείωση των δαπανών του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • 25 εκατ. ευρώ από τη μείωση των επιχορηγήσεων του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
 • 86 εκατ. ευρώ από τη μείωση των δαπανών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • 80 εκατ. ευρώ από τη μείωση των δαπανών του υπουργείου Παιδείας.
 • 129 εκατ. ευρώ από τη μείωση των δαπανών του υπουργείου Εσωτερικών.
 • 66 εκατ. ευρώ από τη μείωση των δαπανών του υπουργείου Οικονομικών για τις συντάξεις του δημοσίου.
 • 537 εκατ. ευρώ από τη μείωση των δαπανών του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • 205 εκατ. ευρώ από τη μείωση των ειδικών μισθολογίων.
 • 400 εκατ. ευρώ από τη μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 • 386 εκατ. ευρώ από τη μείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων.
 • 576 εκατ. ευρώ από τον περιορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.

 Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπονται:
 • Η εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2011 θα καταβληθεί με την πληρωμή του φόρου εισοδήματος του ίδιου έτους. Θα περιλαμβάνεται στο εκκαθαριστικό των δηλώσεων που θα υποβληθούν φέτος στην εφορία.
 • Η μείωση στα 500 ευρώ της εφάπαξ ειδικής αποζημίωσης για τη διενέργεια εκλογών που λαμβάνουν οι υπάλληλοι των υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας, και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών. Επίσης, η συνολική κάθε φορά δαπάνη δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
 • Μειώνεται κατά 10% η αντιμισθία των δημάρχων και των περιφερειαρχών. Στον αντιπερειφερειάρχη καταβάλλεται αντιμισία ίση με το 75% του περιφερειάρχη και στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου ίση με το 50% της αντιμισθίας του περιφερειάρχη.
 • Τα ποσά του ειδικού τέλους επί των ακινήτων που εισπράττονται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς παρόχους καταβάλλονται στο δημόσιο μέχρι τις 10 του επόμενου μήνα από την είσπραξή τους

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

Από το Μάιο οι περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων όλων των ασφαλιστικών ταμείων.


Από τις συντάξεις του Μαΐου θα αρχίσουν οι αναδρομικές περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις και οι παρακρατήσεις θα γίνουν σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Οι νέες περικοπές στις κύριες συντάξεις αφορούν σε όλα ανεξαιρέτως τα ασφαλιστικά ταμεία και συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο πρόσθετων εξοικονομήσεων δαπανών ύψους 325 εκ ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα οι μειώσεις έχουν ως εξής:
 • Για ποσό πάνω από 1.300 ευρώ, μείωση 12% (για όλα τα ταμεία πλην του ΝΑΤ).
 • Για το ΝΑΤ, μείωση 7%

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα στους 4 τελευταίους μήνες που περικόπτονται οι κύριες συντάξεις. Είχε προηγηθεί η περικοπή του περασμένου Νοεμβρίου όπου οι συντάξεις είχαν περικοπεί κατά 20% για το ποσό πάνω από τα 1200 ευρώ.
Κατά την αρχική του εισήγηση στο υπουργικό συμβούλιο, πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, αναφέρθηκε στο θέμα των περικοπών λέγοντας: "Η μείωση δεν μπορούσε να αποφευχθεί. Οι επιπτώσεις , όμως, είναι ηπιότερες από ότι έχουν εμφανιστεί. Για κάποιον που παίρνει σύνταξη 1500 ευρώ η σύνταξη του μειώνεται κατα 12% για το ποσό πάνω από τα 1.300 ευρώ. Μειώνεται δηλαδή κατά 24 ευρώ".

"Μαχαίρι" όμως έρχεται και στις επικουρικές. Οι μειώσεις που έχουν "κλειδώσει" θα είναι κλιμακωτές και θα έχουν ως εξής:
 • από 200 ευρώ - 250 ευρώ μείωση 10%
 • από 251 ευρώ - 300 ευρώ μείωση 15%
 • από 301 ευρώ και άνω μείωση 20%.

Στο ίδιο πακέτο μέτρων περιλαμβάνονται και περικοπές στα πολυτεκνικά επιδόματα.
Συγκεκριμένα προτείνεται να μειωθεί το πλαφόν οικογενειακού εισοδήματος για τρίτεκνους και τετράτεκνους και από τα 55.000 ευρώ που είναι σήμερα να πάει στα 45.000 ευρώ.
Το επίδομα αυτό για τους τρίτεκνους ανέρχεται στα 265 ευρώ το μήνα και για όσους έχουν 4 παιδιά στα 309 ευρώ το μήνα.
Όσοι έχουν περισσότερα από 5 παιδιά θα συνεχίσουν να παίρνουν το πολυτεκνικό επίδομα. 

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προχωρά σε νέες περικοπές για περίπου 280.000 υπαλλήλους του Δημοσίου που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, όπως ένστολοι, δικαστές και καθηγητές πανεπιστημίων. Οι μειώσεις των αποδοχών που αναμένεται να εφαρμοστούν άμεσα θα κυμαίνονται μεσοσταθμικά από 10%-12% ενώ θα πληγούν ιδιαίτερα οι υψηλόμισθοι.


Πηγή: Mega