Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Πότε καταβάλλεσαι το επίδομα εορτών (Δώρο) Χριστουγέννων και πώς υπολογίζεται.

Επίδομα εορτών (Δώρο) Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το Δώρο καταβάλλεται στους δικαιούχους την 21η Δεκεμβρίου. Αν το δώρο Χριστουγέννων δεν έχει καταβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου ασκείται ποινική δίωξη στον εργοδότη μετά είτε από μήνυση του εργαζόμενου είτε από καταγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
Οι άνεργοι που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ, θα λάβουν το δώρο Χριστουγέννων μεταξύ 16 και 23 Δεκεμβρίου.
Μισθωτοί του Δημοσίου και οι συνταξιούχοι όλων των ταμείων δεν λαμβάνουν πλέον δώρο Χριστουγέννων.
Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπ όψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.
Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Μαίου μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Έτσι λοιπόν οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. δικαιούνται:
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Όσοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς τους που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέραμε είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους, είτε γιατί απολύθηκαν δικαιούνται να λάβουν τμήμα δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Σ αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων θα το υπολογίσουν ως εξής:
2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2ημερομίσθια ανάλογα με το πώς αμείβονται για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.
Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τα δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφ’όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Πιο συγκεκριμένα στο Δώρο συνυπολογίζονται:
 • Το επίδομα αδείας. Για να τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας του επίδοματος αδείας θα πολλαπλασιασθεί με το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και να το προσέξουν οι εργαζόμενοι ,ότι στις τακτικές αποδοχές των μισθωτών βάσει των οποίων υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα αδείας συνεπώς το δώρο θα πρέπει να υπολογισθεί προσαυξημένο με την αναλογία του συντελεστή επιδόματος αδείας που είναι 0,041666 οπότε εργαζόμενος με δώρο Χριστουγέννων 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.
 • Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, εφ' όσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη.
 • Η αξία του χορηγούμενου γάλατος ημερησίως.
 • Η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση (πριμ), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους.
 • Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια ασθένειας ή άδειας.
 • Η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας, εφ' όσον παρέχεται τακτικά.
 • Η αμοιβή της υπερεργασίας, εφ' όσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται τακτικά.
 • Η αμοιβή από προμήθειες.
 • Το επίδομα μη απουσίας (τακτικότητας).
 • Το επίδομα κατοικίας.
 • Το επίδομα ισολογισμού, εφ' όσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο.
Δεν συμπεριλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές το πριμ παραγωγικότητας το οποίο χορηγείται με την προϋπόθεση της επίτευξης ορισμένου σκοπού και με την επιφύλαξη της περικοπής του οποτεδήποτε.

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

«Ανοίγουν» 4.000 θέσεις απασχόλησης για νέους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών


Την επέκταση του προγράμματος επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών και του αντίστοιχου προγράμματος για τον τουριστικό κλάδο, προβλέπει απόφαση που υπεγράφη από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση.Πρόκειται για τη δεύτερη φάση των δράσεων του υπουργείου:
Α. «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών» και
Β. «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στο κλάδο τουρισμού».

Σκοπός είναι η δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εξαρτημένης και πλήρους απασχόλησης από ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι νέοι μέχρι 29 ετών που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα της «Επιταγής Εισόδου στην αγορά εργασίας», ενώ ωφελούνται και όσοι έχουν ήδη προσληφθεί από τις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση.
Οι δικαιούχες επιχειρήσεις επιχορηγούνται από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.
Συγκεκριμένα, η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ωφελούμενων, κάτω των 25 ετών, ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ και μέχρι 25 ημέρες ασφάλισης τον μήνα. Επίσης, η επιχορήγηση για κάθε ημέρα απασχόλησης ωφελούμενων, άνω των 25 ετών, ανέρχεται στα 18 ευρώ και μέχρι 25 ημέρες ασφάλισης τον μήνα. Τα ποσά επιχορήγησης καλύπτουν τμήμα του μισθολογικού κόστους και η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 6 μήνες.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να προσλάβουν ή έχουν ήδη προσλάβει με σχέση εξαρτημένης σχέσης τους ωφελουμένους του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας».
Με δημόσια πρόσκληση που εκδίδεται με απόφαση του διοικητή του ΟΑΕΔ, προσδιορίζεται η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού, κατά την πρακτική άσκηση των ωφελουμένων και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
Το ίδιο ισχύει και για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία πρόσληψης, μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
Επισημαίνεται ότι, ως μείωση προσωπικού, θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών, κυρίως, κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
Δεν θεωρείται μείωση η οικιοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης και η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προϋπάρχον προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό. Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει επιχορηγηθεί, τότε θα επιστρέφει στον Οργανισμό εντόκως το ποσό επιχορήγησης που αναλογεί στις μειωμένες θέσεις.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσον αφορά στο επιχορηγούμενο και προϋπάρχον προσωπικό, δεν είναι δυνατή η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής, κλπ.
Από το πρόγραμμα εξαιρούνται:
 • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, έως την τελική διάθεση και εμπορία των προϊόντων της στην αγορά, πχ ιχθυοπωλεία).
 • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα (πχ εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία).
 • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών), οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους και η επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή έμμεσα [οι δραστηριότητες στη γεωργική εκμετάλλευση (φυτικό και ζωικό κεφάλαιο), οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (πχ συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών)].
 • Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.
 • Οι επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

ΟΑΕΔ: Αίτηση συμμετοχής 27.948 ανέργων στο νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Σήμερα στις 12-11-2013 δημοσιεύθηκε η δεύτερη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς).

Η Δημόσια Πρόσκληση αφορά στη δημιουργία 27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δημόσιους φορείς της χώρας.
Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 13/11/2013 και λήγει στις 20/11/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
1.    εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2.    εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3.    εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
4.    εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
5.    άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν: α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα. Δεν υποχρεούνται να επανυποβάλουν δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν στην προηγούμενη Δημόσια Πρόσκληση για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, εφόσον δεν έχει υπάρξει μεταβολή.

Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής και τη διαδικασία μοριοδότησης.
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής: 1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 4) Ηλικία και 5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η με αριθμ.

Δημόσια Πρόσκληση Νο 5/2013.

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Σύνταξη ακόμα και στα 50 για δημόσιους υπαλλήλους - Ποιοι θεμελιώνουν δικαίωμα τη διετία 2011-2012 {σχετικός πίνακας}

Μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι του Δημοσίου, αλλά και όσοι άντρες θεμελίωσαν δικαίωμα τη διετία 2011-2012, αφού θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν μια σειρά ευνοϊκών διατάξεων που επιτρέπουν την «έξοδο» ακόμα και στους 50άρηδες, αρκεί να συμπληρώσουν 25ετία μέχρι το τέλος της περσινής χρονιάς.
Τυχεροί είναι όσοι μπήκαν στην αγορά εργασίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1982, καθώς μπορούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Για τους ασφαλισμένους από το 1983 έως και το 1992 απαιτείται η 35ετία, αλλά και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας.
Συγκεκριμένα, για θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2010, σύνταξη καταβάλλεται με 35ετία σε ηλικία 58 ετών. Ωστόσο, σταδιακά αυξάνονται τόσο τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης όσο και το όριο ηλικίας και από φέτος απαιτούνται 40 χρόνια δουλειάς και το 62ο έτος.
Για όσους ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992 το όριο ηλικίας εξαρτάται άμεσα από το έτος που συμπληρώνεται η 25ετία.

Τι ισχύει για τις γυναίκες:
Για τις γυναίκες ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν αν το δικαίωμα κλείδωσε μέχρι το τέλος του 2010, με πλήρη σύνταξη να δίνεται στα 60 και μειωμένη στα 55.
Τη διετία 2011-2012 προβλέπεται η σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας τόσο για πλήρη όσο και για μειωμένη σύνταξη. Ετσι, το 2011 πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 61 (μειωμένη στα 56) και το 2012 στα 63 (μειωμένη στα 58).
Ακόμα ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ισχύουν για όσες γυναίκες ξεκίνησαν να εργάζονται στο Δημόσιο πριν από το 1983 και είναι έγγαμες ή μητέρες Εφόσον είχαν συμπληρώσει 24 έτη και 6 μήνες ασφάλισης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας.

Για όσες μητέρες ανηλίκων ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992, προβλέπεται πως μέχρι το τέλος του 2010 δίνεται σύνταξη με 25ετία σε ηλικία 50 ετών.
Το 2011 το όριο πάει στα 52, το 2012 στα 55 και από φέτος μπαίνει τέλος στο ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης των μητέρων.

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για επιδότηση 13.000 ευρώ σε 7.000 νέους ηλικίας έως 35 ετών (άνεργους).

Στα σκαριά βρίσκεται η προκήρυξη του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία αφορά πρόγραμμα, το οποίο θα δίνει τη ευκαιρία σε περίπου 7.000 νέους ηλικίας έως 35 ετών να λάβουν επιδότηση προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Το ύψος της επιχορήγησης μπορεί να φτάσει στις 13.000 ευρώ. Από αυτά οι 10.000 ευρώ αφορούν σε αυτή καθ’ αυτή την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και οι 3.000 ευρώ στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνει συμμετοχή σε: θεματικά εργαστήρια (ομαδική επιχειρηματική συμβουλευτική), υπηρεσίες καθοδήγησης, ενδυνάμωσης και επιχειρηματικής υποστήριξης, επιχειρηματικές αποστολές και εκθέσεις – δράσεις αριστείας.
Το πρόγραμμα θα ονομάζεται «Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρήσεων» και θα δίνει προτεραιότητα σε άνεργους νέους, με στόχο την ανάπτυξης της δραστηριότητας σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.

Tα πεδία στα οποία απευθύνεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα:
 • οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας,
 • τα συστήματα ολικής διαχείρισης απορριμμάτων ή αποβλήτων,
 • η ανακύκλωση,
 • η παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον,
 • η ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγή/ παροχή υπηρεσιών,
 • οι τεχνολογίες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας,
 • τα προϊόντα βιοτεχνολογίας,
 • τα προϊόντα για την προστασία του περιβάλλοντος,
 • η εισαγωγή μεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής,
 • η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμες εφαρμογές,
 • η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης,
 • η εξ αποστάσεως συντήρηση λογισμικού και παροχή συμβουλών,
 • οι εφαρμογές τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης κ.λπ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας οι υποψήφιοι θα πρέπει:
 • Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ πριν την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
 • Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
 • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • Να είναι ηλικίας 18 έως 35 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
 • Η έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετά.
 • Δύναται να υπαχθούν στο πρόγραμμα ατομικές επιχειρήσεις καθώς επίσης και μέλος (με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο): Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.).
Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης των δικαιούχων ορίζεται σε 12 μήνες, ενώ το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 10.000 ευρώ. Η πρώτη δόση, ύψους 4.000 ευρώ, καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ σε δύο ισόποσες δόσεις των 3.000 ευρώ η κάθε μία, στο τέλος κάθε εξαμήνου.

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Το δώρο του Πάσχα 2013 από τον ΟΑΕΔ


Οι επιδοτούμενοι άνεργοι και οι δικαιούχοι του επιδόματος μητρότητας θα λάβουν το δώρο του Πάσχα από τον ΟΑΕΔ αύριο, Μ. Τρίτη 30 Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός.

Τα επιδόματα ανεργίας και τα επιδόματα για τους μακροχρόνια άνεργους θα προπληρωθούν τη Μεγάλη Πέμπτη 2 Μαΐου.

Οι πιστώσεις θα γίνουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η προσέλευσή τους στις Υπηρεσίες του Οργανισμού.

Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Ποιές είναι από Ιανουάριο οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο


Την πρώτη ψυχρολουσία των φορολογικών μέτρων θα υποστούν σύντομα οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με αποδοχές πάνω από 20 χιλιάδες ευρώ. Σύμφωνα με τον νέο φορολογικό νόμο, μισθωτοί και συνταξιούχοι που περιμένουν την Πέμπτη να ζεσταθεί το πορτοφόλι τους, θα δουν το εισόδημά τους ακόμα πιο λίγο… 
Από τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα και από τις συντάξεις του Ιανουαρίου αρχίζουν οι σημαντικές μειώσεις στα λαϊκά εισοδήματα, καθώς η μηνιαία παρακράτηση φόρου θα υπολογιστεί με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο.
Τη μεγαλύτερη πίεση στα εισοδήματά τους θα δεχθούν οι οικογενειάρχες, μετά την κατάργηση του πρόσθετου αφορολογήτου τέκνων. Με βάση την εγκύκλιο του υπουργείου, μισθωτός με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 12 χιλιάδες ευρώ φορολογείται για τα εισοδήματα του 2012 με 300 ευρώ αλλά για τη φορολόγηση εισοδημάτων του 2013, ο φόρος θα φθάσει στα 540 ευρώ.
Δηλαδή, ο φόρος που θα παρακρατείται κάθε μήνα από τις αποδοχές αυξάνεται στα 37,99 ευρώ έναντι 21,10 ευρώ το 2012 και οι μηνιαίες του αποδοχές να μειωθούν κατά 16,90 ευρώ.
Απώλειες στο μηνιαίο μισθό έχουν επίσης μισθωτοί με ένα παιδί και με ετήσιες μικτές αποδοχές από 8.000 ευρώ , μισθωτοί με δύο παιδιά με εισοδήματα από 12.000 ευρώ και πάνω, καθώς και τρίτεκνοι μισθωτοί με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ και πάνω!
Φορολογική τιμωρία στους… πολύτεκνους!
Το τραγελαφικό της ιστορίας είναι ότι ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας και οι οικονομικοί «φωστήρες» που τον περιστοιχίζουν είχαν τη φαεινή ιδέα, σε μια χώρα με σοβαρό πρόβλημα από την υπογεννητικότητα να επιβαρύνουν τους πολύτεκνους φορολογουμένους. Όσα περισσότερα παιδιά έχει ο υπόχρεος τόσο μεγαλύτερη είναι η μηνιαία επιβάρυνση!

Ας τα δούμε χειροπιαστά:
 • Μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ και ένα παιδί θα χάσει 12 ευρώ το μήνα.
 • Μισθωτός με δύο παιδιά και το ίδιο εισόδημα χάνει 26 ευρώ το μήνα.
 • Μισθωτός με τρία παιδιά χάνει 46,40 ευρώ το μήνα.
 • Μισθωτός χωρίς παιδιά και εισόδημα 15.000 ευρώ έχει από την άλλη πλευρά όφελος 2,80 ευρώ το μήνα!

Στα πολύ χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια, με ετήσιο εισόδημα από 9 έως 10 χιλιάδες ευρώ, προβλέπονται μικρές αυξήσεις έως και 28 ευρώ το μήνα για μισθωτούς και συνταξιούχους.
Νέες φορολογικές κλίμακες
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά η φορολόγηση των μισθών και των συντάξεων θα γίνεται με βάση μια νέα φορολογική κλίμακα στην οποία δεν θα υπάρχει πλέον σταθερό αφορολόγητο κλιμάκιο εισοδήματος ούτε πρόσθετα αφορολόγητα ποσά για όσους φορολογούμενους βαρύνονται με παιδιά.
Στα τρία κλιμάκια φορολογητέου εισοδήματος αντιστοιχούν συντελεστές φόρου 22%, 32% και 42%.
Πρακτικά , συντελεστή φόρου 22% έχουν όλα τα ετήσια εισοδήματα ως τα 25 χιλιάδες ευρώ. Από τις 25.001 έως τις 42.000 ευρώ επιβλήθηκε συντελεστής φόρου 32% και για εισοδήματα από 42 χιλιάδες ευρώ και πάνω θα ισχύσει συντελεστής 42%.
Σημειώνεται ότι για ετήσια εισοδήματα ως 21.000 ευρώ, όποιος φόρος προκύπτει με βάση τη νέα κλίμακα θα μειώνεται κατά ένα ποσό σταθερής έκπτωσης ύψους 2.100 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από τις 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ.
Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες με τις αλλαγές στις μηνιαίες αποδοχές αναλόγως με τα ετήσια εισοδήματα μισθωτών με κανένα, ένα ή περισσότερα παιδιά.
Η μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος στους μισθούς από την 1.1.2013
Μισθωτός με 1 παιδί

Ετήσιο
Μηνιαίες
Μηνιαία παρακράτηση φόρου
Διαφορά

Εισόδημα
αποδοχές
Μέχρι 31.12.12
Από 1.1.2013
φόρου

5000
357,14
0
0
0

8000
571,43
7,04
0
-7,04

10000
714,29
21,11
7,04
-14,07

12000
857,14
35,18
37,99
2,81

15000
1071,43
73,17
84,43
11,26

17000
1214,29
103,43
115,39
11,96

18000
1285,71
121,01
130,86
9,85

20000
1428,57
156,19
161,82
5,63

25000
1785,71
244,14
267,36
23,22

30000
2142,86
360,23
415,11
54,88

35000
2500,00
483,35
562,86
79,50

40000
2857,14
606,48
710,61
104,13

50000
3571,43
873,84
1006,11
132,27

Μισθωτός με 2 παιδιά

Ετήσιο
Μηνιαίες
Μηνιαία παρακράτηση φόρου
Διαφορά

Εισόδημα
αποδοχές
Μέχρι 31.12.12
Από 1.1.2013
φόρου

5000
357,14
0
0
0

8000
571,43
0
0
0

10000
714,29
7,04
7,04
0

12000
857,14
21,11
37,99
16,89

15000
1071,43
59,10
84,43
25,33

17000
1214,29
89,35
115,39
26,03

18000
1285,71
106,94
130,86
23,92

20000
1428,57
142,12
161,82
19,70

25000
1785,71
230,07
267,36
37,29

30000
2142,86
346,16
415,11
68,95

35000
2500,00
469,28
562,86
93,58

40000
2857,14
592,41
710,61
118,20

50000
3571,43
859,76
1006,11
146,34

Μισθωτός με 3 παιδιά

Ετήσιο
Μηνιαίες
Μηνιαία παρακράτηση φόρου
Διαφορά

Εισόδημα
αποδοχές
Μέχρι 31.12.12
Από 1.1.2013
φόρου

5000
357,14
0
0
0

8000
571,43
0
0
0

10000
714,29
0
7,04
7,04

12000
857,14
0
37,99
37,99

15000
1071,43
37,99
84,43
46,44

17000
1214,29
68,25
115,39
47,14

18000
1285,71
85,84
130,86
45,03

20000
1428,57
121,01
161,82
40,81

25000
1785,71
208,96
267,36
58,40

30000
2142,86
325,05
415,11
90,06

35000
2500,00
448,18
562,86
114,68

40000
2857,14
571,30
710,61
139,31

50000
3571,43
838,66
1006,11
167,45

Μισθωτός χωρίς παιδιά

Ετήσιο
Μηνιαίες
Μηνιαία παρακράτηση φόρου
Διαφορά

Εισόδημα
αποδοχές
Μέχρι 31.12.12
Από 1.1.2013
φόρου

5000
357,14
0
0
0

6000
428,57
7,04
0
-7,04

7000
500,00
14,07
0
-14,07

8000
571,43
21,11
0
-21,11

9000
642,86
28,14
0
-28,14

10000
714,29
35,18
7,04
-28,14

11000
785,71
42,21
22,51
-19,70

12000
857,14
49,25
37,99
-11,26

13000
928,57
61,91
53,47
-8,44

14000
1000,00
74,58
68,95
-5,63

15000
1071,43
87,24
84,43
-2,81

16000
1142,86
99,91
99,91
0,00

17000
1214,29
117,50
115,39
-2,11

18000
1285,71
135,09
130,86
-4,22

19000
1357,14
152,68
146,34
-6,33

20000
1428,57
170,26
161,82
-8,44

25000
1785,71
258,21
267,36
9,15

26000
1857,14
275,80
296,91
21,11

27000
1928,57
300,43
326,46
26,03

28000
2000,00
325,05
356,01
30,96

29000
2071,43
349,68
385,56
35,88

30000
2142,86
374,30
415,11
40,81

40000
2857,14
620,55
710,61
90,06

50000
3571,43
887,91
1006,11
118,20

60000
4285,71
1155,26
1301,61
146,34

100000
7142,86
2280,98
2483,61
202,63