Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Ανοίγει ο δρόμος για συμψηφισμό των οφειλών φορολογούμενων με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου.


«Πράσινο φως» για τον συμψηφισμό των οφειλών φορολογούμενων με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου δίνει εγκύκλιος του υπουργείο Οικονομικών, η οποία καθορίζει τα στάδια της διαδικασίας με βάσει βεβαιωμένες οφειλές - ληξιπρόθεσμες ή μη - του οφειλέτη.

Παρ’ ότι οι σχετικές διατάξεις είχαν ψηφιστεί από τον Μάρτιο του 2011, μέχρι σήμερα χιλιάδες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα βρίσκονταν εγκλωβισμένα στις οφειλές τους προς το Δημόσιο καθώς καλούνταν να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις παρά το γεγονός ότι το Δημόσιο τους χρωστούσε την ίδια ώρα ακόμα και πολλαπλάσια ποσά.
Η απόφαση αυτή του υπουργείου Οικονομικών για άμεσο συμψηφισμό οφειλών, αναμένεται να δώσει ανάσα ρευστότητας σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με χρέη αλλά και απαιτήσεις επιστροφών από το Δημόσιο. 

Στην εγκύκλιο ορίζεται ότι στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιθυμεί την υποβολή χρεωστικής δήλωσης με ταυτόχρονο συμψηφισμό απαιτήσεών του κατά του δημοσίου, η δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ και ακολουθείται η εξής διαδικασία:
 • Η υποβολή της φορολογικής δήλωσης συνοδεύεται με δήλωση συμψηφισμού, προσκομίζοντας βεβαίωση του αρμόδιου δημόσιου φορέα, με την οποία αποδεικνύεται η απαίτησή του κατά του δημοσίου.
 • Η Δ.Ο.Υ. ελέγχει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αποδοχή του συμψηφισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις βεβαιωμένες οφειλές (ληξιπρόθεσμες ή μη) του οφειλέτη.
 • Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. αποφασίζει στη συνέχεια για τη δυνατότητα ή μή αποδοχής του προτεινόμενου συμψηφισμού.
 • Στην περίπτωση που η αποδοχή του αιτήματος συμψηφισμού καλύπτει το σύνολο του οφειλόμενου βάσει της δήλωσης φόρου, η δήλωση γίνεται αποδεκτή και παραλαμβάνεται χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού. Σε περίπτωση που ο συμψηφισμός αφορά μέρος του οφειλόμενου ποσού, η δήλωση παραλαμβάνεται με την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης καταβάλλει το υπόλοιπο του οφειλόμενου ποσού.
 • Σε περίπτωση που δεν είναι τεχνικά δυνατή η λήψη της απόφασης αποδοχής ή μή του αιτήματος συμψηφισμού κατά την προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ. της δήλωσης απόδοσης του οφειλόμενου φόρου ή της δήλωσης ο οφειλέτης ενημερώνεται για το χρόνο λήψης της απόφασης αυτής. Για το λόγο αυτό και την αποφυγή επιβολής κυρώσεων (προσαύξησης ή προστίμου) είναι σκόπιμο οι οφειλέτες να προσέρχονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ορισμένες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.
 • Η μη έγκαιρη ενημέρωση του υπόχρεου για την αποδοχή του αιτήματος συμψηφισμού δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.

Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται ακόμη οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Θα συμψηφίζονται τα χρέη που είναι βεβαιωμένα στο στενό δημόσιο τομέα με απαιτήσεις του οφειλέτη που προέρχονται επίσης από το στενό δημόσιο τομέα (π.χ. υπουργείο, 401 - Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 424 - Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης κ.λπ.).
Αυτό σημαίνει ότι δεν θα συμψηφίζονται απαιτήσεις κατά του Δημοσίου με οφειλές που είναι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ υπέρ τρίτων (π.χ. υπέρ ΝΑΤ, ΝΠΔΔ, Τράπεζας, κ.λπ.).
Επίσης δεν συμψηφίζονται οφειλές προς το Δημόσιο με απαιτήσεις του οφειλέτη κατά Ο.Τ.Α. (Δήμοι, Περιφέρειες) , ΝΠΔΔ, ΟΠΑΔ, Δημοσίων Επιχειρήσεων, Νοσοκομείων που έχουν μορφή Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.
Τον συμψηφισμό πρέπει να προτείνει ο ίδιος οφειλέτης της κύριας απαίτησης και όχι τρίτο πρόσωπο.
Ωστόσο μπορούν να συμψηφιστούν οι οφειλές που έχουν μεν βεβαιωθεί σε άλλο πρόσωπο αλλά ο δικαιούχος απαίτησης κατά του Δημοσίου είναι καθολικός ή ειδικός διάδοχός του και αντίστροφα (όπως ο κληρονόμος, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για συνυπευθυνότητα με τον οφειλέτη αλλά για επιμεριστική προσωπική ευθύνη καταβολής, σύμφωνα με το ποσοστό της κληρονομικής μερίδας).
Η χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου πρέπει να είναι βεβαία και εκκαθαρισμένη.

Σε συμψηφισμό υπόκεινται οι παρακάτω οφειλές:
 • Οι βεβαιωμένες οφειλές είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι.
 • Οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε δικαστική ή διοικητική αναστολή.
 • Οι βεβαιωμένες οφειλές που για οποιοδήποτε λόγο καταβάλλονται τμηματικά (είτε με διευκόλυνση τμηματικής καταβολής είτε με νομοθετική ρύθμιση είτε με διοικητική πράξη).

Σε περίπτωση που υφίστανται βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο), ληξιπρόθεσμα ή μη, ανεξαρτήτως εάν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή τελούν σε αναστολή και από τα στοιχεία που υπάρχουν αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου ο συμψηφισμός ενεργείται αυτεπάγγελτα από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας.
Ο συμψηφισμός, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις διενεργείται και για τις περιπτώσεις που ο δικαιούχος απαλλάσσεται από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας ή ο τίτλος επιστροφής του έχει ποσό μικρότερο των 1.500 ευρώ για την είσπραξη του οποίου δεν απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας.
Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμψηφισμού και τη λογιστική τακτοποίηση αυτού οι συγκεκριμένες οφειλές που έχουν αποσβεσθεί με τη δήλωση συμψηφισμού δεν αναζητούνται από το Δημόσιο και δεν λαμβάνονται υπόψη από τη Δ.Ο.Υ. για έκδοση ειδοποιήσεων, χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας, λήψη μέτρων κ.λπ.

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Αλλαγές στον τρόπο εξυπηρέτησης των ανέργων από την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.Αλλαγές στον τρόπο εξυπηρέτησης των ανέργων από την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.Όπως αναφέρει στη σχετική του ανακοίνωση ο οργανισμός:
Η διαδικασία εγγραφής στα Μητρώα Ανέργων απλοποιείται καθώς απαιτείται μόνον επίδειξη δικαιολογητικών.
Η διαδικασία ανανέωσης των δελτίων ανεργίας γίνεται στο εξής ανά τρίμηνο για όλες τις κατηγορίες ανέργων. Αυτό σημαίνει βελτίωση της εξυπηρέτησης για τον επιδοτούμενο άνεργο που όφειλε να εμφανίζεται στις υπηρεσίες μία φορά το μήνα για να εξασφαλίσει την είσπραξη του επιδόματος. Στο εξής με την αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στον ΟΑΕΔ θα κατοχυρώνει την καταβολή του επιδόματος όχι μόνον για τον τρέχοντα μήνα, αλλά και για το δίμηνο που ακολουθεί. Έτσι ένας άνεργος με αναγνωρισμένο δικαίωμα επιδότησης για 12 μήνες θα προσέλθει στις υπηρεσίες συνολικά 5 φορές το διάστημα αυτό (η πρώτη για την υποβολή της αίτησης) έναντι 13 εμφανίσεων που θα ήταν υποχρεωμένος να κάνει με το ισχύον μέχρι σήμερα καθεστώς.
Παράλληλα, η καταβολή των πληρωμών (επιδόματα και παροχές) αυτοματοποιείται για να εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο πολίτης.

Συγκεκριμένα, οι εφαρμοζόμενες μέχρι σήμερα διαδικασίες ανασχεδιάζονται ως εξής:

Δικαιολογητικά για εγγραφή στο Μητρώο
Η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του Οργανισμού γίνεται μόνον με αυτοπρόσωπη παρουσία του στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου όπου διαμένει.
Για εγγραφή ατόμου που κάνει αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας προβλέπεται επίσης αυτοπρόσωπη προσέλευση του ανέργου στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του.
Ο άνεργος για την εγγραφή του, επιδεικνύει στην υπηρεσία αλλά στο εξής δεν καταθέτει:
 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που έχει καταθέσει Ε1, ή στην περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση σχετική Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη ΔΟΥ.
 • Για την βεβαίωση του τόπου διαμονής του, αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας στο όνομά του ή στο όνομα μέλους της οικογενείας του με την οποία διαμένει, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, που έχει κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.
 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.).
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Άδεια διαμονής ή εργασίας εάν είναι υπήκοος τρίτης χώρας.
 • Ανανέωση Δελτίου Ανεργίας μη επιδοτούμενων ανέργων.

Το δελτίο ανεργίας όσων ανέργων δεν λαμβάνουν επίδομα ισχύει για ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή τους και στη συνέχεια για τρεις μήνες από κάθε τελευταία ανανέωση. Ο άνεργος ανανεώνει το δελτίο ανεργίας μέσα σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών πριν ή μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου, με την αυτοπρόσωπη παρουσία του σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Ο άνεργος διαγράφεται από τα Μητρώα του ΟΑΕΔ εφόσον συντρέξει λόγος διαγραφής του, όπως για παράδειγμα αν βρει απασχόληση, κάτι που υποχρεούται να κοινοποιήσει στον Οργανισμό ή εφόσον δεν προβεί έγκαιρα σε ανανέωση του δελτίου ανεργίας του. Από την υποχρέωση ανανέωσης του δελτίου ανεργίας απαλλάσσονται τα εγγεγραμμένα μη επιδοτούμενα άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

Κατοχύρωση επιδότησης και περιοδικές εμφανίσεις στον ΟΑΕΔ επιδοτούμενων ανέργων.
Για τον επιδοτούμενο άνεργο η ισχύς του δελτίου ανεργίας ταυτίζεται με το χρονικό διάστημα της επιδότησής του. Το δικαίωμα της επιδότησης αναγνωρίζεται με εγκριτική απόφαση που εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ. Όμως στο εξής, για να κατοχυρώσει τη ροή της επιδότησής του ο άνεργος υποχρεούται σε αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, σε δεσμευτικά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου επιδότησης).
Ειδικότερα:
Αρχικά, ο άνεργος προσέρχεται αυτοπροσώπως και υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του, μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από τη λύση ή λήξη της εργασιακής του σχέσης. Λαμβάνει αντίγραφο του εντύπου της αίτησης, με το οποίο ενημερώνεται για το πότε μπορεί να παραλάβει τη σχετική απόφαση επιδότησης, κάτι που γίνεται και πάλι από τον ίδιο υποχρεωτικά στην Υπηρεσία στην οποία υπέβαλε την αίτησή του.
Όταν προσέλθει για να παραλάβει την εγκριτική απόφαση, ο άνεργος ενημερώνεται για τις ακριβείς ημερομηνίες, στις οποίες οφείλει να προσέρχεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή ΚΠΑ2 του Οργανισμού και να δηλώνει την παρουσία του. Οι ημερομηνίες των χρονικών διαστημάτων μέσα στα οποία οφείλει να εμφανιστεί για να δηλώσει την παρουσία του, αναγράφονται σε ειδικό σημείο στην εγκριτική απόφαση της Υπηρεσίας που παραλαμβάνει ο επιδοτούμενος άνεργος (ο οποίος υπογράφει στο σημείο της αίτησης όπου αναγράφονται οι ημερομηνίες αυτές).
Στην περίπτωση που ο άνεργος δεν εμφανιστεί για να δηλώσει την παρουσία του για δύο συνεχόμενα τρίμηνα, τότε παραγράφεται η αξίωσή του μέχρι τη λήξη της επιδότησής του.
Εάν υπάρξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης ο επιδοτούμενος άνεργος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει σχετικά, εντός 8 εργάσιμων ημερών και πάντως πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης, τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Σε διαφορετική περίπτωση εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες, ακολουθεί η διακοπή της επιδότησης χωρίς τη δυνατότητα συνέχισής της και ο καταλογισμός χρέους.

Αυτοπρόσωπη εμφάνιση και καταβολή επιδότησης.
Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του επιδοτούμενου ανέργου στο ΚΠΑ2 στα καθορισμένα διαστήματα είναι πλέον υποχρεωτική για να κατοχυρώσει το δικαίωμα επιδότησης και για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή των πληρωμών του επιδόματος. Κι αυτό γιατί με βάση τις αυτοπρόσωπες εμφανίσεις ενημερώνεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ, μέσω του οποίου καθορίζονται με αυτοματοποιημένο πλέον τρόπο οι καταβολές επιδόματος ανεργίας στους επιδοτούμενους.
Η διαδικασία ενημέρωσης του ΟΠΣ και πίστωσης των μηνιαίων επιδομάτων γίνεται πλέον μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας (Παρασκευή). Η καταβολή των επιδομάτων γίνεται αυτοματοποιημένα, με πίστωση των ατομικών λογαριασμών των επιδοτούμενων, με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου από τη Διεύθυνση Μηχανογραφίας του Οργανισμού στη Διεύθυνση Μηχανογραφίας της Εθνικής Τράπεζας
Σημειώνεται ότι, η εμφάνιση των ανέργων στα ΚΠΑ2 εκτός των διαστημάτων που έχουν ορισθεί δεν μπορεί να καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Μόνο με την εμφάνισή τους στα καθορισμένα διαστήματα, για τα οποία θα έχουν ενημερωθεί με τη λήψη της εγκριτικής απόφασης, οι επιδοτούμενοι εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη ροή των πληρωμών τους.
           

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Ο βασικός μισθός στις χώρες της Ευρώπης


Όλο και περισσότερο εντείνονται οι πιέσεις των εκπροσώπων των δανειστών για συμφωνία των κοινωνικών εταίρων η οποία να οδηγεί σε μείωση του κόστους εργασίας στη χώρα μας. 


Τα συνδικάτα, διαμηνύουν σε όλους τους τόνους, ότι δεν θεωρούν μισθούς, δώρα, επιδόματα και μισθολογικές ωριμάνσεις, ζητήματα προς εξέταση. Το σύνολο όμως του εργατικού κόστους αποτελούν όμως εκ των πραγμάτων, αντικείμενο διαπραγμάτευσης της Κυβέρνησης με την «τρόικα». 

Για πρώτη φορά βρίσκεται στο τραπέζι και ο κατώτερος μισθός, το ύψος του οποίου επηρεάζει τις μέσες ετήσιες απολαβές των μισθωτών.

Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα είναι ο 8ος μεγαλύτερος ανάμεσα στις 14 από τις 17 χώρες της Ευρωζώνης για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και ο 7ος μεγαλύτερος ανάμεσα στα 20 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία ισχύει αυτό το καθεστώς. 

Τα κατώτατα όρια σε μισθούς και ημερομίσθια καθιερώθηκαν με νόμο, τον Αύγουστο του 1936 μαζί με το οκτάωρο και την υποχρεωτική διαιτησία. Ήταν στο πλαίσιο μιας σειράς φιλεργατικών μέτρων που ακολούθησαν τις μεγάλες απεργίες του Μαΐου, τις ταραχές στον Πειραιά, στις Σέρρες και το Λαύριο. Στις 5 Αυγούστου η ΓΣΕΕ είχε εξαγγείλει γενική απεργία, τη 248η από την αρχή του χρόνου, αλλά μια μέρα πριν κηρύχθηκε δικτατορία. 

Το 1936, το 62% του ενεργού πληθυσμού ήταν αγρότες, το 18% βιομηχανικοί εργάτες και το 20% παρείχε υπηρεσίες. Ο «βασικός μισθός» δεν ήταν η συνηθισμένη εικόνα στην Ευρώπη του μεσοπολέμου. 

Σήμερα, στην Ευρώπη εφαρμόζονται όρια κατώτερων αμοιβών, που όμως δεν κατοχυρώνονται από το ευρωπαϊκό Δίκαιο. Παρ' ότι ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης περιλαμβάνει ήδη το δικαίωμα της «επαρκούς αμοιβής» μια ευρωπαϊκή συλλογική σύμβαση η οποία θα κατοχυρώνει τον κατώτερο ευρωπαϊκό μισθό, αποτελεί ζητούμενο και αίτημα των ευρωπαϊκών συνδικάτων. 

Η ιδέα αυτή αντιμετωπίζεται με μεγάλο σκεπτικισμό στα όργανα της Ε.Ε, αφού θα έπρεπε να εναρμονιστεί με τα διαφορετικά μοντέλα κοινωνικής πρόνοιας και τις ανισότητες στις οικονομίες των κρατών μελών, προκειμένου να διαμορφώσει μια ενιαία τιμή που να ανταποκρίνεται στο 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος. Αντίθετοι είναι και αρκετοί οικονομολόγοι που πιστεύουν ότι η κεντρική ρύθμιση του κατώτερου μισθού επιδρά αρνητικά στην απασχόληση. Σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση, η αγορά εργασίας πρέπει να αφεθεί ελεύθερη, ώστε να οδηγηθεί με μια τιμή ισορροπίας με βάση την προσφορά και τη ζήτηση, όπως συμβαίνει και με τις άλλες αγορές. 

Εάν το κράτος παρεμβαίνει στη λειτουργία της αγοράς με τον καθορισμό ενός κατώτατου μισθού, ο οποίος είναι υψηλότερος από το σημείο ισορροπίας, τότε η ζήτηση για εργατικό δυναμικό θα περιοριστεί. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια την αύξηση της ανεργίας ιδιαίτερα μεταξύ των εργαζομένων με χαμηλή εξειδίκευση. 

Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης, κατηγορούν τα συνδικάτα ότι αντιδρούν στην απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, γιατί φοβούνται ότι με την κατάργηση των κατώτερων μισθολογικών ορίων θα χάσουν μέρος της διαπραγματευτικής τους ισχύος καθώς δεν θα συνιστούν πλέον βασικό πυλώνα για τη διαμόρφωση του βασικού μισθού. 

Από την πλευρά τους τα συνδικάτα υποστηρίζουν, ότι η διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού κατώτερου μισθού θα αποτελέσει ανάχωμα σε μια δραματική επέκταση των μειώσεων των αμοιβών στην ευρωζώνη εξαιτίας της ύφεσης και επίσης θα επιδράσει θετικά στην αύξηση της απασχόλησης και στη σταθεροποίηση της ζήτησης 
Επικαλούνται, επίσης, το παράδειγμα της Βρετανίας όπου η κατοχύρωση του βασικού μισθού δεν οδήγησε σε μαζική απώλεια των θέσεων εργασίας, ενώ στην Ισπανία όπου δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη η ανεργία έχει ξεπεράσει το 20%. 

Σε ποιες χώρες ισχύει ο ελάχιστος μισθός
Τα 20 από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπουν στην εθνική τους νομοθεσία τον καθορισμό ενός ελάχιστου μισθού. Υπάρχουν χώρες όπου ο κατώτερος μισθός ρυθμίζεται νομοθετικά είτε με νόμο που εισηγείται η κυβέρνηση, είτε μετά από συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, που κυρώνεται με νόμο, όπως συμβαίνει στο Βέλγιο και την Ελλάδα. Στα υπόλοιπα 7 δεν υπάρχει θεσμικά κατοχυρωμένη κατώτερη αμοιβή αλλά αποτελεί προϊόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων. 

Στο Βέλγιο, ο νόμος που ισχύει από το 1996 για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, υποχρεώνει τους κοινωνικούς εταίρους να λαμβάνουν υπόψη τους κατά τις διαπραγματεύσεις, το ύψος των μισθών στις γειτονικές χώρες (Γαλλία, Γερμανία και Κάτω Χώρες) ώστε να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Το Βέλγιο είναι μία από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη όπου ισχύει αυτόματο σύστημα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών. 

Ο κατώτερος μισθός δεν κατοχυρώνεται με νόμο στη Δανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, Κύπρος, την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, καθώς και σε δύο υποψήφιες για ένταξη χώρες την Κροατία και τη Τουρκία. Στη Γαλλία, κατοχυρώνεται με νόμο το ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης, ενώ στην Ιταλία, την Αυστρία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Γερμανία, οι κατώτεροι μισθοί διαμορφώνονται από συλλογικές συμβάσεις που αφορούν στους πιο σημαντικούς κλάδους της οικονομίας και επεκτείνονται εν συνεχεία στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου. Στη Γερμανία προστατεύονται με νόμο τα κατώτερα όρια των συλλογικών συμβάσεων στους κλάδους της κατασκευής, των υπηρεσιών καθαριότητας και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Τα γερμανικά συνδικάτα, έχουν θέσει από το 2004 τη νομική κατοχύρωση του βασικού μισθού στην κορυφή της ατζέντας τους, επικαλούμενα τη συνεχή επέκταση της μερικής απασχόλησης και την αύξηση των εργαζομένων, κυρίως νέων, που αμείβονται με 400 ευρώ μηνιαία. Στην Αυστρία, το 2007, οι δυο σημαντικότεροι κοινωνικοί εταίροι, η Αυστριακή Ομοσπονδία Συνδικάτων και το Ομοσπονδιακό Οικονομικό Επιμελητήριο, υπέγραψαν συμφωνία για κατώτερο εθνικό μισθό των 1.000 ευρώ το μήνα για τις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. 

Εκτός από το θεσμικό πλαίσιο, μεγάλες διακυμάνσεις στα πλαίσια της Ευρωζώνης παρουσιάζει και το ύψος του κατώτερου μισθού που διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. 

Ο μεγαλύτερος βασικός μισθός, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat του Ιουλίου του 2011, καταγράφεται στο Λουξεμβούργο με 1,757.56 ευρώ ανά μήνα και οι χαμηλότεροι μισθοί στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία με 158 και 123 ευρώ αντίστοιχα. Στα ίδια επίπεδα, κινούνται οι κατώτερες αμοιβές και στις άλλες χώρες που συνορεύουν με την Ελλάδα. Στην Αλβανία, ο βασικός μισθός είναι 143,69 ευρώ στην Τουρκία 263,28 ευρώ και στη Σερβία 167,25 ευρώ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Εργοδοτικών Οργανώσεων (FedEE) το 2011 οι μεικτές κατώτερες αμοιβές στον πυρήνα της Ευρωζώνης, διαμορφώθηκαν ως εξής:
Χώρα
Κατώτερος μισθός
Ημερομηνία κύρωσης της συμφωνίας
Λουξεμβούργο
1,757.56 ευρώ
01/01/2011
Βέλγιο
1,498.87 ευρώ
05/01/2011
Η Ιρλανδία
1499,33 ευρώ
01/07/2011
Ολλανδία
1,424.40 ευρώ
01/01/2011
Γαλλία
1,365.00 ευρώ
01/01/2011
Αυστρία
1.000,00 ευρώ
01/01/2009
Κύπρος
909,00 ευρώ
01.04.2011
Ελλάδα
739,56 ευρώ
15.07.2010
Μάλτα
664,95 ευρώ
01.01.2011
Ισπανία
641,50 ευρώ
01.01.2011
Σλοβενία
530,00 ευρώ
01/03/2011
Πορτογαλία
485,00 ευρώ
01/01/2011
Σλοβακία
317,00 ευρώ
01/01/2011
Εσθονία
278,02 ευρώ
01/01/2008
(Στον πίνακα δεν περιλαμβάνονται, Γερμανία, Ιταλία και Φινλανδία για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία).

Πώς διαμορφώνεται ο βασικός μισθός
Σύμφωνα πάντα με την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Εργοδοτικών Οργανώσεων, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται ο βασικός μισθός δεν είναι ενιαίος. Σε πολλές χώρες και στην Ελλάδα, προβλέπονται αμοιβές χαμηλότερες από τις βασικές για νέους που εργάζονται με σύμβαση εμπειρίας και μαθητείας.

Στη χώρα μας, την Πορτογαλία και την Ισπανία και την Αυστρία καταβάλλονται 14 μισθοί το χρόνο. Στην Ελλάδα, επίσης, προβλέπονται διαφορετικές αμοιβές για τους υπαλλήλους και τους εργάτες της βιομηχανίας, ενώ συνυπολογίζονται τα οικογενειακά επιδόματα. 
Στο Λουξεμβούργο οι κατώτερες αμοιβές ισχύουν μόνο για τους ανειδίκευτους εργάτες. Στην Κύπρο αφορούν ορισμένους κλάδους οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από συνδικάτα και εφαρμόζονται 6 μήνες μετά την πρόσληψη. Στη Γαλλία ο κατώτερος μισθός υπολογίζεται με 35 ώρες εργασία την εβδομάδα και στη Ρουμανία με 170 ώρες το μήνα. Στην Ουγγαρία, ο βασικός μισθός διαφοροποιείται ανάλογα με την εξειδίκευση και το επίπεδο εκπαίδευσης. Στη Μάλτα, ανάλογα τον κλάδο της οικονομίας. 

Ανισότητες και στην αγοραστική δύναμη
Οι μισθολογικές ανισότητες ακολουθούνται από ανισότητες στην αγοραστική δύναμη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, (για το 2010), το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ευρώπη των 27 έχει το Λουξεμβούργο (271% του μέσου κοινοτικού) και το χαμηλότερο η Βουλγαρία (44%). 
Αντίστοιχα στην Ελλάδα το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν υπολογιζόμενο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ) μειώθηκε το 2010 στην Ελλάδα κατά 4 μονάδες σε σχέση με το 2009, εμφανίζοντας τη μεγαλύτερη πτώση στην Ευρώπη των 27. 

Με δεδομένα τη συρρίκνωση κατά 7,8% της βιομηχανικής παραγωγής και την προβλεπόμενη ύφεση στο 5,5% η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει την Ελλάδα για μειώσεις στον κατώτερο μισθό, εκτιμώντας ότι θα ενισχυθεί η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα. 
«Ο κατώτερος μισθός είναι υψηλότερος από εκείνους άλλων χωρών μελών που η οικονομία τους βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να δούμε κατά πόσον αυτό αποτελεί εμπόδιο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», είχε δηλώσει τον περασμένο Οκτώβριο, στην εφημερίδα «Καθημερινή» ο κ. Matthias Mors, εκπρόσωπος της «τρόικας» στην Ελλάδα. 

Τα συνδικάτα στην Ελλάδα υποστηρίζουν ότι παρ' ότι οι αμοιβές έχουν στην πραγματικότητα μειωθεί η ανεργία παραμένει υψηλή και έχει ξεπεράσει το 16%. Ορισμένοι τομείς, της οικονομίας, όπως οι κατασκευές και ο τουρισμός, στους οποίους απασχολούνται ένας στους πέντε Έλληνες, εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά αδήλωτης εργασίας ενώ κυριαρχούν οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Σχεδόν οι μισές από τις 537.000 νέες συμβάσεις που υπεγράφησαν από τον Ιανουάριο μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2011, ήταν μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας. Την ίδια περίοδο, περισσότερες από 42.000 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, μετατράπηκαν σε μερικής ή εκ περιτροπής έναντι 26.000 το 2010. 

Τα συνδικάτα υποστηρίζουν επίσης ότι το κόστος ζωής στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε με τις οποίες συγκρίνεται και επικαλούνται τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία το ένα τέταρτο των ελληνικών οικογενειών αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας. 

Πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Απολύσεις θα κάνουν 7 στις 10 εταιρείες και μειώσεις μισθών 3 στις 10


Στη μείωση του προσωπικού τους εντός των επόμενων 6 μηνών πρόκειται να προχωρήσουν 7 στις 10 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο HR Pulse, τη νέα έρευνα που διενεργεί η ICAP People Solutions. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της συγκεκριμένης τριμηνιαίας ηλεκτρονικής έρευνας, 3 στις 10 εταιρείες που απάντησαν στο HR Pulse θα έχουν προβεί σε μειώσεις μισθών σε διάστημα 6 μηνών. Σημειωτέον πως τα αποτελέσματα της πρώτης αναφοράς περιλαμβάνουν τις απαντήσεις που καταχωρήθηκαν μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου του 2012, το 64% των εταιρειών που απάντησαν είναι ελληνικές, ενώ το 53% έχει κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ.
Όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι μελετούν μέτρα μείωσης του κόστους, αλλά λίγοι έχουν εισάγει διαδικασίες μείωσης κόστους που συνδέονται με πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις. Αξιοσημείωτο είναι πως σχετικά λίγοι μέχρι τώρα έχουν προβεί σε σημαντικές περικοπές παροχών προς το προσωπικό.
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι δείκτες ανθρώπινου δυναμικού (HR Metrics) που για πρώτη φορά συλλέγονται συστηματικά και δείχνουν μεταξύ άλλων ότι ο μέσος όρος κόστους μισθοδοσίας για έναν Director είναι 105.000 ευρώ ετησίως, ενώ ο αντίστοιχος για έναν manager/supervisor κυμαίνεται στα 55.000 ευρώ.

Αστραπιαίο πλήρες άνοιγμα 136 «κλειστών» επαγγελμάτων με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο συζητείται στη Βουλή.

Λίγα 24ωρα πριν από την άφιξη των επικεφαλής της τρόικας στην Αθήνα, η κυβέρνηση έσπευσε να ανοίξει πλήρως 136 «κλειστά» επαγγέλματα αίροντας αυτόματα όλους τους περιορισμούς. Τo πλήρες άνοιγμα των «κλειστών» επαγγελμάτων προβλέπεται με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στο πολυνομοσχέδιο το οποίο συζητείται στη Βουλή και προβλέπει ότι: «Διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι που αντιβαίνουν στα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 3 του ν. 3919/2011 καταργούνται». Στα επαγγέλματα που απελευθερώνονται πλήρως περιλαμβάνονται δημοφιλή επαγγέλματα όπως του αρτοποιού, διερμηνέα, ασφαλιστή, οπτικού, ξεναγού, μεσίτη, εφημεριδοπώλη και υπηρεσίες που αφορούν κολέγια, ιδιωτικά σχολεία, ασφαλιστικές εταιρείες, παροχή υπηρεσιών ασφάλειας κ.ά. 


Πιο αναλυτικά για τα 136 επαγγέλματα και υπηρεσίες παύει να ισχύει οποιαδήποτε ρύθμιση που:
 • Περιορίζει τον αριθμό προσώπων που έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα.
 • Εξαρτά τη χορήγηση άδειας από εκτίμηση ύπαρξης πραγματικής ανάγκης.
 • Θέτει γεωγραφικά όρια στο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος.
 • Ορίζει ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ ασκούντων το επάγγελμα.
 • Απαγορεύει τη δημιουργία περισσότερων εγκαταστάσεων από το ίδιο πρόσωπο.
 • Επιβάλλει ή απαγορεύει τη διάθεση αγαθών από ορισμένου είδους επαγγελματική εγκατάσταση.
 • Επιβάλλει ή απαγορεύει την άσκηση επαγγέλματος υπό ορισμένη εταιρική μορφή.
 • Περιορίζει τη συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο με κριτήριο την επαγγελματική ιδιότητα των συμμετεχόντων.
 • Επιβάλλει υποχρεωτικές κατώτατες τιμές.
 • Υποχρεώνει τον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία και άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Τα επαγγέλματα που ανοίγουν
1. Aισθητικός
2. Aμπιγιέρ
3. Aνώτερη Iδιωτική Σχολή Δραματικής Tέχνης
4. Aνώτερη Iδιωτική Σχολή Xορού
5. Aργυραμοιβός
6. Aρτοποιός
7. Aρχαιοπώλης
8. Aσφαλιστικός πράκτορας
9. Aσφαλιστικός σύμβουλος
10. Γομωτής - πυροδότης
11. Γραφείο Συμβούλων Eργασίας
12. Γραφείο Tελετών
13. Διαγνωστικά Kέντρα
14. Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
15. Διασώστης ασθενοφόρου
16. Διερμηνέας
17. Δύτης
18. Eικονολήπτης
19. Eκμίσθωση Θαλασσίων Mέσων Aναψυχής
20. Eκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών και μοτοσικλετών
21. Eνεχυροδανειστής
22. Eπιβατικά ταξί Δημόσιας Xρήσης (αγοραία)
23. Eπισκέπτης Yγείας
24. Eπιχείρηση Eμπόρων Aρχαίων ή Nεώτερων Kινητών Mνημείων
25. Eπιχείρηση ενοικίασης λιμουζινών
26. Eπιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
27. Eπιχείρηση τουριστικών λεωφορείων
28. Eρασιτεχνική σχολή χορού
29. Eργοθεραπευτής
30. Eφημεριδοπώλης
31. Hλεκτρολόγος
32. Hλεκτρονικός
33. Hλεκτροσυγκολλητής
34. Hχολήπτης
35. Θαλάσσιο ταξί
36. Θερμαστής
37. Iδιωτικά KTEO
38. Kολέγια
39. Iδιωτικά σχολεία
40. Kαπνοπώλης
41. Kαταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής
42. Kαταδυτικό συνεργείο
43. Kατασκευή, επισκευή, εισαγωγή και εμπορία όπλων
44. Kατασκευή, επισκευή, εισαγωγή πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών, κροτίδων κ.λπ.
45. Kαταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων
46. Kλειθροποιός
47. Kοινωνικός λειτουργός
48. Kομμωτής - κουρέας
49. Kρεοπώλης - εκδοροσφαγέας
50. Λάντζα (μηχανοκίνητου σκάφους)
51. Λειτουργία γραφείων ιδιωτικών ερευνών
52. Λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
53. Λιανικό εμπόριο
54. Λιμενεργάτης
55. Λογιστής φοροτέχνης
56. Λογοθεραπευτής
57. Mαία
58. Mακιγιέρ
59. Mακινίστας
60. Mελισσοκόμος
61. Mεσιτικά επαγγέλματα
62. Mεταφραστής
63. Nαυαγοσώστης
64. Nαυτικός πράκτορας
65. Ξεναγός
66. Ξυλουργός
67. Oδικοί μεταφορείς επιβατών
68. Oδοντοτεχνίτης
69. Oικονομολόγος
70. Oξυγονοκολλητής
71. Oπλοπώλης
72. Oπτικός
73. Oρκωτός εκτιμητής
74. Πυροτεχνουργός
75. Pαδιοηλεκτρολόγος
76. Pαδιοτεχνίτης
77. Pυμουλκά
78. Σκηνογράφος-ενδυματολόγος
79. Σκηνοθέτης
80. Συντηρητής αρχαιοτήτων, έργων τέχνης - αποκατάστασης
81. Σύσταση οδοντιατρικής εταιρείας
82. Tεχνικός αερίων καυσίμων
83. Tεχνικός ανελκυστήρων
84. Tεχνικός αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής
85. Tεχνικός αυτοκινήτων - οχημάτων
86. Tεχνικός αυτοματισμών
87. Tεχνικός δικτύου εκπομπής
88. Tεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού
89. Tεχνικός εργαστηρίου φωτογραφίας
90. Tεχνικός εφαρμογών οπτικής
91. Tεχνικός θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων
92. Tεχνικός κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιών
93. Tεχνικός λήψης φωτογραφίας
94. Tεχνικός μηχανημάτων έργων
95. Tεχνικός μείξης ήχου
96. Tεχνικός μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών
97. Tεχνικός οργάνων μέτρησης
98. Tεχνικός περιελίξεων ηλεκτρικών μηχανών
99. Tεχνικός ροής προγράμματος
100. Tεχνικός συντήρησης έργων ζωγραφικής
101. Tεχνικός συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού
102. Tεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων
103. Tεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας
104. Tεχνικός της βιομηχανίας κινηματογράφου και τηλεόρασης
105. Tεχνικός φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων
106. Tεχνικός χρωματικού ελέγχου ταινίας
107. Tεχνίτης βαφής
108. Tεχνίτης εγκαταστάσεων θέρμανσης
109. Tεχνίτης εξαερωτήρων - αναμεικτήρων (καρμπυρατέρ)
110. Tεχνίτης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
111. Tεχνίτης περιποίησης χεριών & ποδιών
112. Tεχνίτης σκηνικών
113. Tεχνίτης συσκευών υγραερίου
114. Tεχνίτης συστημάτων εξαγωγήςκαυσαερίων
115. Tεχνίτης τροχών
116. Tεχνίτης ψηφιακών ταχογράφων
117. Yδραυλικός
118. Yπηρεσίες αγροτουρισμού
119. Yπηρεσίες άθλησης
120. Yπηρεσίες ασφαλείας
121. Yπηρεσίες δασοκομίας
122. Yπηρεσίες διαφήμισης
123. Yπηρεσίες εκμίσθωσης αυτοκινήτων
124. Yπηρεσίες ελέγχου και εκπαίδευσης
125. Yπηρεσίες κατασκευών
126. Yπηρεσίες οργάνωσης εκδηλώσεων, εκθέσεων
127. Yπηρεσίες πιστοποίησης
128. Yπηρεσίες Συντήρησης και Yποστήριξης Γραφείων
129. Φορτοεκφορτωτής
130. Φροντιστής
131. Φύλακας κατασχεμένου πλοίου
132. Φυσικοθεραπευτής
133. Xημικός ναυτιλίας
134. Ψυκτικός
135. Ψυχολόγος
136. Ωδεία - Mουσικές Σχολές

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Πιο ριψοκίνδυνοι οι άντρες στη δουλειά

Οι άντρες έχουν διπλάσιες πιθανότητες από τις γυναίκες να ρισκάρουν στη δουλειά, συνεπώς η υγιής ισορροπία των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο είναι καλή ιδέα για να ανθήσει μια επιχείρηση, σύμφωνα με μία νέα μελέτη.

Επιστήμονες από την Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία (BPS) πήραν συνεντεύξεις από περισσότερους από 2.000 άντρες και γυναίκες, που εργάζονται σε περισσότερα από 20 διαφορετικά επαγγέλματα.
Όπως είπαν στο ετήσιο συνέδριο της BPS, όπου παρουσίασαν τη μελέτη τους, «ήταν απρόσμενα μεγάλο» το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την προθυμία λήψης ριψοκίνδυνων αποφάσεων στην δουλειά.
Στην πραγματικότητα, οι γυναίκες είχαν διπλάσιες πιθανότητες από τους άντρες να είναι προσεκτικές και σχεδόν διπλάσιες να επιδεικνύουν σύνεση, ενώ οι άντρες είχαν υπερδιπλάσιες πιθανότητες να είναι παράτολμοι και σχεδόν διπλάσιες να είναι αμέριμνοι, κατά τον επικεφαλής ερευνητή δρα Τζοφ Τρίκι. 
Οι διαφορές αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη μιας επιχείρησης, εκτιμά. «Το ρίσκο είναι απαραίτητο και επιθυμητό στη δουλειά, αρκεί να βρίσκεται εντός ορίων», είπε. «Αυτά τα όρια είναι πιθανότερο να τεθούν όταν στον εργασιακό χώρο υπάρχει ισορροπία ανδρών-γυναικών».
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η διαφορετική εργασιακή συμπεριφορά των δύο φύλων, ορμάται από τα γονίδιά τους.
«Ως φαίνεται, το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι γενετικά καθορισμένο από την εξέλιξη των ειδών, για να εξασφαλίσει την επιβίωση των προγόνων μας», εξήγησε ο δρ Τρίκι. 

ΠΗΓΗ: tanea.gr

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Σώμα Επιθεώρησης εργασίας (ΣΕΠΕ): 1.545 καταγγελίες για μη καταβολή δώρου Χριστουγέννων


Στις 1.545 ανήλθαν οι καταγγελίες στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων, συνολικού ποσού οφειλής 2.361.944 ευρώ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΣΕΠΕ οι καταγγελίες αφορούσαν 763 επιχειρήσεις.
Σε 306 περιπτώσεις το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας άσκησε κατά των παραβατών εργοδοτών την διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ σε 680 περιπτώσεις, προέβη στην διενέργεια εργατικής διαφοράς μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων. Από τις μέχρι σήμερα επιλυθείσες εργατικές διαφορές έχει καταβληθεί στους εργαζόμενους συνολικά το ποσό των 560.889 ευρώ.
Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις υπήρξε τηλεφωνική συμφιλιωτική παρέμβαση των Επιθεωρητών Εργασίας προκειμένου να καταβληθεί το δώρο στους εργαζόμενους.
Στο μεταξύ, το ΣΕΠΕ, μετά και από σχετική εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος, θα πραγματοποιήσει το πρώτο τετράμηνο του έτους στοχευμένους ελέγχους σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που παρατηρούνται έντονα φαινόμενα παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας.
Στο μικροσκόπιο των Επιθεωρητών θα βρεθούν συγκεκριμένα οι εξής κλάδοι: ΜΜΕ, καντίνες και τροφοδοσία με τρόφιμα, διαφήμιση, δραστηριότητες κέντρων κλήσεων, γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, βιοτεχνίες ιματισμού, εκτυπώσεις, συνεργεία, βενζινάδικα, πλυντήρια αυτοκινήτων, πάρκινγκ, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και φροντιστήρια ξένων γλωσσών.