Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΤΟΥ ΥΠΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 11.02.2010)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
στο Σχέδιο Νόμου
«ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΜΕΡΟΣ Α’: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρα 1-14

Από τις διατάξεις των άρθρων 1-14 του Σχεδίου Νόμου δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΜΕΡΟΣ Β’: ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 16
Διατάξεις ασφαλιστικού περιεχομένου

Με την παρ. 2 προκαλείται ετήσια δαπάνη για τη χορήγηση συντάξεων τ. ΤΑΠΕΛ, η οποία ανέρχεται σε ποσό 240.000,00 ευρώ περίπου(16732 x 14).

Άρθρο 19
Οργανωτικά και λειτουργικά θέματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ποσού δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εικοσιενός χιλιάδων, διακοσίων πενήντα έξι Ευρώ (2.521.256,00 €) ετησίως, η οποία αναλύεται ως εξής :

(Παρ. 1) Επίδομα Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης ποσό 840,00 €
(1 Προϊστάμενος Υποδ/νσης 1 x 70 x 12 = 840 €)

Επίδομα Προϊσταμένων Τμημάτων ποσό 3.900,00 €
(5 Προϊστάμενοι Τμημάτων 5 x 65 x 12 = 3.900 €)

(Παρ. 2) Επίδομα Προϊσταμένων Τμημάτων ποσό 1.560,00 €
(2 Προϊστάμενοι Τμημάτων 2 x 65 x 12 = 1.560 €)

(Παρ. 3) Επιδόματα Προϊσταμένων Τμημάτων ποσό 1.560 €
(2 Προϊστάμενοι Τμήματος
στον ΚΑΕ 0238-Επίδομα θέσης ευθύνης 2 x 65 x 12 =1.560 €)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα ποσό 11.800 €
(Στον ΚΑΕ 9747Α – Έπιπλα και Σκεύη ποσό 9.800 €
στους ΚΑΕ 9745Α – Κοινοτικά Συγχ/να Προγράμματα (ΟΠΣ, ΠΕΠ, ΙΝΤ), 9749Α Μηχανικός & Λοιπός Κεφαλαιουχικός Εξοπλισμός μη Ειδικά Κατονομαζόμενος ποσό 2.000 €)

Σύνολο: 14.000,00 €

(Παρ. 6) Μεταφορά πεντακοσίων (500) θέσεων κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας σε θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ – Αναλογιστών, ΠΕ – Μηχανικών, ΤΕ – Διοικητικού – Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ποσό 2.501.000 €

Η δαπάνη που προϋπολογίστηκε για τις (500) θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ανά κωδικό αναλύεται ως εξής:
Στον ΚΑΕ 0211 – Βασικός Μισθός Τακτικών Υπαλλήλων ποσό 500 x 711€ x 14 = 4.977.000 €
Στον ΚΑΕ 0225 – Κίνητρο Απόδοσης ποσό 500 x 57€ x 12 = 342.000 €
Στον ΚΑΕ 0227 –Προσωπική διαφορά ποσό 500 x 176€ x 12 = 1.056.000 €
Στον ΚΑΕ 0551 – Εργοδοτικές εισφορές ποσό 6.375.000 x 35% = 2.231.250 €

Η νέα οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από τη μεταφορά των θέσεων αναλύεται ως εξής:
Για τους 268 ΠΕ - Διοικητικού – Οικονομικού
Στον ΚΑΕ 0211 – Βασικός Μισθός Τακτικών Υπαλλήλων ποσό 268 x 985€ x 14 = 3.695.720 €
Στον ΚΑΕ 0225 – Κίνητρο Απόδοσης ποσό 268 x 100€ x 12 = 321.600 €
Στον ΚΑΕ 0227 –Προσωπική διαφορά ποσό 268 x 176€ x 12 = 566.016 €

Για τους 6 ΠΕ –Αναλογιστών
Στον ΚΑΕ 0211 – Βασικός Μισθός Τακτικών Υπαλλήλων ποσό 6 x 985€ x 14 = 82.740 €
Στον ΚΑΕ 0225 – Κίνητρο Απόδοσης ποσό 6 x 100€ x 12 = 7.200 €
Στον ΚΑΕ 0227 –Προσωπική διαφορά ποσό 6 x 176€ x 12 = 12.672 €

Για τους 26 ΠΕ –Μηχανικών
Στον ΚΑΕ 0211 – Βασικός Μισθός Τακτικών Υπαλλήλων ποσό 26 x 1.025€ x 14 = 373.100 €
Στον ΚΑΕ 0225 – Κίνητρο Απόδοσης ποσό 26 x 100€ x 12 = 31.200 €
Στον ΚΑΕ 0227 –Προσωπική διαφορά ποσό 26 x 176€ x 12 = 54.912 €

Για τους 100 ΤΕ – Διοικητικός - Λογιστικός
Στον ΚΑΕ 0211 – Βασικός Μισθός Τακτικών Υπαλλήλων ποσό 100 x 938€ x 14 = 1.313.200 €
Στον ΚΑΕ 0225 – Κίνητρο Απόδοσης ποσό 100 x 90€ x 12 = 108.000 €
Στον ΚΑΕ 0227 –Προσωπική διαφορά ποσό 100 x 176€ x 12 = 211.200 €

Για τους 100 ΔΕ – Διοικητικών - Γραμματέων
Στον ΚΑΕ 0211 – Βασικός Μισθός Τακτικών Υπαλλήλων ποσό 100 x 830€ x 14 = 1.162.000 €
Στον ΚΑΕ 0225 – Κίνητρο Απόδοσης ποσό 100 x 64€ x 12 = 76.800 €
Στον ΚΑΕ 0227 –Προσωπική διαφορά ποσό 100 x 176€ x 12 = 211.200 €
Στον ΚΑΕ 0551 – Εργοδοτικές εισφορές ποσό 8.227.560 x 35% = 2.879.646 €

Συνεπώς η τελική οικονομική επιβάρυνση ανέρχεται κατά κωδικό ως εξής:
Στον ΚΑΕ 0211 – Βασικός Μισθός Τακτικών Υπαλλήλων ποσό 3.695.720 + 82.740 + 373.100 + 1.313.200 + 1.162.000 – 4.977.000 = 1.649.760 €
Στον ΚΑΕ 0225 – Κίνητρο Απόδοσης ποσό 321.600 + 7.200 + 31.200 + 108.000 + 76.800 – 342.000 = 202.800 €
Στον ΚΑΕ 0227 –Προσωπική διαφορά ποσό 566.016 + 12.672 + 54.912 + 211.200 + 211.200 – 1.076.000 = 0 €
Στον ΚΑΕ 0551 – Εργοδοτικές εισφορές ποσό 2.879.646 - 2.231.250 = 648.396 €

Άρθρο 20
Οργανωτικά και Λειτουργικά Θέματα λοιπών Ασφαλιστικών Φορέων

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2, με την οποία προβλέπεται η σύσταση περιφερειακών υπηρεσιών στο ΤΑΠΙΤ, προκαλείται ετήσια επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του ΤΑΠΙΤ η οποία ανέρχεται στο ποσό των 746.100 € περίπου, η οποία αναλύεται ως εξής:

Επιδόματα Προϊσταμένων Τμημάτων
Στον Κ.Α.Ε. 0238 (21 Χ 65 Χ 12) 16.380 €

Σύσταση 42 οργανικών θέσεων ποσό 729.646 € ως εξής:
Σύσταση 2 θέσεων κλάδου ΠΕ
Στον Κ.Α.Ε. 0211 (2 x 985 x 14) 27.580€
Στον Κ.Α.Ε 0225 (2 x 100 x 12) 2.400 €
Στον Κ.Α.Ε. 0227 (2 x 176 x 12) 4.224 €

Σύσταση 10 θέσεων κλάδου ΤΕ
Στον ΚΑΕ 0211 (10 x 938 x14) 131.320 €
Στον ΚΑΕ 0225 (10 x 90 x 12) 10.800 €
Στον ΚΑΕ 0227 (10 x 176 x 12) 21.120 €

Σύσταση 30 θέσεων κλάδου ΔΕ
Στον ΚΑΕ 0211 (30 x 830 x 14) 348.600 €
Στον ΚΑΕ 0225 (30 x 64 x 12) 23.040 €
Στον ΚΑΕ 0227 (30 x 176 x 12) 63.360 €

Αθήνα, 10.02.2010


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                            ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                                     ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου