Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Καθορίστηκαν με υπουργική απόφαση τα ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια για την επιβολή προστίμων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την Εργατική Νομοθεσία.


Με αντικειμενικά κριτήρια θα επιβάλουν, στο εξής, οι επιθεωρητές εργασίας τα πρόστιμα και τις άλλες διοικητικές κυρώσεις (π.χ. λουκέτα) σε όσες επιχειρήσεις παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία.

Ο Κανονισμός για την «αντικειμενικοποίηση» των ποινών που σχεδίασε ο εδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ κ. Χάλαρης Μιχάλης και τέθηκε με απόφαση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λ. Κατσέλη σε άμεση εφαρμογή, στηρίζει την επιβολή ποινών σε επιστημονική μεθοδολογία, με βάση ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια, έτσι ώστε «ο κάθε επιθεωρητής εργασίας να μην εισηγείται και επιβάλλει πρόστιμα με υποκειμενικά και εμπειρικά κριτήρια και, άρα λιγότερο αντικειμενικά».
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΕΠΕ, η επιβολή των προστίμων στηρίζεται σε επιστημονική μεθοδολογία, με βάση ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια, έτσι ώστε ο κάθε Επιθεωρητής Εργασίας να μην εισηγείται και επιβάλλει πρόστιμα με υποκειμενικά και εμπειρικά κριτήρια και άρα λιγότερο αντικειμενικά.
Η αλγοριθμική μέθοδος που χρησιμοποιείται προέκυψε από ειδικό μαθηματικό μοντέλο για τη λήψη των αποφάσεων (Decision Making) και την αναλυτική ιεράρχηση των παραβάσεων.

Κριτήρια
Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται από τους Κοινωνικούς Επιθεωρητές Εργασίας θα συνεκτιμούνται με βάση 3 μεταβλητές - κριτήρια τα οποία είναι:
● Η σοβαρότητα της παράβασης.
● Ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση που θίγεται.
● Η τυχόν υποτροπή της επιχείρησης.
Ακόμη, σημαίνοντα λόγο θα έχουν:
Θα «μετρούν», ακόμη, ο βαθμός συνεργασίας, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση σε υποδείξεις - συστάσεις, ο βαθμός υπαιτιότητας του εργοδότη, η παρεμπόδιση του έργου του επιθεωρητή κατά τη διενέργεια του ελέγχου, η μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας κ.ά. (Για το χαρακτηρισμό του βαθμού συνεργασίας συνεκτιμώνται ιδίως η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση σε υποδείξεις - συστάσεις, ο βαθμός υπαιτιότητας (βαθμός ευθύνης) του εργοδότη, η παρεμπόδιση του έργου του Επιθεωρητή κατά τη διενέργεια του ελέγχου, η μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας κτλ.).

Όσον αφορά στον καθορισμό των προστίμων από τις Τεχνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας, χρησιμοποιήθηκε μαθηματικός τύπος από τη συνθετική προσέγγιση της ανάλυσης κινδύνου (Risk Analysis) για τη λήψη αποφάσεων και της ιεράρχησης των παραβάσεων με βάση τα εξής κριτήρια:
● Αριθμός εργαζομένων
● Σοβαρότητα των συνεπειών παράβασης και έκτασης του κινδύνου
● Κατηγορία επιχείρησης με βάση το Ν. 3850/2010
Επίσης θα προσμετράται και η υποτροπή της επιχείρησης.
Ως υποτροπή της επιχείρησης νοείται:
α) η επιβολή στην ίδια επιχείρηση δύο (2) τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις μέσα σε μία τετραετία, η οποία ξεκινά από τη διενέργεια του ελέγχου, ή
β) η έκδοση μίας (1) τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης που αφορά την τέλεση αξιόποινης πράξης για παρόμοια παράβαση.
Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει την υποτροπή. Η υποτροπή προκύπτει και από το συνδυασμό των δύο παραπάνω περιπτώσεων, δηλαδή επιβολή μίας διοικητικής κύρωσης και έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης.
Αρχικώς καθορίζεται ένα βασικό ποσό προστίμου (ΒΠ), το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Παράδειγμα A'
Για παράνομη υπερωριακή απασχόληση (θεωρείται πολύ υψηλή παράβαση):
Για αριθμό εργαζομένων έως 8, το εκτιμώμενο πρόστιμο είναι 9.100 ευρώ. Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 70, το πρόστιμο είναι 22.000 ευρώ. Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 300, το πρόστιμο είναι 40.000 ευρώ.
Παράδειγμα B'
Μη χορήγηση αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών (θεωρείται σημαντική παράβαση): Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 8 το εκτιμώμενο πρόστιμο είναι 9.750 ευρώ. Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 70 το πρόστιμο είναι 19.500 ευρώ. Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 300 το εκτιμώμενο πρόστιμο είναι 33.375 ευρώ.

Ως «πολύ σοβαρές» παραβάσεις χαρακτηρίζονται:
  1. Καταγγελία σύμβασης εργασίας στη διάρκεια κανονικής αδείας.
  2. Μη καταβολή πλήρων αποδοχών αδείας ή αναλογίας αυτών.
  3. Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης αδείας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της άδειας.
  4. Μη κατάθεση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας.
  5. Μη κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας, σε περίπτωση αλλαγής νομίμου εκπροσώπου ή προσλήψεων νέων εργαζομένων.
  6. Μη κατάθεση προγράμματος ωρών εργασίας.
  7. Απασχόληση κατά ημέρα εργασίας και ωράριο εργασίας διαφορετικό από το εμφανιζόμενο στον πίνακα προσωπικού ή στο πρόγραμμα εργασίας χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση της αλλαγής ή της τροποποίησης του ωραρίου ή του χρόνου εργασίας.
  8. Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση.
  9. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας.
10. Απασχόληση ανηλίκων σε απαγορευμένες εργασίες.
11. Μη καταβολή αναδρομικών αποδοχών.
12. Μη καταβολή αποδοχών διαθεσιμότητας.
13. Μη καταβολή μισθών / ημερομισθίων βάσει ΣΣΕ, Δ.Α., Υ.Α. ή βάσει ατομικής συμφωνίας.
14. Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες.
15. Μη χορήγηση άδειας μητρότητας (17 εβδομάδες).
16. Παράβαση νομοθεσίας περί ομαδικών απολύσεων.
17. Μη εφαρμογή όρων ΣΣΕ, Δ.Α. ή Υ.Α., ή κανονισμού εργασίας.


Ολόκληρη η υπουργική απόφαση εδώ:
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/11692
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου