Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔA 58/2009 (Π.Κ. 36/31.12.2009) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Αριθμ.58/2009
«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας»
(Πράξη Κατάθεσης: Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 36/31-12-2009)
Στις 23 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ. στα επί της Πλ. Βικτωρίας αριθ. 7 - Αθήνα, γραφεία του ΟΜΕΔ, ο επιλεγείς μετά από κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών - Διαιτητών, Διαιτητής Ιωάννης Θ. Μαντούβαλος, εξέτασα την υπόθεση των πιο κάτω ενδιαφερομένων μερών, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δημιουργήθηκε μεταξύ αφενός της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) και αφετέρου: α) της Ομοσπονδίας Συλλόγων Φροντιστών Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Ελλάδος και β) του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
Η διαφορά αφορά την σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας ή την έκδοση διαιτητικής απόφασης που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών Ξένων Γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.
Κατά την συζήτηση της υπόθεσης που έλαβε χώρα στις 23.12.2009, παρέστησαν, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, από μεν την πλευρά των εργαζομένων, οι κ.κ. Μιχάλης Κουρουτός, Πρόεδρος του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ, Δημήτρης Κάζαγλης, Γενικός Γραμματέας του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ και Αλέκος Γούλας, Ταμίας του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ. Οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς, δηλ. της Ομοσπονδίας Συλλόγων Φροντιστών Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Ελλάδος και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών δεν παρέστησαν, αν και κλητεύθηκαν νομίμως, όπως προκύπτει από τις σχετικές από 21.12.2009 εκθέσεις επιδόσεως.
Οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των εργαζομένων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί:
Ο Διαιτητής σύμφωνα με:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990.
β) Την με αριθμ. πρωτ. 2326/070Δ/11.12.2009 αίτηση που υπεβλήθη στον ΟΜΕΔ από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) για προσφυγή στην Διαιτησία, μετά το πέρας της διαδικασίας μεσολάβησης.
γ) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2375/18.12.2009 πρόσκληση κοινής συνάντησης και ακρόασης των ενδιαφερομένων μερών, με σκοπό την έκδοση Διαιτητικής Αποφάσεως, που εστάλη στα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να γίνει κοινή συνάντηση και συζήτηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Καθηγητών Ξένων Γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας. Και
ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ
α) Τα στοιχεία του φακέλλου, τις θέσεις, τα επιχειρήματα, τις προτάσεις, αντιπροτάσεις των μερών, όπως αναπτύχθηκαν προφορικά και διατυπώθηκαν εγγράφως κατά την διάρκεια της διαδικασίας μεσολάβησης, στην οποία διαδικασία είχε παραστεί και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO), καθώς και όσα αναπτύχθηκαν από τους εργαζόμενους προφορικά κατά την διάρκεια της διαδικασίας διαιτησίας.
β) Την από 1.9.2009 έγγραφη πρόσκληση σε διαπραγματεύσεις της ΟΙΕΛΕ προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO), την Ομοσπονδία Συλλόγων Φροντιστών Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Ελλάδος και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, για την κατάρτιση ΣΣΕ για τους καθηγητές κέντρων ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
γ) Την με αριθμ. πρωτ. 1808/114Μ/17.9.2009 αίτηση της ΟΙΕΛΕ προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για την παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης, στην οποία επισυνάπτεται και σχέδιο συλλογικής σύμβασης εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας».
δ) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2240/1.12.2009 πρόταση της μεσολαβήτριας κ. Ε. Κουτσιμπού, την οποία πρόταση αποδέχθηκαν τόσο η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), όσο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO), δηλ. η μόνη οργάνωση η οποία συμμετείχε κατά την διαδικασία μεσολάβησης και απέρριψαν οι οργανώσεις με την επωνυμία Ομοσπονδία Συλλόγων Φροντιστών Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Ελλάδος και Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
ε) Το γεγονός ότι, κατόπιν της ως άνω αποδοχής της πρότασης της μεσολαβήτριας, στις 18.12.2009 συνήφθη ΣΣΕ, ταυτοσήμου περιεχομένου με τα κατωτέρω οριζόμενα, μεταξύ της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO), που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Ιδιωτικά Κέντρα Καθηγητών Ξένων Γλωσσών όλης της χώρας.
στ) Την γενικότερη οικονομική κατάσταση κατά το έτος 2009, η οποία δεν επιτρέπει μεν την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων, που έθεσε η εργατική πλευρά, επιβάλλει όμως την στοιχειώδη προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι καθηγητές ξένων γλωσσών, που εργάζονται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Καθορισμός βασικού μισθού και ωρομίσθιου
Ο βασικός μηνιαίος μισθός και το βασικό ωρομίσθιο, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.8.2009, με βάση την υπ' αριθμ. 4/2008 ΔΑ του ΟΜΕΔ, αυξάνονται από 1.9.2009 κατά 5,5% και διαμορφώνονται σε 683,78 Ευρώ και σε 9,48 Ευρώ, αντίστοιχα.
Άρθρο 3
Επίδομα Πολυετίας
Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα πολυετίας για πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία, υπολογιζόμενο επί του βασικού ωρομισθίου ή του βασικού μηνιαίου μισθού και ανερχόμενο σε ποσοστό:
α) 5% με την συμπλήρωση των πρώτων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
β) 5% με την συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
γ) 5% με την συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
δ) 5% με την συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
ε) 5% με την συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
στ) 5% με την συμπλήρωση των επόμενων δυόμισι ετών (30 μήνες) υπηρεσίας,
ζ) 5% με την συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας,
η) 5% με την συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας,
θ) 5% με την συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας,
ι) 5% με την συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας.
Ως υπηρεσία υπολογίζεται η πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη του κλάδου.
Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται με πιστοποιητικό εργασίας των προηγούμενων εργοδοτών και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας από τα βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ (άρθρο 6 παρ. 3 και 4 της 11/89 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών).
Άρθρο 4
Τελικές Διατάξεις
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Συλλογικές Ρυθμίσεις, Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις που αφορούν στο ίδιο πεδίο εφαρμογής κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2009.
Ημερομηνία Κατάθεσης Διαιτητικής Απόφασης
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου