Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2010

ΝΕΑ Σ.Σ.Ε ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα ιδιωτικά Κέντρα Καθηγητών Ξένων Γλωσσών όλης της χώρας Π.Κ. 61/28.12.2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα ιδιωτικά Κέντρα Καθηγητών Ξένων Γλωσσών όλης της χώρας


Σήμερα την 18 Δεκεμβρίου 2009 ενώπιον της Μεσολαβητού κας Ελένης Κουτσιμπού οι υπογράφοντες εκ μέρους της εργατικής πλευράς η «Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)», με έδρα την Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 13, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μιχάλη Κουρουτό, Πρόεδρο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO), με έδρα την Αθήνα, Ακαδημίας και Λυκαβηττού 2, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη Μιχαηλίδη (Πρόεδρο) συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται οι καθηγητές ξένων γλωσσών, που εργάζονται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας.

Αρθρο 2
Καθορισμός βασικού μισθού και ωρομίσθιου
Ο βασικός μηνιαίος μισθός και το βασικό ωρομίσθιο όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-8-2009 με βάση την από 25-2-2009 Σ.Σ.Ε. αυξάνονται, από 01.09.2009, κατά 5,5% και διαμορφώνονται σε 683,78 Ευρώ και σε 9,48 Ευρώ αντίστοιχα.
Αρθρο 3
Επίδομα Πολυετίας
Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα πολυετίας για πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία, υπολογιζόμενο επί του βασικού ωρομισθίου ή του βασικού μηνιαίου μισθού και ανερχόμενο σε ποσοστό:


α.  5% με τη συμπλήρωση των πρώτων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
β.  5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
γ.  5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
δ.  5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
ε.  5% με τη συμπλήρωση των αμέσως επόμενων είκοσι επτά (27) μηνών υπηρεσίας,
στ. 5% με τη συμπλήρωση των επόμενων δυόμισι ετών (30 μήνες) υπηρεσίας,
ζ.  5% με τη συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας,
η.  5% με τη συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας,
θ.  5% με τη συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας.
ι.   5% με τη συμπλήρωση των επόμενων τριών ετών (36 μήνες) υπηρεσίας


Ως υπηρεσία υπολογίζεται η πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη του κλάδου.
Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται με πιστοποιητικό εργασίας των προηγούμενων εργοδοτών και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας από τα βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ (άρθρο 6 παρ. 3 και 4 της 11/89 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών).
Αρθρο 4
Επεξεργασία του θέματος ειδοποίησης για τη μη ανανέωση της σύμβασης
Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων που υπάγονται στην παρούσα θα επεξεργασθούν, με τον τρόπο που κρίνουν χρήσιμο, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, το θέμα της ειδοποίησης των υπαγομένων στην παρούσα για τη μη ανανέωση των συμβάσεων εργασίας.
Αρθρο 5
Τελικές Διατάξεις
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Συλλογικές Ρυθμίσεις, Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις που αφορούν στο ίδιο πεδίο εφαρμογής κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Αρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1-9-2009.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Ομοσπονδία Ιδιωτικών
Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας
(Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)Μιχάλης Κουρουτός ΠρόεδροςΓια την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών
(PALSO)Ιωάννης Μιχαηλίδης ΠρόεδροςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου